ile başlar. Müflise ait malların tesbiti ve muhafazası için gerekli tedbirler alınır. Duirenin ilânı üzerine ilk: alacaklılar top- iantısı yapılır ve iflâs idaresi seçilir. İda- re malları paraya çevirerek alacaklıla- Ta paylaştırir. Tasfiye mahkemenin iflâsı kaldırması, ya da iflâsın kapanmasına karar vermesi ile sona erer. Iflâsın açıl- Masından altı ay sonra tasfiyesi lözldir. Ancak tetkik mercii bu süreyi uzatabilir.

ÂDİ USULÜ MUHAKEME : Kanunun özel bir yargılama usulüne tabi tutmadığı bütün davalarda uygulanan inceleme ve yargı- lama şeklidir. Nitelikleri 2 1. Taraflar. id- dia, müdafaa, itiraz ve karşı davalarını kanun ya da hâkimin tesbit ettiği süre

N içinde mahkeme kalemine verecekleri ve hasma tebliğ ettirecekleri dilekçelerle bildirirler. 2. Deliller tebliği takiben ta- rafların hazır bulundukları aleni celsede incelenip tartışılır. 3. Celseye gelmeyen tarafa giyap kararı gönderilir. 4. Hüküm tarafiarın yüzüne karşı verilse bile ka-

yargılama Basit usu- ©, seri usulü Muhakeme, Şİ- usulü Muhakeme, |

ÂDİYEN ; Bayağı,

Usulüdür. MU

lü Muhakem fahi

basbayağı.

denir. (T.C.K, 4

em ha ÂDİYEN : Bayağı, basbayağı.

ÂDİYEN DARP : Dövmenin hafif şekline, tesi- ri bakımından hafif olan müessir fiillere denir. (T.C.K. 456.)

-ÂDİYEN HAKARET : (C. Huk.) Basbayağı ha- karet.

ÂDİYEN İRTİKÂP : Bak. İrtikâp.

ÂDİ ZAMANAŞIMI : Bkz. Âdi mürürüzaman.

ADL : 1. Rehin veren ile rehin alanın rehin edilen şeyi güvenerek kendisine” teslim ettikleri üçüncü kişi. 2. İyiliği fenalığına � galip kimse. 3. Her işte hak üzre Va hakkaniyet dairesinde hareket etmek, (Zulm'ün zıddıdır.)

ADL : Herkesin hakkını teslim etmek, hakkaniyet.

ADLİ : (ing. judicial). Tüzel.

ADLİ ÂMİR : (fr. Chef de la juridiction militaire) Görev alanları içinde askeri Mahkemeler kurulabilen birlik — komutanlarıdır. Alay,

- Tümen, Kolordu, Ordu komutanları gibi.

ADLİ GÖREV, TRAFİK POLİSLERİNİN DURU. MU : Trafik polis memurlarının Karayol- ları Trafik Kanununün ve Tüzüğüne da- yanarak yaptıkları denetim adli bir gö- rev ve işlem sayılamayacağından, bu gö- revlerini yaparken muhataplarına yaptık- ları kötü muamele yüzünden, haklarında Adli mercilere değil, İdare heyetlerince soruşturma — yapılması gerekir (YCOK. 9.10.1972 çün, E. 972/300, K. 296).

ADLİ HATA (fr. Erreur judicier - ing. judicial error). Kaldırılması veya — düzeltilmesi

Elcin kanun yollarına müracaat imkânı

EEkalmamış olan kazai bir kararda, hâki:

MİN, hükmüne esas tuttuğu maddi bir

Till ve hareketin olup olmadığı noktasında

veya kanun vasıf ve şartlarında, yanıl-

sıdır. Böyle hatâ iadei muhakeme yoluyla düzeltilir.

YAĞ


ernek ya da kurum saldırı ve hakaret

ADLİ HATA (fr. Erreur judicier - ing. judicial error). Kaldırılması veya — düzeltilmesi için kanun yollarına müracaat imkânı kalmamış olan kazai bir kararda, hüki- min, hükmüne esas tuttuğu maddi bir fiil ve hareketin olup olmadığı noktasında veya kanun vasıf ve şartlarında, yanıl- Masıdır. Böyle — hatâ iadei muhakeme yolu ile düzeltilir. (HMUK. 445).

ÂDLİ HEYET : Adif Kurul. Birden fazla hö- kimden müteşekkil (Toplu) mahkemeleri İfade eder.

ADLİ HEYETLERE HAKARET : Adli ya da siyasİ veya Mülki veya askeri bir heyet ya da siyasi bir parti, yahut kamu yararına İZMet eden bir dernek ya da Kurum 'eyhinde vukubulan saldırı ve hakaret! rinden dolayı kovuşturma yapılması heyet başkanlarının veya parti Veya dernek mümessillerinin talepleri talepleri üzerine takibat yapılır TCK 489


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.