D : HS. Hukuk Sözlüğü. Hukuk Sözlüğü/İngilizce S342 İflas yolu ile adi takip
1-100 HS/A. HS/1HS/2HS/3HS/4HS/5HS/6HS/7. HS/8. HS/9HS/10HS/11HS/12HS/13HS/14. HS/15HS/16HS/17HS/18HS/19HS/20HS/21HS/22HS/23HS/24HS/25HS/26HS/27. HS/28. HS/29HS/30HS/31HS/32HS/33 HS/34HS/35HS/36HS/37. HS/38. HS/39 HS/40HS/41HS/44HS/42HS/43 HS/45HS/46HS/47. HS/48. HS/49


101-200 HS/122. HS/123.
201-300 HS/202 - HS/203
300 HS/320 . HS/321 HD/342 HS/350-351 HS/352-HS/353HS/354HS/354-355 HS/356-357 HS/358-359HS/360-361 [[]] [[]] [[]]
400 HS/397HS/398HS/399HS/400HS/401HS/402HS/403 . HS.404.HS/404
500 HS/500-509. HS/510-519. HS/520-529. HS/530-539. HS/540-549.HS/550-559.HS/560-569.HS/570-579.HS/580-589.HS/590-599.
600 HS/600-609. HS/610-619. HS/620-629. HS/630-639. HS/640-649. HS/650-659. HS/660-669. HS/670-679. HS/680-689. HS/690-699. HS/698-699. HS/696-697. HS/694-695. HS/692_693. HS/690-691
700 HS/700HS/701HS/702HS/703HS/704 .HS/706HS/707HS/708HS/709HS/710HS/711HS/712HS/713HS/714HS/715 .HS/700-709HS/710-719HS/720-729HS/730-739HS/740-749HS/750-759HS/760-769HS/770-779HS/780-789HS/790-799
800 HS/800-809HS/810-819HS/820-829HS/830-839HS/840-849HS/850-859HS/860-879HS/870-879HS/880-889HS/890-899
900 HS/900-901HS/902-903-904• •HD/KısaltmalarHS/AHS//BHD/CHD/D HakHukukAdaletYargıMevzuatArzuhalİstidaDilekce

AĞAÇCIK : (Orman terimi.) Gövdede uzunl ğuna değil de yan dalların büyüyüp a masiyle ağaçta daha ziyade genişliği bir büyüme hali gösteren ve boyu hiç b zaman sekiz metreyi geçmeyen haşe ve uzun ömürlü bitki. (6831 s.k. 14, 91. AĞALIK HAKKI : (Es. Huk.) Miri arazinin, baş kasına ihale ve tefvizi halinde Timor zeamet, 've has sahiplerinin bir defay mahsus olmak üzere aldıkları bir vergi dir. AĞIL : Koyun ve sair hayvanlara mahsus üstü açık, etrafı çit ya da çalı, çırpı ile çevrilmiş yer. Mandıra (1423 sayılı Ağıllar kanunu 1929). AĞILLAR KANUNU : bkz. Ağıl. AĞIL RESMİ : (Es. Huk.) Koyun sürülerinden alınan bir vergi, her 300 koyun için yılda 5 akçe olup, bir adı da çift parasıdır. AĞIR CEZALI İŞLER : (C. Huk.) C.M.U.K. Göre ağır ceza işlerinden maksat, ölüm ve ağır hapis ve beş seneden fazla hapis cezalarını müstelzim cürümlere müteallik davalardır. Ağır cezalı işler toplu hâkimli mahke- melerde görülür. (C.M.U.K. 318, 421. As. CMUK. 239). AĞIR CEZA MAHKEMELERİ : Asliye mahkemelerinin bir koludur. Bir başkan iki üye ile kurulur. Duruşmalara savcı da girer. İl merkezlerinde o il sınırları içinde görevli olarak kurulur. Adalet Bakanlığının lüzum göreceği hallerde kazalarda da kurulabilir. Adalet Bakanlığı tarafından tek hâkimlerden de ağır ceza mahkemesi kurulobilir. Tek hâkimler içlerinden birinin başkanlığı altında toplanırlar. Bu• mahkemeler, ölüm, ağır hapis ve beş seneden çok cezaları gerektiren suçlarla görevleri sınırları içindeki ceza hâkimi ve mah-

kemeleri arasında çıkan yetki uyuşmazlıklarını, bazı reddi hâkim taleplerini ve bazı hâkim kararları aleyhine yapılan itirazları incelerler. Ayrıca ağır ceza başkanları, savcıların verdikleri bazı karartarla, sorgu hâkimlerinin ve asliye mahkemesinin bazı kararlarına yapılacak iti razları da tetkik ederler. AĞIR HAPİS CEZASI : Hürriyeti bağlayıcı cezalardandır. İki türlüdür. 1 - Müebbet ağır hapis. 2 - Muvakkat ağır hapis. Müebbet ağır hapis ölüme kadar devam eder. Muvakkat ağır hapis bir yıldan yirmi dört yıla kadardır. Ağır hapis ile beraber fer'i ceza olarak bir yıldan 3 yı la kadar emniyet nezareti cezası da verilebilir. Ağır hapis cezası 3 devrede çektirilir. Birinci devre cezanın 1/10 u tek olarak hücrede çektirilir. ikinci devre geriye kalan müddetin yarısıdır. Üçüncü devre, müebbet ağır hapis mahkûmları müstesna, iyi hal sahibi oldukları tesbit edilenler, kalan cezayı iş esnasına göre kurulmuş ceza evlerinde çalışarak geçirirıer. (C.K. 13, 16.) AĞIR İş : (İş. H. Terimi) Yapımı fazla insan gücü istiyen ya da tehlike derecesi çok olan işlere denilmektedir. AĞIR İHMÂL : Bir işi görürken halin ve şartların gerektirdiği en az dikkati dahi göstermemiş olmak. AĞIR KUSUR : Ağır savsama. En az dikkatli

olan bir kimsenin dahi yapmıyacağı şekilde kusurlu hareket etmiş olmak. (BK. 99). AĞIR PARA CEZASI : (alnı. Geldstrafe. - fr. Amende. - ıng. • Penal servitude) Ağır ceza-yı nakdî Mahkemece karar altına alınan belli miktarda paranın ceza olarak devlete ödenmesidir. 10 liradan 25 bin liraya kadardır. (T.C.K. 19).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.