FANDOM


Bakınız

Şablon:Hükümetkonakları -[ d] - {{Hükümetkonakları}}


Hükümet konağı
Hükümet konakları

Hükümet
Hükümetimizin şekli mutlaka Cumhuriyet olacaktır
Hükümetin kurulması
Hükümeti mutlaka düşürmek ve kesin mücadele durumuna geçmek gereği
Hükümet açıktan açığa ve karşı karşıya çarpışmayı kabul etti
Hükümet listeleri ve Hükümet Başkanlığı'na seçileceği tahmin edilen kimseler
Hükümet Merkezi ve İpek Yeri Bursa Konağının Vasıfları Evliya Çelebi

HÜKÜMET KONAKLARI İLE İLGİLİ MEVZUATEdit

5944 SAYILI BÜTÇE KANUNUNUN 28 NCİ MADDESİ

5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 nci maddesine göre;

Hükümet konaklarının yapımının programlanması, satınalınması, kiralanması ile onarımlarının yapılması işleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür ve bunlara ilişkin giderler bu amaçla anılan Bakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır. ” denilmektedir.


“MUHTELİF HÜKÜMET KONAĞI VE BLOK İLAVESİ”

TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJESİNE AİT ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK

TAHSİSİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR


Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu usul ve esaslar, Bakanlık Yatırım Programında yer alan “Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi Projesi” kapsamında yer alacak alt projelerin seçimi ile bu projelere ödenek tahsis edilmesine ilişkin olarak uyulacak usul ve esasları kapsar.


Dayanak

Madde 2- Bu Usul ve Esaslar, 2009/15513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 17.10.2009 tarihli ve 27379 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın 5 nci maddesinin (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu usul ve esaslarda geçen;

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Bakan: İçişleri Bakanını,

Proje: Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi Projesini,

Toplulaştırılmış Proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan, amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi,

ifade eder.

Genel İlkeler

Madde 4-

A-Alt Proje seçiminde uyulacak usul ve esaslar:

Yeni hükümet konağı yapım taleplerinden hangilerinin yatırım programına alınacağı hususunda aşağıdaki kriterler öncelikli olarak dikkate alınır.

1- Yapım yerinin nüfusu: Hizmet binasında yer alacak dairelerin hizmet sunduğu nüfus sayısı,

2- Mevcut hizmet binası: Kamu hizmetlerinin farklı veya kiralık mekânlarda değişik amaçlarla inşa edilmiş binalarda yapılması,

3- Tehlike arz edip etmediği: Kullanılmakta olan mevcut binanın çökme veya yıkılma riski taşıyıp taşımadığı,

4- Hizmet binasının kullanılma durumu: Kullanılmakta olan mevcut binanın ekonomik ömrünü doldurup doldurmadığı,

5- Arsasının temin edilip edilmemesi ve imar durumu,

gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

B-Alt projelere ödenek tahsisinde uyulacak usul ve esaslar

Bütçe Kanunlarıyla verilen ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla toplulaştırılmış projelerin alt projelere ait ödenek tahsisinde aşağıdaki kriterler öncelikli olarak dikkate alınır:

1- İhalesi yapılmayan projelerin ihalesinin yapılabilmesini teminen, proje maliyetinin yüzde 10’undan az olmamak üzere ödeneğinin ilgili yıl bütçesine konulması,

2- Proje tutarı 10.000.000 TL’nin altında olan projeler 3 yılda, bu limiti aşanların 5 yılda bitirilmesi esası,

3- Yüzde 80’i tamamlanmış projeler için, projenin tamamlanması için gereken ödeneğin tamamının öncelikli olarak konulması,

gibi kriterlere göre ödenekler tahsis edilecektir.

Yürürlük

Madde 5- Bu usul ve esaslar Bakan tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu usul ve esasları İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yürütür.

Bütçe Kanunu ile hükümet konakları yapımı için ayrılmış ödeneklerin yetki ve sorumluluklar çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve gereksiz yazışmaların önlenmesi amacıyla yatırım tekliflerinin aşağıda açıklanan esaslara göre yapılması gerekmektedir.

I.HÜKÜMET KONAĞI YATIRIM TEKLİFİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:Edit

- Hükümet Konağı veya İlave Blok teklifinde bulunulurken ihtiyaç gerçekçi nedenlere dayandırılacak ve kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla gereksiz taleplerde bulunulmayacaktır.- Hükümet konağı yapımı teklifleri öncelikle gerekçeli rapor ile istenen diğer belgeler onaylanarak hazırlandıktan sonra İl Valisinin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir.Yatırım programına alınması talep edilen hükümet konağı tekliflerinin en geç Haziran ayı sonuna kadar gönderilmesi sağlanacak, anılan tarihten sonra gelen talepler Bakanlığımızca değerlendirmeye alınmayacaktır.

II. HÜKÜMET KONAKLARININ YATIRIM PROGRAMINA ALINMASIN-DAN ÖNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER:

A.Arazi veya Arsa Temini

Yatırım programına alınması teklif edilen hükümet konakları arsalarının, programa alınmadan önce temin edilmesi ve programa alındığı yıl itibari ile ihale edilerek başlanmasına imkân verecek şekilde aşağıda belirtilen niteliklerde olması gerekmektedir.

1.Hazineye ait arsalara öncelik verilecek, bu tür bir arsa bulunmaması halinde diğer seçenekler değerlendirilecektir.

2.Arsa mülkiyetinin il özel idaresi veya belediyeye ait olması durumunda hükümet konağı tahsisi ile ilgili meclis kararı alınacaktır.

3.Arsanın il/ilçe merkezinde veya gelişme durumuna göre kent merkezi sayılabilecek bölgesinde olmasına dikkat edilecektir.

4.Arazi veya arsa, imar planında "hükümet konağı veya resmi kurum alanı" olarak ayrılmış olmalıdır. "Hükümet konağı veya resmi kurum alanı" olarak ayrılmamışsa imar planında gerekli değişikliklerin yapılması sağlanacak ve yapım teklifi daha sonra yapılacaktır.

5.Bağış yoluyla temin edilecek arazi veya arsalarda, bağış işlemlerinin düzenlendiği Millî Emlak Genel Tebliği hükümlerine uyulacaktır.

6.Maliyet artışına sebebiyet verilmemesi ve arsa değişikliklerine gidilmemesi için temin edilecek arsanın veya arazinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçevesinde;

–Dere yataklarında olmaması ve su baskınına maruz kalmaması,

–Heyelan ve bataklık bölgesinde bulunmaması,

–Eğiminin % 5’i geçmemesine dikkat edilmesi,

–Arsa Bilgi Formunda yer alan bilgilerin işlenmesi için zemin etüdünün yapılarak, projenin uygulanması için arsanın uygun olup olmadığının araştırılması,

–Arsada projenin uygulanmasına mani olacak şekilde, enerji nakil hattı, dere, korunması gereken bina, ağaç bulunup bulunmadığının tetkik edilmesi,

–İmar planında seçilen arsanın amacına uygun şekilde yeterli alana sahip olmasına dikkat edilecektir.

B.Arsa ve Arazi Temininden Sonra Bakanlığımıza Gönderilecek Belgeler

Yatırım programına alınması istenilen projelerle ilgili talep yazılarına;

1.Maliye Hazinesi adına alınacak, geçerli imar planında hükümet konağı veya resmi kurum alanı olarak ayrılmış imar parseline ait tapu senedinin,

2.3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmış ve kesinleşerek yürürlüğe girmiş 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, hükümet konağı veya resmi kurum alanını gösteren ilgili "imar paftası kopyası"nın,

3.Geçerli imar planına uygun şekilde alınacak, hükümet konağı veya resmi kurum alanı olarak ayrılmış imar parseline ait ilgili belediyesince son bir yıl içerisinde tasdik edilmiş"imar durumu belgesi"nin (kat sayısı, inşaat yaklaşma mesafeleri, TAKS, KAKS ve diğer yapılaşma koşullarını gösteren),

4.Hükümet konağı veya resmi kurum alanı olarak ayrılan parsele ait "kadastral çap"ının,

5.Hükümet konağı içinde yer alacak Bakanlıklara ait birimlerin, mülkî amir tarafından onaylı, birim adını, oda sayısını, kullanım amacını, her odada görev yapacak kişi sayısını gösteren "ayrıntılı ön ihtiyaç programı"nın,

6. Geçerli imar planında hükümet konağı veya resmi kurum alanı olarak ayrılmış imar parselinin, Hazine adına tapu senedi alındıktan sonra, Bakanlığımız adına alınacak "tahsis kararı"nın Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgeleri eksik gelen talepler, Yatırım Programı ile ilgili değerlendirmelerde dikkate alınmayacaktır.

III. HÜKÜMET KONAKLARI PROJE ÇALIŞMALARI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:Edit

a.Yapılacak hükümet konaklarının tarihi ve kültürel dokuyu yansıtması, yöresel mimariyi ön plana çıkartması,

b.Kat yerleşim planlarında tüm birimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışına uygun bir şekilde planlanması ve yerleştirilmesi, (Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü,S.Y.D.V, gibi birimlerin öncelikle zemin ile 1 nci katta planlanması)

c.Hükümet Konakları girişlerine ‘Tek Adımda Hizmet’ veya benzeri işler için uygun yer ayrılması,

ç.Isıtma ve aydınlatmanın azami tasarrufu sağlayacak şekilde planlanması, bütün alanların verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması,

d.Projelerde, özürlüler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun düzenleme yapılması (özürlü rampaları, asansör, wc ve lavabolar gibi),

e.Binaların büyüklüğü dikkate alınarak güvenliğin sağlanması amacıyla mümkün olduğunca az giriş yapılması,

f.Vali-vali yardımcısı ve kaymakam makam odalarının makul ölçüler içerisinde ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanması,

g.İlçe müdür odalarının 24 m²yi, şube müdürü, uzman ve sekreter odalarının 18 m²yi, İl müdür odalarının 36m²yi, müdür yardımcısı odalarının 24 m²yi geçmeyecek şekilde planlanması,

h.Tüm birimlerde servis sistemine ağırlık verilmesi ve bu alanların personele göre kişi başı 10 m² yi geçmeyecek şekilde planlanması,

i.Ortak kullanım alanlarının il ve ilçe nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak ihtiyaca cevap verecek ölçekte olmasının sağlanması,

j. Kapalı otopark alanlarının çok zorunlu olmadıkça projeye dahil edilmemesi,
k.Genel anlamda, proje maliyetini ciddi şekilde artıracak özel imalatlardan kaçınılması konularında gerekli hassasiyet gösterilecektir.

2010 Yılında Bitirilmesi Hedeflenen Hükümet KonaklarıEdit

S.N PROJE ADI İLİ
1 Merkez Hükümet Konağı AKSARAY
2 Demre Hükümet Konağı ANTALYA
3 Merkez Hükümet Kon.İkm.İnş, BARTIN
4 Çerkeş Hükümet Konağı ÇANKIRI
5 Yağlıdere Hükümet Konağı GİRESUN
6 Yenice Hükümet Konağı KARABÜK
7 Güneysu Hükümet Konağı RİZE
8 Merkez Hükümet Konağı ŞANLIURFA
9 Çarşıbaşı Hükümet Konağı TRABZON
10 Hayrat Hükümet Konağı TRABZON
11 Saray Hükümet Konağı VAN
12 Altınova Hükümet Konağı YALOVA
13 Pertek Hükümet Konağı TUNCELİ
14 Pülümür Hükümet Konağı TUNCELİ


2011 Yatırım Proğramında Olan Hükümet Konakları ProjeleriEdit

[1]

Bakanlığımız 2011 Yılı Yatırım Programı DKH-İktisadi-Genel İdare Sektöründe devam eden projelerden 2011'den sonraya sonraya kalanlar arasında yer alan 1985 K010190 Proje nolu 'Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi' yeni projelerden 2011 Yılı Proğramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 5 inci maddesi uyarınca liste düzenlenmiştir.


SEKTÖR: DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ (İKTİSADİ SEKTÖR)-GENEL İDARE

KURULU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

BAŞLAMA-BİTİŞ PROJE 2010 yılı 2011 yılı
PROJE NO PROJE ADI İLİ KARAKTERİSTİK TARİHİ TUTARI (*) TAH.HARCAMA(*) YATIRIMI
B)DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 517.462 67.404 96.000
1985K010190 Kesin Hesap Alacakları için Muhtelif 2011-2011 4.050 4.050
1985K010190 Muhtelif Etüd Proje+Güçlendirme Muhtelif E-P+İnş. 2011-2011 1.000 1.000
1985K010190 Hükümet Konakları ve Blok İlavesi Muhtelif E-P+İnş. 2000-2015 512.412 67.404 90.950
b) 2011'de Bitenler 60.042 36.936 23.250
1 Aladağ Hükümet Konağı ADANA İnşaat 2008-2011 2.910 160 2.750
2 Hükümet Kon.İkm.İnş, BARTIN İnşaat 2000-2011 11.000 12.000 1.000
3 Karlıova Hükümet Konağı BİNGÖL İnşaat 2008-2011 2.888 2.382 400
4 Çerkeş Hükümet Konağı ÇANKIRI İnşaat 2007-2011 3.100 1.000 2.100
5 Refahiye Hükümet Konağı ERZİNCAN İnşaat 2009-2011 3.326 2.826 500
6 Pazaryolu Hükümet Konağı ERZURUM İnşaat 2010-2011 2.510 450 2.060
7 Reyhanlı Hükümet Konağı HATAY İnşaat 2008-2011 2.700 1.500 1.200
8 Güngören Hükümet Konağı İSTANBUL İnşaat 2009-2011 6.850 4.450 2.400
9 Menderes Hükümet Konağı İZMİR İnşaat 2009-2011 3.050 1.250 1.800
10 Afşin Hükümet Konağı K.MARAŞ İnşaat 2009-2011 3.970 1.470 2.500
11 Yahşihan Hükümet Konağı KIRIKKALE İnşaat 2009-2011 2.784 2.244 540
12 Kavaklıdere Hükümet Konağı MUĞLA İnşaat 2007-2011 3.000 1.000 2.000
13 Güneysu Hükümet Konağı RİZE İnşaat 2007-2011 2.954 2.454 500
14 Halfeti Hükümet Konağı Ş.URFA İnşaat 2008-2011 3.000 750 1.500
15 Erçiş Hükümet Konağı VAN İnşaat 2008-2011 6.000 3.000 2.000
c) 2011'den Sonraya Kalanlar 452.370 30.468 67.700
16 Tufanbeyli Hükümet Konağı ADANA İnşaat 2010-2013 5.000 450 750
17 Bala Hükümet Konağı ANKARA İnşaat 2010-2012 4.000 450 1.000
18 İbradı Hükümet Konağı ANTALYA İnşaat 2010-2012 4.000 450 750
19 Etimesgut Hükümet Konağı ANKARA İnşaat 2008-2012 10.000 1.015 3.000
20 Keçiören Hükümet Konağı ANKARA İnşaat 2009-2012 12.000 1.950 3.000
21 Marmara Hükümet Konağı BALIKESİR İnşaat 2009-2012 3.300 850 500
22 Hükümet Konağı BİTLİS İnşaat 2007-2013 22.000 1.539 2.500
23 Dörtdivan Hükümet Konağı BOLU İnşaat 2000-2013 5.000 500
24 Yıldırım Hükümet Konağı BURSA İnşaat 2009-2012 5.000 350 1.500
25 Hükümet Konağı DENİZLİ İnşaat 2009-2012 16.250 2.750 3.000
26 Bismil Hükümet Konağı DİYARBAKIR İnşaat 2010-2013 6.000 750 1.200
27 Alucra Hükümet Konağı GİRESUN İnşaat 2010-2012 5.000 450 750
28 Merkez Hükümet Konağı HAKKARİ İnşaat 2009-2013 15.870 1.583 2.000
29 Kadıköy Hükümet Konağı İSTANBUL İnşaat 2004-2014 20.000 2.500
30 Kartal Hükümet Konağı İSTANBUL İnşaat 2010-2013 20.000 1.250 3.500
31 Maltepe Hükümet Konağı İSTANBUL İnşaat 2009-2013 15.000 1.750 2.500
32 Sultanbeyli Hükümet Konağı İSTANBUL İnşaat 2007-2012 13.000 1.000 3.000
33 Karabağlar Hükümet Konağı İZMİR İnşaat 2010-2013 12.000 750 2.000
34 Başyayla Hükümet Konağı KARAMAN İnşaat 2009-2012 4.000 1.200 500
35 Ermenek Hükümet Konağı KARAMAN İnşaat 2010-2012 6.000 550 1.000
36 Merkez Hükümet Konağı KIRIKKALE İnşaat 2010-2013 21.000 2.050 3.500
37 Kaman Hükümet Konağı KIRŞEHİR İnşaat 2008-2012 7.000 50 2.500
38 Akşehir Hükümet Konağı KONYA İnşaat 2009-2013 7.000 1.900 1.500
39 Ilgın Hükümet Konağı KONYA İnşaat 2010-2013 6.000 550 1.000
40 Dumlupınar Hükümet Konağı KÜTAHYA İnşaat 2010-2012 4.000 450 750
41 Toroslar Hükümet Konağı MERSİN İnşaat 2010-2013 7.000 750 1.000
42 Adapazarı Hükümet Konağı SAKARYA İnşaat 2010-2013 7.000 750 750
43 Atakum Hükümet Konağı SAMSUN İnşaat 2010-2013 14.950 750 2.500
44 Hükümet Konağı SİİRT İnşaat 2009-2014 22.000 2.681 1.500
45 Ulaş Hükümet Konağı SİVAS İnşaat 2010-2012 4.000 450 750
46 Koyulhisar Hükümet Konağı SİVAS İnşaat 2008-2012 5.000 500
47 Bahçesaray Hükümet Konağı VAN İnşaat 2010-2012 4.000 450 1.000
48 Yerköy Hükümet Konağı YOZGAT İnşaat 2010-2012 10.000 550 2.000
1 Sinanpaşa Hükümet Konağı AFYON İnşaat 2011-2013 6.000 600
2 Pursaklar Hükümet Konağı ANKARA İnşaat 2011-2013 9.000 900
3 Döşemealtı Hükümet Konağı ANTALYA İnşaat 2011-2013 6.000 600
4 M.Kemalpaşa Hükümet Konağı BURSA İnşaat 2011-2013 8.000 800
5 Çermik Hükümet Konağı DİYARBAKIR İnşaat 2011-2013 6.000 600
6 Palu Hükümet Konağı ELAZIĞ İnşaat 2011-2013 6.000 600
7 Esenler Hükümet Konağı İSTANBUL İnşaat 2011-2013 9.000 900
8 Ekinözü Hükümet Konağı K.MARAŞ İnşaat 2011-2013 4.000 400
9 Merkez Hükümet Konağı KOCAELİ İnşaat 2011-2015 40.000 4.000
10 Çeltik Hükümet Konağı KONYA İnşaat 2011-2013 4.000 400
11 Battalgazi Hükümet Konağı MALATYA İnşaat 2011-2013 5.000 500
12 Kabataş Hükümet Konağı ORDU İnşaat 2011-2013 4.000 400
13 İkizdere Hükümet Konağı RİZE İnşaat 2011-2013 4.000 400
14 Kurtalan Hükümet Konağı SİİRT İnşaat 2011-2013 6.000 600
15 Cizre Hükümet Konağı ŞIRNAK İnşaat 2011-2013 7.000 700
16 Bozova Hükümet Konağı Ş.URFA İnşaat 2011-2013 6.000 600
(*) İhale sonrası revize edilmiş değerler
Bin.TL
SIRA BAŞLAMA-BİTİM PROJE 2011 YILI
NO PROJE NO İLİ PROJE ADI KARAKTERİSTİK TARİHİ TUTARI YATIRIMI
C) YENİ PROJELER TOPLAMI 4.500 4.500
a) 2011'de Bitenler 4.500 4.500
Vali Konağı Toplamı Muhtelif 2 Konut 2011-2011 1.500 1.500
1 2011G000100 BALIKESİR Vali Konağı 1 Konut 2011-2011 750 750
2 2011G000100 ESKİŞEHİR Vali Konağı 1 Konut 2011-2011 750 750
Kaymakamevi Toplamı: Muhtelif 10 Konut 2011-2011 3.000 3.000
1 2011G000110 BATMAN Beşiri Kaymakamevi 1 Konut 2011-2011 300 300
2 2011G000110 BİNGÖL Karlıova Kaymakamevi 1 Konut 2011-2011 300 300
3 2011G000110 DİYARBAKIR Hazro Kaymakamevi 1 Konut 2011-2011 300 300
4 2011G000110 ELAZIĞ Alacakaya Kaymakamevi 1 Konut 2011-2011 300 300
5 2011G000110 GİRESUN Eynesil Kaymakamevi 1 Konut 2011-2011 300 300
6 2011G000110 K.MARAŞ Elbistan Kaymakamevi 1 Konut 2011-2011 300 300
7 2011G000110 ORDU Kabataş Kaymakamevi 1 Konut 2011-2011 300 300
8 2011G000110 SAMSUN Atakum Kaymakamevi 1 Konut 2011-2011 300 300
9 2011G000110 TUNCELİ Nazimiye Kaymakamevi 1 Konut 2011-2011 300 300
10 2011G000110 YOZGAT Akdağmadeni Kaymakamevi 1 Konut 2011-2011 300 300


Onaylanan Proje ÖrnekleriEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.