FANDOM


İngilizce - Türkçe egemen sıfat hükümdar isim kral padişah egemen güç isim iktidardaki sıfat iktidardaki parti isim bağımsız ülke isim yüce sıfat Görseller

İngilizce - İngilizce Having supreme, ultimate power Extremely potent or effective (of a medicine, remedy etc.) - "The soueraigne weede betwixt two marbles plaine / She pownded small, and did in peeces bruze, / And then atweene her lilly handes twaine, / Into his wound the iuyce thereof did scruze ." Exercising power of rule - "sovereign nation" A monarch; the ruler of a country Exceptional in quality One who is not a subject to a ruler or nation A very large champagne bottle with the capacity of about 25 liters, equivalent to 33⅓ standard bottles A gold coin minted by the United Kingdom The Queen or King İngilizce - Yunanca χρυσή λίρα αγγλίας (hrysi lira anglias) ανώτατος άρχοντας (anotatos arhontas) κυρίαρχος (kyriarhos) (n) κυρίαρχος (kyriarhos), ηγεμών (igmon), χρυσή λίρα αγγλίας (hrysi lira anglias), ανώτατος άρχοντας (anotatos arhontas), ηγεμόνας (igmonas) İngilizce - İspanyolca soberano soberano, imperial, reinante soberano, monarca soberanamente, en forma soberana (sovereignly) İngilizce - İtalyanca eccellente potente, efficacissimo sovrano sovrano, monarca, re sommo, supremo sovrana sovrano, pieno, assoluto reale, regale sovranamente, autonomamente (sovereignly) İngilizce - Arapça ذو سيادة adjective ملكي, مستقل, ذو سيادة, رئيسي adjective السيادي سيادة, عاهل, ملك, السفرن جنيه انكليزي ذهبي noun السفرن جنيه انكليزي ذهبي noun

الملوك (sovereigns)
Bakınız

Şablon:Hüdavendiğar - d {{Hüdavendiğar}}


Hüda (Kur'an) - Xuda (Tanrı)
Attan inmeyesüz
Sultan Murad
Sultan Murad I
(Hüdavendigâr)
Hüdavendigar - Hüdavendiğar

Murad-ı Hüdavendigar
Sultan Murad bin Orhan
Sultan Murad Gazi
Hüdavendigâr Gazi

Sultan Murad/Vecizeler
Sultan Murad Duası

Hüdavendiğar vilayeti - Bursa
Hüdavendigâr camii Dünyanın ilk ve tek saray camii birarada. Minaresi 6 kat yukardan başlar...

Hüdavendigâr türbesi
Hüdavendigâr türbesi/Bursa
Hüdavendigâr türbesi/Kosova

Hüdavendigâr külliyesi
Kosova
Kosova - Mehmet Akif Ersoy - Safahat
Kosova Muharebesi
Kosova Sahrası
Kosova Savaşı ve Murad-ı Hüdavendigâr'ın Şehadeti

Türk bayrağının doğuşu Gazi Sultan Murad'ın kanı üzerine doğmuştur.

Sultan Murad II - Muradiye
Sultan Murad III
Sultan Murad VI
Sultan Murad V

Osmanlının Hz Hamzası Murad Hüdavendigar da Oratoryo da anılmalı. Açıklama aşağıdadır Edit

Kosovada Arnavutlar tarafından mezarı hala evlıya makamı gibi ziyaret edilir. Kosovada Arnavutları bize hala bağlı tutan Muradımız olan Sultan Murad. *"Bre uğlum, miürid olma murad ol." der . Sultan Orhan (veya Orhan Gazi )dir.
*Sultan Muradı fehetmeyip ecel /Cihanı fethetmeliydi, der. Ezan-ı Muhammedi de Yahya Kemal
Yahya Kemal ismi oratoryoda olmasada konuyla alakalı msıraı anılmalı Özellikle Kosava bahrinde..
Muradın şehit edildiğinde ölmeden önceki son sözüde oratoryoya eklenmeli...: "Attan inmeyesüz" Evet İstiklal Marşı Oratoryosunda bu söz söylenlenmeli, mutlaka .....
HUDÂVENDİGÂR (خداوندگار) Hükümdar anlamında bir tabir, Osmanlı padişahlarından I. Murad’ın unvanı. Etimolojisi Farsça hudâ خدا(Tanrı) kelimesine mülkiyet ve benzerlik ifade eden -vend ile yine benzerlik, nisbet ve mübalağa ifade eden -gâr eklerinin getirilmesiyle oluşturulan hudâvendigâr “Tanrı, hâkim, hükümdar, âmir, efendi, sahip, bey” gibi mânalara gelmektedir. Hudâvend de bu anlamları ifade etmekte olup bazılarına göre “gâr” eki zâittir. Eski ve Orta Farsça’da rastlanmayan bu kelimenin Gazneliler tarafından “hudâvend-i cihân” şeklinde “efendi, hükümdar” anlamlarında kullanıldığı bilinmektedir. Selçuklu ve Hârizmşahlar’a ait belge ve mektuplarda ise “hudâyegân-ı âlem” (dünyanın sahibi) tabiri geçer. Daha çok hükümdarlar için kullanılan kelime, sivil ve askerî memurların yanı sıra ilim ve sanat koruyucuları için de “veliyy-i niam” sıfatıyla birlikte yer almıştır. Celâyirli, Akkoyunlu ve Karakoyunlular’da bu tabire “hudâvend-i a‘zam, hudâyegân-ı âlem” şeklinde rastlanır. Osmanlılar’da ise “padişah” karşılığı olarak hudâvendigâr şekli kullanılmıştır. Fakat hudâvendigâr denince genellikle I. Murad akla gelir. Bu Osmanlı padişahı için hudâvendigâr unvanı bazı sancak tahrir defterlerinde yer alan kayıtlarda XV. yüzyılda görülürken (Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, s. 16, 24, 89, 112) kroniklerde daha ziyade XVI. yüzyıldan itibaren kullanılmıştır.
Hudâvendigâr unvanının diğer Osmanlı padişahlarından özellikle Yıldırım Bayezid ve Yavuz Sultan Selim için kullanıldığı da bilinmektedir. İlk Osmanlı hükümdarlarından Orhan Bey 1348 tarihli bir mülknâmedehundgâr” olarak tavsif edilmiş, muhtemelen bu kelime sonradan “hünkâr” şeklinde söylenerek yaygınlık kazanmıştır. Bu arada hudâvendigâr kelimesinin kullanılışı da sürmüştür. Bütün padişahlar için geçerli olan hünkâr unvanı Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî, Hacı Bektâş-ı Velî gibi bazı tasavvuf büyüklerinin sıfatları olarak da kullanılmıştır (bk. HÜNKÂR).
BİBLİYOGRAFYA:
*Ferheng-i Fârsî, I, 1401; III, 3163; IV, 5061; *Beyhakī, Târîħ (nşr. Ali Ekber Feyyâz), Meşhed 1971, s. 23, 435, ayrıca bk. tür.yer.; *Cüveynî, ǾAtebetü’l-ketebe (nşr. Muhammed-i Kazvînî - Abbâs İkbâl), Tahran 1950, s. 4; *Eflâkî, Menâķıbü’l-Ǿârifîn, I, 369, 608; *Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid: Hicri 835 Tarihli (nşr. Halil İnalcık), Ankara 1954, s. 16, 24, 59, 89, 96, 109, 112, 114; *E. Quatremère, Histoire des sultans mamlouks de l’Egypte, Paris 1837-45, I, 64 vd.; *Muhammed b. Müeyyed el-Bağdâdî, et-Tevessül ile’t-teressül (nşr. Ahmed Behmenyâr), Tahran 1937, s. 139, 341; *Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Kılavuzu, İstanbul 1938, I, lv. 1; *Uzunçarşılı, Medhal, s. 158, 159, 160; *Barkan, Kanunlar, s. 27, 71, 180; *Muhammed b. Abdülhâlik el-Meyhenî, Destûr-i Debîrî (nşr. Adnan Sadık Erzi), Ankara 1962, s. 13, 15; *J. H. Kramers, “Hüdâvendigâr”, İA, V/2, s. 578; *Dihhûda, Luġatnâme, XII, 328-333; *Cengiz Orhonlu, “Khudāwendigār ”, EI² (Fr.), V, 45-46; *A. K. S. Lambton, “Khudāwand”, EI² (İng.), V, 44.

HUDÂVENDİGÂR SANCAĞIEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.