FANDOM


GREV GÖZCÜLERİNİN ZORUNLU İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKResmi Gazete Tarihi: 11.09.1988

Resmi Gazete Sayısı: 19926
Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 3451 sayılı Kanunla değişik 48 nci maddesi gereğince, kanuni bir grev kararının uygulanması sırasında grev gözcülüğü yapacakların zorunlu ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını düzenlemektedir.

Zorunlu İhtiyaçlar

Madde 2- Zorunlu ihtiyaçlar, kanuni bir grevin uygulanması sırasında grev gözcülerinin olumsuz hava şartlarından korunması ile insan sağlığının temini ve devamı için gerekli olan yeme, içme, lavabo ve tuvalet ihtiyaçlarını ifade eder.

Zorunlu İhtiyaçların Temini

Madde 3- Grev gözcülerinin ikinci maddede belirtilen zorunlu ihtiyaçları, sendika ve işverence bu yönetmelik hükümlerine göre müştereken veya ayrı ayrı karşılanır.

İşverenin Sorumluluğu

Madde 4- Grev gözcülerinin yeme ve içme ihtiyaçları esas itibariyle işçi sendikasınca karşılanması gerekmekle beraber grev esnasında işyerinde çalışmalar yapılıyor ve çalışan işçilere yemek veriliyorsa, nöbeti yemek saatine rastlayan grev gözcülerine de işverence yemek verilir.

Grev gözcülüğü sırasında tıbbi müdahaleyi gerekli kılacak derecede hastalanma halinde, işverence gerekli acil yardımda bulunulur.

Grev gözcülerinin lavabo ve tuvalet ihtiyacı için işveren tarafından uygun bir yer gösterilir.

İşçi Sendikasının Sorumluluğu

Madde 5- Grev gözcülerinin olumsuz hava şartlarından korunmaları için gerekli olan şemsiye, yağmurluk ve benzeri kişisel koruyucu malzemeler, greve karar veren ve uygulayan işçi sendikası tarafından temin edilir.

Yürürlük

Madde 6- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7-Bu yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.