FANDOMGENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI

Madde 1- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 10- Ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, ilgili kurumların bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerdeki bölümlerine eklenmiştir.

Ekli listelerde yer alan kamu kurumlarında kendi özel mevzuatına göre 1/10/2005 tarihi itibarıyla kadro karşılığı olmaksızın sözleşmeli olarak çalışanlar, bu Kanunla ihdas edilen kadrolara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atama ve adaylığa ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kurumlarınca yapılacak sınavda başarılı olmaları şartıyla atanırlar.

Yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur.

İhdas edilen kadroların sınıf, unvan ve dereceleri; bu madde kapsamındaki kadrolara ataması yapılacak sözleşmeli personelin eğitim durumları, hizmet süreleri ve yaptıkları görevin niteliği dikkate alınarak, bu Kanunla kadro tahsis edilen kurumlar ile Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının katılımıyla oluşacak komisyon tarafından belirlenir ve bu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde değiştirilir. Bu Kanunla ihdas edilen kadrolara yukarıda belirtilen atamalardan başka hiçbir atama yapılmaz.

Bu madde hükümlerinden faydalanmak istemeyenler mevcut sözleşme hükümlerine göre çalışmaya devam eder. Bu Kanunla kadroya geçirilen sözleşmeli personelin pozisyonları, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.”

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
www.alomaliye.com/ocak_06/genel_kadro_usulu_tasari.doc
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.