Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages

D. CİK. Cezaevi. Tutukevi. Tevkifevi. Tefkifhane Mapushane Ceza İnfaz Kurumu
4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu.
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI KANUNU.
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ

CTE. CTEGM
TCİK. Mersin ECİK. Mersin E-CİK. Menemen TCİK. Menemen T-CİK.


Hükümlü ve tutuklu ziyareti. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.
Cezaevi cezaları
Cezaevi yasakları
Tutuklulara hükümlü haklarının bile verilmemesi sorunu
Cezaevinde tutuklulara beraatı zimmet ilkesine aykırı davranılması

Hükümlülerin değerlendirilmesi GÖZLEM VE SINIFLANDIMA MERKEZLERİ İLE HÜKÜMLÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 2019/9135. İptal davası.

..................TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE


Konu   : 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe giren ‘GÖZLEM VE SINIFLANDIMA MERKEZLERİ İLE HÜKÜMLÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK’ gereği ‘iyi halimin’ tespitine ve hakkımda ilgili yönetmeliğin 32-36 vd. Maddelerinin uygulanması talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR:

Halen kurumunuzda hükümlü olarak bulunmaktayım.

01/01/2021 tarihinde yürürlüğe giren ‘GÖZLEM VE SINIFLANDDIRMA MERKEZLERİ İLE HÜKÜMLÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK ‘ gereği hükümlülerin iyi halli olup olmadıklarının tespiti ve iyi halli olan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infaz edilmesine ve ceza infaz kurumlarından doğrudan koşullu salıverilmelerine, mezkur yönetmeliğin 32. Maddesi gereği; ‘kapalı ceza infaz kurumunda kalması gereken toplam sürenin onda birine kadar daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma’ işlemlerine ilişkin karar verme yetkisi ceza infaz kurumu gözlem kurullarına verilmiştir.

Mezkur yönetmeliğin 32. Maddesinde; ‘Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve gelişim puanı Genel Müdürlükçe belirlenen eşik puanı aşan ve erken iyileşme gösterdiği kanaatine varılan iyi halli hükümlü hakkında idare ve gözlem kurulu tarafından, kapalı ceza infaz kurumunda kalması gereken toplam sürenin onda birine kadar daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma kararı verebilir. Erken iyileşmeye bağlı olarak, erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ile ilgili esas ve usuller Genel Müdürlükçe gösterilir.’ hükmü bulunmaktadır.

Gelişim puanlarının hesaplanmasına ilişkin mezkur yönetmeliğin 33. Maddesinin 4. Fıkrası ise şöyledir: ‘İyi hal kararı için gerekli olan ve Genel Müdürlükçe belirlenen eşik puanı aşamayan hükümlü hakkında idare ve gözlem kurulunca bir araştırma yapılarak; bu durumun mücbir sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ya da hastalık, yaşlılık, personel yetersizliği gibi makul bir nedeni olup olmadığı belirlenir. Makul bir nedenin bulunması durumunda, hükümlüye verilen gelişim puanının Genel Müdürlükçe belirlenen eşik puanı aşması şartı aranmaz. Bu hükümlü hakkında, mevzuatta aranan diğer iyi hal kriterlerine göre değerlendirme yapılır.’ Dünya Sağlık Örgütünce uluslararası pandemi ilan edilen ‘COVİD-19’ hastalığı hiç şüphesiz mücbir sebep olarak değerlendirilmelidir. Pandemi hem bir mücbir sebeptir hem de pandemi dolayısıyla personel eksikliği vardır. Pandemi dolayısıyla sosyal, kültürel, sportif, kültür, sanat vb. etkinlikler yapılamamaktadır. İyi halin değerlendirilmesinde bu etkinliklerin önemi vardır fakat mücbir sebepler nedeniyle bu etkinliklere bir süredir katılamamaktayım. Bu sebeplerle ilgili durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Mezkur yönetmeliğin İdare ve Gözlem Kurulunun Görevleri başlıklı 14. Maddesinde ‘d) Mevzuatta iyi halliliğin arandığı diğer durumlar ile ilgili değerlendirmeleri yapar.’ Maddesi bulunmaktadır.

İlgili yönetmelikte iyi halin tespiti; ‘i) İyi Hallilik: hükümlü hakkında ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülükleri eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumda bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığına ilişkin olarak yapılacak işlemlerde;  katıldığı eğitim- öğretim ve iyileştirme programları ile sosyal ve sportif faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlüler ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kuralarına uyumu, aldığı ödüller ve disiplin cezaları dikkate alınmak suretiyle idare ve gözlem kurulunca yapılan ve iyileşme düzeyini gösteren değerlendirme’ esaslarına dayanmaktadır

Mezkur yönetmeliğin 36. Maddesinde; ‘Hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infaz edilmesine ve ceza infaz kurumlarından doğrudan koşullu salıverilmelerine ilişkin talebi üzerine, ilgili talebin mevzuatta belirtilen süre ve kaldırılmamış disiplin cezasının bulunmaması gibi şartları taşıyıp taşımadığı idare tarafından araştırılır,...’ hükmü bulunmaktadır. Bu sebeple bu dilekçeyi kurumunuza sunma durumu hasıl olmuştur.

Hükümlü olarak  uzun süredir kurumunuzda bulunmaktayım. Bu güne kadar hiçbir disiplin cezası almadım. Ortak alanların kullanımında, yönetmelik gereği yapılan aramalarda ve diğer tüm işlemlerde cezaevi personeline azami derecede yardımcı bir tavır takındım. Bu güne kadar huzur bozucu hiç bir olayda yer almadım.

Cezaevinde kaldığım süre boyunca yüzlerce kitap okudum, bu süreyi kişisel gelişimim için en rantabl şekilde değerlendirmeye azami gayret gösterdim, ceza infaz kurumunun imkan tanıdığı tüm eğitim faaliyetlerine katıldım, dolayısıyla topluma tekrar katılmaya hazır hale geldim.

SONUÇ OLARAK

Yukarıda hukuki dayanakları gösterilerek izah edilen ve resen göz önüne alınacak nedenlerle;

01/01/2021 tarihinde yürürlüğe giren ‘GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ İLE HÜKÜMLÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK’ gereği iyi halli olduğum halen tespit edilmedi ise iyi halimin tespitine,

Mezkur yönetmeliğin 32. Maddesi gereği; iyi halli olarak erken iyileşme gösterdiğim göz önüne alınarak kapalı ceza infaz kurumunda kalmam gereken toplam sürenin onda biri oranında daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılmama karar verilmesine,

İlgili yönetmelik maddesinin uygulanması durumunda kapalı ceza infaz kurumunda kalmam gereken  süre halihazırda dolmuş olduğundan açık ceza infaz kurumuna naklimin yapılmasına,

Talep sonucumun yazılı olarak tarafıma bildirilmesine,

Karar verilmesini arz ederim. ...../...../2021
                                                                                                                 
                                                                                                      ............................................
                                                                                                                     Hükümlü