D : HS. Hukuk Sözlüğü. Hukuk Sözlüğü/İngilizce S342 İflas yolu ile adi takip
1-100 HS/A. HS/1HS/2HS/3HS/4HS/5HS/6HS/7. HS/8. HS/9HS/10HS/11HS/12HS/13HS/14. HS/15HS/16HS/17HS/18HS/19HS/20HS/21HS/22HS/23HS/24HS/25HS/26HS/27. HS/28. HS/29HS/30HS/31HS/32HS/33 HS/34HS/35HS/36HS/37. HS/38. HS/39 HS/40HS/41HS/44HS/42HS/43 HS/45HS/46HS/47. HS/48. HS/49


101-200 HS/122. HS/123.
201-300 HS/202 - HS/203
300 HS/320 . HS/321 HD/342 HS/350-351 HS/352-HS/353HS/354HS/354-355 HS/356-357 HS/358-359HS/360-361 [[]] [[]] [[]]
400 HS/397HS/398HS/399HS/400HS/401HS/402HS/403 . HS.404.HS/404
500 HS/500-509. HS/510-519. HS/520-529. HS/530-539. HS/540-549.HS/550-559.HS/560-569.HS/570-579.HS/580-589.HS/590-599.
600 HS/600-609. HS/610-619. HS/620-629. HS/630-639. HS/640-649. HS/650-659. HS/660-669. HS/670-679. HS/680-689. HS/690-699. HS/698-699. HS/696-697. HS/694-695. HS/692_693. HS/690-691
700 HS/700HS/701HS/702HS/703HS/704 .HS/706HS/707HS/708HS/709HS/710HS/711HS/712HS/713HS/714HS/715 .HS/700-709HS/710-719HS/720-729HS/730-739HS/740-749HS/750-759HS/760-769HS/770-779HS/780-789HS/790-799
800 HS/800-809HS/810-819HS/820-829HS/830-839HS/840-849HS/850-859HS/860-879HS/870-879HS/880-889HS/890-899
900 HS/900-901HS/902-903-904• •HD/KısaltmalarHS/AHS//BHD/CHD/D HakHukukAdaletYargıMevzuatArzuhalİstidaDilekce

AH LEHÜMA : (Ar.) Ana, baba bir erkek kardeş.

AH Lİ EB : (Ar,) Baba bir erkek kardeş.

AH Lİ ÜM : (Ar.) Ana bir erkek kardeş.

AHMAK : (Ar.) Kalın kafalı, zekâsı iyi gelişmemiş olan.

AHRETLİK : Manevî evlât, can yoldaşı. Ahret sevabı düşüncesiyle alınıp, büyütülen kız çocuklarına denir. Ahretlik edilenin hiç bir hukukî vecibesi yoktur.

AHŞÂ : (Ar.) 1. İnsan veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki şeyler. 2. Bağırsak.

AHŞAP : (Ar.) Keresteden, tahtadan yapılan ahşap ev, bina.

AHVÂL : (Ar.) 1. Haller, oluşlar, bulunuşlad 2. işler. 3. Durumlar (MK. 307). AHVAL-İ SAİRE : sair haller. TCK. nunun 464/2 nci maddesinde. (mağdur.)

AHVAL-İ SIHHİYE : sağlık durumu.

AHVAL-İ ŞAHSİYE : Kişisel durum. Soysaııık durumu. Şahsî haller, hakikî kişilerin, hu kukî varlıklariyle ilgili olan hukukî hallerdir Doğum, evlenme, boşanma, evlât edinme, tabiî bir çocuğu tanıma, ölüm vakıaları gibi (MK. 35 ve Nüfus Ka.)

AHVAL-İ ŞAHSİYE BELGESİ : Nüfus hüviyet cüzdanı.

AHVAL-İ ŞAHSİYE KOMİSYONU : (D.H.) Milletlerorası bir teşekkül olup, ahval-i şahsiye ile meşgul teşekküllerin tekâmülü ile ilgili teknik ve hukukî imkânları araştırır.

AHVAL-İ ŞAHSİYE SİCİLİ : (fr. Râgistre de I'etat civil). Kişisel haller kütüğü. Gerçek kişinin hukukî varlık olarak durumunu tes bit eden resmî (Devlet daireleri tarafından tutulan) kütük. Bu kütükler doğru olmadık- ları sabit olana kadar, ispat edici kuvvete sahiptirler.

AHVAL-Ü ŞERAİT : işler. holler.

AHZ : (Ar.) Almak, kabul etmek, teslim al mak, tesellüm.

AHZ-I SAR : (Es. De.) öç almak, intikam al mak.

AHZ-Ü İTA : (Ar.) Aliş veriş.

AHZ-Ü KABZ : (Es. Der.) Her iki sözcük, almak anlamına gelir. Kullanıldıkları yer itibariyle hukukî vasıfları değişir. Biri diğerinin yerine kullanılamaz. Bir akit ya da mukavele gereği teslimi gerekli şeyin kabz olunması, bir miktar paranın elden teslimi ya da kasa hesabının kaydı gibi.

AİDAT : (fr. Cotisation) Bir dernek veya sendika mensubunun Dernek veya Sendikaya aydan aya ödemeyi kabul ettiği bir paradır. (274 Sa. Ka, Mad. 23). Ödenti, kesenek.

AİLE : Bir kişinin eşi, çocukları ve kanunen bakmaya mecbur bulunduğu kimselerden meydana gelen en küçük toplumsal birlik. Aileyi teşkil eden fertler evlenme ve kan bağlarıyla bir araya gelmişlerdir.

AİLE EKONOMİSİ : Ev ekonomisi, Millî ekonominin hücrelerini teşkil eden münferit ekonomilerden olup, ev idaresi içinde ce reyon eden ekonomik faaliyetlerdir.

AİLE HUKUKU : (İng. family ıaw). Aile ile ilglii hükümleri inceliyen hukuk. Medenî Kanunumuzun üçüncü kitabı aile hukukuna ayrılmıştır. Aile hukuku da üç kısma ayrı-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.