ADLİYE VEKİLİ : Adalet Bakanı.

ADLİYE VE MEZAHİP NEZARETİ : Adalet Ve mezhep işleri vekâleti (Bakanlığı.) Os- manlı İmparatorluğu idare teşkilâtında adliye işleri ve ekalliyetlerin mezhep iŞ- leriyle meşgul teşkilât.

ADLİ ZABITA : (Bak.) Adli polis.

ADLİ ZABITA VAZİFESİYLE MÜKELLEF MAKAM VE MEMURLAR : Cumhuriyet Sav- cıları, Zabıta makam ve memurları ve bucak müdürleri adli zabıta yetkisini haizdirler. (CUMK. 13, 14, 158. 1İl İd. K. 45).

Zaruret halinde sulh ve sorgu yargıçla rı da bu vazifeleri görür.

Zabıta makam ve memurları suçluları aramak ve işin aydınlanması için acele tedbir. almakla mükelleftir. Bu makam ve memurlar tanzim ettikleri evrakı he- men C. Savcılığına verirler. Ancak hâ- kim tarafından derhal yapılması gere- ken tahkik muamelelerine lüzum varsa doğrudan doğruya sulh yargıcına gön- derilmesi de caizdir.

ORTAĞI : (Tic.), (fr. associâ nominal - ing. nominal partner). Yalnızca kendi adıyle tecimsel deyiminin ortaklıkta kul- lanılmasına izin veren ve ortaklığın diğer işleriyle ilgilenmeyen ortak. İtibari şe- rik. A

REFERANDUM İMZA : (D.H.) Devletler arası andlaşmalar imza edilirken, bir devlet temsilcisi, andlaşmanın hükümetinin talimatına ne derece uygun olduğunda tereddüde düşerse ya da yetkisini aşmaktan çekinirse, sonradan hü- kümetinde danışıp tasvibini almak şar- tiyle andlaşmayı İmza etmesi.

ADRES : Bir kimsenin arandığı zaman bulunabileceği, oturduğu ya da çalıştığı yerdir. Tebligdt Kanunu ve Tebligat Tü- �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.