JÜRİ : (Alm. die Geschworenen - Fr. İury İng. İury - Lât. iudices) 1 — Bazı memleketlerde, cinayet konusu ceza dâvalarında, meseleyi sadece maddî bakımdan ele alan, halk arasından seçilmiş bir kuruluştur. Yalnız bir dâva için mahkeme başkanı tarafın- dan seçilirler.

Vazifeleri, sanığın suçlu olup olmadığını, hâkimin sorusu üzerine, evet ya da hayır şeklinde cevaplandırmaktır, Juri hayır der se sanığı beraat etşirir. Evet derse hâkim kanundaki maddeye göre cezasını tayin eder

2— Herhangi bir iş veya konuda bir hüküm vermek üzere o konu sonunda bilgi sahibi kimselerden kurulur. Hüküm oylama ile tesbit edilir. Ceza işlerinde Türkiye'de jüri usulü yoktur, Yalnız spor, sanat edebiyat yarışmalarında jüri usulü uygulanır.

JÜJ KOMİSER : Eski Ticaret-i Berriye (Ka- ra Ticareti) Kanunumuzda iflâsla ilgili muamelelere nezaret etmek üzere Ticaret mahkemesi üyelerinden veya üye yardımcılarından seçilen hâkime iüi komiser denirdi, JÜRİDİKSİYON : (Fr.) Kaza, yargı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.