GENEL NÜFUS YAZIMI KANUNU (MÜLGA)

Kanun Numarası: 1543

Kabul Tarihi: 24/02/1972

Resmi Gazete Tarihi: 09/03/1972

Resmi Gazete Sayısı: 14123

  • 29/04/2006 tarih ve 26153 S.R.G. de yayımlanan, 25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı kanunun 71. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 1 - (Değişik madde: 15/08/1977 - 2101/1 md.)

Nüfus kütüklerini yeniden düzenlemek amacıyla gerekli görülen yerlerde nüfus yazımı yapılır.

Yazımın yapılacağı yer ve tarihler İçişleri Bakanlığınca tespit ve ilan olunur.

İçişleri Bakanlığı, kütüklerin yeniden düzenlenmesi sırasında bu Kanunda öngörülen veya ihtiyaca göre yönetmeliklerle tespit edeceği diğer usul ve esasları uygulamaya yetkilidir.

Madde 2 - Yazım işleri için illerde valilerin veya yetkili kılacakları bir zatın, ilçelerde kaymakamların başkanlıkları altında askerlik şubesi başkanları veya vekilleri, jandarma komutanları, belediye başkanları, nüfus müdür veya memurlarından bir merkez yazım kurulu teşkil olunur. Bu kurullara vali ve kaymakamlar ihtiyaca göre 7 nci maddede yazılı olduğu üzere üye alabilirler.

Madde 3 - Merkez yazım kurulları yönetmelikle tayin edilecek esaslar dairesinde, yazım bölgelerini tespit, bu bölgelerin yazım kurullarını tayin, yazım işlerini düzenlemek ve işlemlerini yürütmekle ödevlidir.

Madde 4 - İl ve ilçe merkezlerinde 4000 nüfusu içine almak suretiyle ve mahalle esası üzerinden yazım bölgeleri kurulur. 4000 nüfustan az kalan yerler de bir bölge sayılır. Köyler de uzaklık ve yakınlık gözönünde tutulmak üzere dörder bin nüfuslu yazım bölgelerine ayrılır.

Ancak mesafe ve arazi engelleri ve benzer sebepler dolayısiyle 4000 nüfusu dolduracak surette bölge kurulması mümkün olmayan yerlerde daha az nüfuslu bölgeler kurulması da caizdir.

Madde 5 - Yazım, kurullarının insan oturan yerleri birer birer gezip ev halkından evde bulunanları görmeleri suretiyle yapılır.

Madde 6 - Bölgelerinde; yazım yapılacağı ilan edilen günlerde o bölge halkının evlerinde oturmaları mecburidir.

Madde 7 - Yazım kurulları bir başkan ve iki üyeden kurulur. Vali ve kaymakamlar yazım kurullarını bölgeleri içindeki genel, özel ve katma bütçeli daire, kurum ve teşekküllerin, belediyelerin ve 3659 sayılı Kanuna bağlı kurumlarla bunların emrindeki teşekküllerin memur ve hizmetlilerinden teşkil ederler.

Yazım işini sağlamak için gereken yerlerde yazım, süresince öğretim kurullarının çalışmalarına ara verebilirler. Memleketin askerlik, güvenlik, asayiş, mahkeme, sağlık, genel hizmet ve yüksek ekonomi işlerindeki görevlilerden istisnası gerekenler yönetmelikle belirtilir.

Yeteri kadar Devlet memuru bulunmayan yerlerde kurul başkan ve üyeleri özel kişilerden atanır.

Gerek Devlet memurları gerek özel kişilerden atananlar bu görevi kabul etmeye mecburdurlar.

Madde 8 - Yazım sırasında bölge yazım kurullarına şehir, kasaba ve köylerde muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri bilirkişi niteliği ile katılır.

Madde 9 - Gerek memur bulunsun ve gerek özel kişilerden olsun yazım kurullarına katılan başkan, üye, muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine ve esas kütükleri yazacak katiplerin iş saatleri içinde ve dışında geçecek çalışmalarına karşılık alacakları ücretlerle zaruri giderleri ve Harcırah Kanunu dışında kalanlara verilecek yolluklar Bakanlar Kurulunca tespit edilecek miktar ve esaslara göre ödenir.

Madde 10 - Merkez yazım kurulları tarafından, görevleri öğretilmek üzere yazımdan önce il ve ilçe merkezlerinde bölge yazım kurulları başkanları için bir kurs açılır. Bu kurslara başka mahallerden katılacaklardan Harcırah Kanunu dışında kalanlara verilecek yol masraflariyle yevmiyeler 9 uncu madde esasına göre, memur ve hizmetlilerden kurslara katılanların yol masrafları ve yevmiyeleriyle kursların diğer giderleri ve yazıma ait her türlü giderler, genel hükümlere göre İçişleri Bakanlığı Bütçesine bu maksatla konulacak ödenekten verilir.

Madde 11 - Yazım kurulları günde 200 nüfus yazmak suretiyle tayin edildikleri bölgelerdeki yazımı ençok 20 günde bitirmekle ödevlidirler. Bu süre içinde bölgelerindeki yazımı bitiremeyen kurullara fazla çalıştıkları günler için ücret verilmez. Bu kurullar görevlendirildikleri bölge yazımını bitirmeye mecburdurlar.

Madde 12 - Yazımdan önce yapılacak bir bildiri ile belirtilen süre içinde ellerinde;

A) Nüfus cüzdan veya nüfus tezkeresi.

B) Evlenme cüzdanı.

C) Askerlik belgesi.

D) Evvelce nüfus idarelerinden herhangi bir iş için alınmış onaylı künyeyi kapsayan kayıt örneği.

E) Onaylanmış okul belgesi, tasdikname veya şahadetname.

F) Mahkemelerden verilmiş ve kesinleşmiş onaylı yaş, ad ve kayıt tahsisi ilamı.

Gibi belgelerden biri bulunmayan her vatandaş nüfus dairelerine başvurarak, sadece yazımda gösterilmek üzere ücretsiz ve pulsuz bir belge alır.

Herhangi bir sebeple bu vesika veya nüfus dairesi belgesini gösteremeyenlerin yazımı muhtar ve ihtiyar kurullarının beyanlarına dayanılarak yapılır.

Madde 13 - Yazımda Nüfus Kanunu ile Medeni Kanun hükümleri gözönünde tutulur. Yazım mevcut esas defterleri kayıtlarına dayanılarak yapılır.

Mevcut esas defterlerindeki ad, soyadı, doğum tarihleri ve diğer şahsi haller kaydı yazımda esas tutulup hiçbir suretle değiştirilemez.

Müsvedde defterlerinde kazıntı ve silinti yapılması yasaktır. Yanlışlıkla bir kelime veya tarih yazılacak olursa bunun üzeri okunacak şekilde hafif bir çizgi ile çizilerek doğrusu düşünceler hanesine yazılır ve yazım kurulu ile muhtar veya ihtiyar kurulu üyesi taraflarından imza olunur.

Bildirilen yaşlariyle şahısları uygun görülemiyen kimselerin durumları yazım kurullarınca müsvedde defterinin düşünceler sütununa işaret olunur. Bunlar bilahara nüfus memurları tarafından mahkemeye sevk edilerek verilecek kararda belirtilen yaşları yazılır.

Madde 14 - Yazım merkez kurulu ile yazım bölge kurulu başkan ve üyelerinin ödev ve yetkileri ile yazım hazırlıkları, yazımın yapılış ve yazım defterlerinin şekilleri ve bunların ne gibi bilgileri taşıyacağı, ne suretle doldurulacağı, yazımda ne cins evrak ve defter kullanılacağı İçişleri Bakanlığınca yapılacak yönetmelikle belirtilir.

Madde 15 - Yazım günü herkes;

a) Kendini, aile fertlerini, velayet, vesayet ve hizmetinde bulunanları,

b) Otel, han, pansiyon ve emsali müesseseleri işletenler, misafir ve kiracılarını,

c) Resmi ve özel kurumlar müdürleri, emri altındaki memur, hizmetli ve işçilerini,

d) Ordu, jandarma, polis ve sair birliklerin komutan, amir ve müdürleri, emrinde bulunanları,

Gerçek şekilde yazdırmaya, istenilen belgeleri vermeye ve göstermeye mecburdurlar.

Madde 16 - Yabancı memleketlerdeki Türk vatandaşlarının yazımı yönetmelik ile tespit edilecek şekilde konsolosluklar tarafından yapılır.

Madde 17 - Yazım yapılan bölgelerde misafir olarak bulunanlarla memurlar burada daimi ikametgah tesis etmemişlerse misafir müsvedde defterlerine yazılır. Bunların kayıtları merkez kurullarınca, esas kayıtlı bulunduğu yere gönderilerek aile kütüklerine geçirilirler.

Yazım esnasında öğrenim, ticaret, askerlik, mahpusluk gibi geçici sebeplerle ikametgahı dışında olup aile fertleri arasında bulunmayanlar esas defterlerindeki eski kayıtlarına veya baba ve anneleriyle akrabaları tarafından gösterilecek belgelere veya yapılacak beyanlara dayanılarak ailesi fertleriyle birlikte gıyaben yazılırlar.

Madde 18 - Bölge yazımını bitirerek merkeze dönen yazım kurulları, herhangi bir sebeple yazım arasında bulunmayanlara ait bilgileri 12 nci maddede gösterilen belgelerle muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinin beyanlarına göre. müsvedde defterlerine yazdıkları ad, soyadı, doğum tarihleri ve diğer şahsi hal kayıtlarını, esas defterlerdeki kayıtlara uymadığını gördükleri takdirde, müsvedde defterlerindeki yanlış kayıtları esas kütüklerdeki kayıtlara göre düzelterek düşünceler sütununa şerh ve imza ettikten sonra merkez kuruluna teslim ederler.

Ancak gösterilen belge :

Kesinleşmiş mahkeme kararı olup da nüfus esas kütüğüne işlenmemişse mahkeme ilamı esas tutulur.

Yazım sonunda merkez kurulları, bulunup görevlendirilecek kaligrafisi düzgün katipler vasıtasiyle yerli halka ait kayıtları esas kütüklere geçirterek sulh hakimliğine tasdik ettirdikten ve nüfus hüviyet cüzdanlarını doldurduktan sonra imza karşılığında nüfus müdür veya memurlarına teslim ederler. Bölgelerinde yeniden ikametgah kuran misafirlerin nüfus esas kütüklerindeki kayıt örnekleri de nüfus memurları tarafından o mahallin nüfus idarelerinden getirilerek müsvedde defterleri ile karşılaştırılır. Aykırılık görüldüğü takdirde nüfus kaydına göre müsvedde defterleri düzeltilerek durum merkez yazım kurullarınca düşünceler sütununa şerh ve imza edilir. Misafir müsvedde defterlerine yazılanların kayıt örnekleri ikametgahları nüfus memurluğuna yollanır. O mahallin nüfus memurluğunca esas kaydiyle karşılaştırılarak yukardaki esaslar dairesinde işlem yapılır.

Madde 19 - Müsvedde defterlerinin esas kütüklere geçirilmesi biten yerlerde yazımın sona erdiği ilan edilir. Bu ilan tarihinden başlıyarak en çok üç ay içinde aile başkanlariyle reşit kişiler müracaat ederek adlarına doldurulan nüfus hüviyet ve aile cüzdanlarını nüfus idarelerinden almaya mecburdur. Aile cüzdan bedelleri İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tespit ve takdir olunur.

Madde 20 - Yazımın bitimi ilan olunan yerlerde eldeki nüfus cüzdanlariyle eski nüfus kütük ve kayıtlarının hükmü kalmıyacağından eski esas ve vukuat defterleri mahalli idare kurullarınca tespit edilerek nüfus dairelerinde saklanır.

Nüfus cüzdanlariyle diğer belgeler idare kurullarınca tutanağa geçirilerek yok edilirler.

Madde 21 - Yazım sonucunda elde edilen kayıtlarda mahkeme kararı olmadıkça hiçbir düzeltme yapılamaz. Bu kayıtlara yazımın sona erdiği tarihten başlıyarak altı ay içinde itiraz edilebilir.

Madde 22 - Yazım sırasında, nüfus olaylarının ihbarı için konulan süreler geçmiş olsa dahi bu olayların tescilinde ceza alınmaz.

Madde 23 - Yazım işlerinde verilen görevi mazeretsiz kabul etmiyenler ve yapmıyanlar, yazım kurullarının istedikleri bilgileri vermiyenler veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, yahut doğru olmayan belge gösterenler, bu kanunda tespit olunan görev ve mecburiyetleri yerine getirmiyenler, yazımın yapıldığı yerin idare kurulu karariyle 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezasına çarptırılırlar. Tescil işlemlerini belirli süre içinde kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak bitirmiyen yazım kurulları başkanı ve üyelerinin yarı ücretleri kesilir.

Tescil işlemlerinin belirli süreler içerisinde kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden valiler, kaymakamlar, nüfus müdür ve memurları sorumludurlar.

Madde 24 - Genel nüfus yazımı yapılacağı yıllarda hazırlık ve yazım işleri masraflarına karşılık İçişleri Bakanlığı bütçesine özel bir bölüm halinde yeteri kadar ödenek konulur.

Madde 25 - Genel nüfus yazımı için gerekli defter, basılı kağıt ve araçları maliyet bedeli üzerinden ve İçişleri Bakanlığının istediği süre içinde sağlamakla Devlet Malzeme Ofisi ve baskı işi yapan diğer resmi kurumlar, yerlerine götürülmesinde de Ulaştırma Bakanlığına bağlı İktisadi Devlet Teşekkülleri ödevlidir.

Madde 26 - 29 Mayıs 1318 tarihli Sicili Nüfus Nizamnamesi ile 14 Ağustos 1330 tarihli Nüfus Kanununun 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 27 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 28 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ek Madde 1 - (Ek madde: 30/05/1997 - KHK 572/25 md.)

Yazım kurulları, özürlülerin, özürlülük durumlarını belirtmek suretiyle yazımını sağlayacak tedbirleri alırlar. Herkes, kendisinin veya aile fertlerinin özürlülüğü ile ilgili bilgileri gerçek şekilde yazdırmaya, gerekirse sağlık kurulu raporunu göstermeye mecburdur. Bu maddede belirtilen özürlülük durumlarının tanımlanması için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.