ADLİ İMTİYAZ : (D.H.) Bak. Kapitülasyon. ADLİ KAZA : Bak. Kaza.

ADLİ MUAMELE : (Acte judiciaire, acte de procedure.) Bir anlaşmazlığın mahkeme- ye gelişinden son karar alınıncaya ka- dar tarafların ve hâkimin kanuna uygun olarak yaptıkları bütün işler ve işlemler. (HUMK. 82).

ADLİ MÜZAHERET : (Assisance judiciaire.) Adli yardım; mahkeme, icra ve ihtiyati tedbir masraflarını kısmen veya tamamen ödemekten âciz olanların haklı oldukla- rı hallerde, harç ve masraflardan mu- vakkaten muaf tutulmaları ve icabında düâva ve dâvaya müteallik işlerinin para- sız olarak avukatlar tarafından takip ve temsil edilmesine denir.

Şekli : Adli müzaheret, dâvanın ikâme edileceği mahkemede yazılı veya sözlü olarak talep olunur. İş bu talepte dâva- nın hülâsası ile istinat edilecek sübut sebeplerinin neden ibaret olduğu beyan edilmek lâzımdır. Bununla beraber ma- halki belediye veya ihtiyar heyetinden alınmış bir şehadetname verilir. Şehadet- namede tâlibin sanat ve sifatı ile serve- tinin ve devlete vermekte olduğu vergi- nin miktarı ve ailesinin hal ve vaziyeti ile dâva masrafını tasfiyeye kudreti olmadı- ği yazılır. (HUMK. 465, 472.) Takip mas- raflarını ifaya kudreti olanlar ve müra- caatlarında haklı olduklarına dair delil gösteremiyenler adli müzaheretten İsti- fade edemezler. (Av. Ka. 176.180).

Esnebiler hakkında karşılıklı muamelenin

cari olduğunun isbat edilmesi neticesin- de yardım yapılır.

ADLİ MÜZEKKERELER : Adalet makamların- dan yazılan kâğıtlardır. Bunlar : Tevkif yakalama, ihzar ve celp müzekkereleri- dir. «kendi konularına bak».

ğ �ADLİ POLİS : Adli işlerde görevlendirilmiş olan polistir. En az, tam teşekküllü po- lis karakolu bulunan yerlerde adli iş- lerle uğraşmak üzere Emniyet Genel Mü- “dürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısım- dır.

Tam teşekküllü kadrodan daha fazla kuv- vette olan teşekküllerin tamamı veya bir kısmı adli polis olarak ayrılabilir. (Em. Teş. K. 49).

ADLİ PSİKOLOJİ : Suç işlediği iddia olunan sanıkların ruhsal içgüdülerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Suçlu psikolojisinin sınırları çok geniş olmakla beraber henüz mütecanis bir bilgi malzemesine sahip. değildir. Suçlu psikolojisi araştırmaları ceza hukuku ba- kımından önem taşır. Suçluların sık sık adli tıp müessesesinde muayene ve mü- şahadeye alınması sanıklar üzerinde ya- pılacak — müşahede ve suç işlenişinde başlıca sebepleri araştırmak amacını gü- der.

ADLİ RAPOR : (Adli, Tıp.) Hukuki bir hâdi- sede (gerek mesleki görevini yaparken, gerekse kendisine havale edilen) tıbbı ilgilendiren konular hakkında doktorun vereceği yazılı belge.

ADLİ SİCİL : (fr. Casier juduciaire.) Bir kim- senin mahküm olup olmadığını anlamak için kurulmuş bir usuldür. Bu usule göre, her adliye mahkemesinde aleyhinde ceza dâvası açılanlar hakkında zabıt kâtibi bir fiş tutar, bu fişe tahkikatın veya mu- hakemenin neticesi yazılır.

Şahıs mahküm olursa bu fişin bir ör- neği o şahsın doğduğu yer mahkemesi- ne gönderilir.

Bir kimsenin mahkümiyeti olup olmadığı

Adalet Bakanlığı Adli Sicil Müdürlüğün- den öğrenilebilir. (Adli Sicil Ka. 4664). �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.