aletler ve bunun gibi mahkemelerce tetkik edilmesi istenilen konular hakkında bilirkişi sıfatiyle rapor verir.

ADLİ YARDIMLAŞMA : (Commision rogatoire.) İstinabe yolu ile mahkemelerin birbirlerine ve zabıta makamlarının mahkemelere ve müddeiumumilere karşı yapmakla yükümlü oldukları yardım.

ADLİ YARDIM : Bkz. Adli müzaherat, Müzaheret-i adli.

ADLİYE : (fr. Justice) Mahkeme, yargılama iş yerleri ile uğraşan daire,

ADLİYE ALEYHİNDE CÜRÜMLER : Kanunen ifası lâzım gelen bir hizmetten imtina, Suç tasnii ve resmi mercileri iğfal, iftira, yalan şahitliği ve yalan yere yemin, avukat veya dâva vekillerinin suiistimâli cürüm işliyenleri saklamak ve cürüm delillerini yok etmek, tevkifhaneden ve hapishaneden firar ve firara teşebbüs cürümleri bu neviden olup kendi başlıkları altında ayrıca izah edilmiştir. (T.C.K. 281, 311).

ADLİYE ENCÜMENİ : Adalet Komisyonu. Adli işlerle ilgili meclis. Mahkemeller teşkilâtında, üyeleri Adalet Bakanlığı tarafından seçilen, bir başkan ile en fazla dört üyesi bulunan ve her ağır ceza mahkemesi merkezinde, en yüksek dereceli hâkimin başkanlığında kurulan, hâkimlerden müteşekkil bir heyet olup, Cumhuriyet Savcısı Encümenin tabii üyesidir. Mahkemeler teşkilâtından ayrı olarak, Adalet Bakanlığında (sonradan istişari mahiyette halini almıştır) ve T.B.M.M.'de de birer Adliye Encümeni vardır.

ADLİYE MAHKEMELERİ ; (Tribunaux ordinaires). Özel konunlarla kurulmuş mahkemelere düşen işler dışında kalan bütün-dâva ve ihtilâfları, Türk Milleti adına yargı hakkını kullanarak halletmek üzere kurulan mahkemelerdir, :

Adliye mahkemeleri şu sekilde tasnif edilmektedir.

1. Yargıtay (Temyiz Mahkemesi)

2. Hukuk Mahkemeleri :

a) Sulh Hukuk,

b) Asliye Hukuk,

c) Ticaret,

d) İş Mahkemeleri,

e) İcra tetkik mercii,

3. Ceza Mahkemeleri :

a) Sulh Ceza,

b) Asliye Ceza,

c) Ağır Ceza Mahkemeleri.

ADLİYE TEŞKİLÂTI : (Adli teşkilât. — Adalet teşkilâtı) : Kaza yetkisini haiz makamların kuruluşunu ve yekdiğerleri ile olan münasebetlerini, görev ve yetkilerini, derece ve mertebelerini tâyin eden hukuk sahasıdır.

Son şekline göre Adliye Teşkilâtımız :

1. Adalet Bakanlığı,

2.Yüksek Hâkimler Kurulu,

3. Anayasa Mahkemesi ,

4, Yargıtay. (Temyiz Mahkemesi),

5. Ceza ve Hukuk Mahkemeleri,

6.İş, basın ve gezici arazi — kadastro mahkemeleri,

7. Uyuşmazlık Mahkemesi,

ADLİYE VEKÂLETİ ; (Adalet Bakanlığı) Devletin adli siyaseti ve icrası ile ilgilenen ve bir bakan (vekil) in idare ve sorumluluğu altında bulunan ve adli teşkilâtın —bağlı bulunduğu en yüksek adli organdır. ;


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.