ADLİ SİCİLDEKİ - HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ : 1965 de yürürlüğe giren 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanu- nun 7 nci maddesindeki şartlara ve 1803 Sayılı Af Yasasının 20. maddesine gö- re yapılır. Buna göre :

Kabahat ile mahküm olan kimse hüküm tarihinden itibaren. bir. sene içinde bir cürüm veya evvelki hükmün verildiği ma- haldeki asliye mahkemesinin kazası dai- resinde diğer bir kabahatten dolayı ayrı cinsten veya daha ağır bir cezaya, . zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inâncı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla, ağir hapis veya beş yıldan faz- la hapis cezasını müstelzim suçlar dı- şında kalan bir suçtan mahkum olan bir kimse, hüküm tarihinden itibaren beş se- ne içinde işlediği bir cürümden dolayı ev- velce verilen, ceza cinsinden bir ceza yahut hapis, yahut ağır hapis cezasına mahküm olmadığı takdirde,

İlgilinin, veyahut C. Savcısının veya Ad- li Sicil Müdürünün isteği üzerine silme işlemi yapılır.

ADLİ SUBAY : (fr. oficier de militaire Justice.) Alay Komutanları yanında adli, hâkim görevini yapan. subay. i

ADLİ TASFİYE : (fr. Liquidation judiciaire.) Tüccarlar arasında bazı memleketlerde. diğer borçlular için de kabul edilen bir nevi tasfiyedir. Borçlu için iflâstan daha elverişli hükümleri vardır.

Bu tasfiye de konkordato ile sonuçlanır. Adli tasfiye talep edebilmek için ticari muamelelerde bulunmaması şarttır. Öde- melerini kestikten sonra belli bir süre içinde ölen borçlunun mirasçıları da ad li tasfiye isteyebilirler.

ADLİ TASFİYE : (D.H. Devletlerarası hukukta uyuşmazlıkları, uzlaşma teşebbüslerinden bir sonuç alınmadığı hallerde, hakemlik veya kaza yoluna giderek çözümlemek,

ADLİ TATİL : Senenin belli günlerinde mah- kemelerin çalışmalarını durdurmalarıdır. Adli tatilde acele işler nöbetçi mahke- meler tarafından yürütülür. Mahkeme- lerimizde Adli Tatil 20 Temmuzdan 5 Ey- lüle kadar bir buçuk aydır.

ADLİ TEŞKİLÂT : Yargı organları ve bu or- ganların birbiriyle olan ilişkilerini, dere- celerini görev ve yetkilerini düzenliyen ve yürüten makamların tümü.

ADLİ TEVBİH : (fr. Reprimande judiciaire, - ing. judicial error). Ceza Kanununa gö- re cezanın azami haddi 1 ay hapis, veya hafif hapis, 30 lira ağır ve hafif para cezasını geçmediği ve cezayı hafifletici sebepler bulunduğu takdirde hâkim ver- diği cezanın yerine mahküma adli tev- bih yapılmasına karar verir. (C.K. 26).

ADLİ TIP : (Medecine legale). Tıbbi bilgilerin bu bilgilerle aydınlatılması kabil haller- de hukuk ve suç olaylarına uygulanma- sıdır.

Meşhut suçlara gidecek adli tabipler yan- lafına lüzumlu alet ve edevatı beraber götürür.

Tebabeti Ad. Ka. göre Adli rapor tan- zimi Etibbaya aittir. Etibba bulunmadığı — takdirde küçük sağlık memurlarınca ve — her ikisinin bulunmadığı yerlerde Adli makamlarca tesbit edilecek bilirkişilerce şahadet ilmühaberi verilir.

Mezar açılması ve otopside doktor bu- lunması şarttır.

ADLİ TIP KURUMU : (Ad. Tıp.) Bu kurum Adalet Bakanlığına bağlı Tıbba ait araş- tırma ve incelemelere dair görevlerin ifası ile mükelleftir.

Kurum bu hüviyetiyle, akli, asabi hasta- lıklar, ölüm Sebepleri suçta kullanılan


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.