D : HS. Hukuk Sözlüğü. Hukuk Sözlüğü/İngilizce S342 İflas yolu ile adi takip
1-100 HS/A. HS/1HS/2HS/3HS/4HS/5HS/6HS/7. HS/8. HS/9HS/10HS/11HS/12HS/13HS/14. HS/15HS/16HS/17HS/18HS/19HS/20HS/21HS/22HS/23HS/24HS/25HS/26HS/27. HS/28. HS/29HS/30HS/31HS/32HS/33 HS/34HS/35HS/36HS/37. HS/38. HS/39 HS/40HS/41HS/44HS/42HS/43 HS/45HS/46HS/47. HS/48. HS/49


101-200 HS/122. HS/123.
201-300 HS/202 - HS/203
300 HS/320 . HS/321 HD/342 HS/350-351 HS/352-HS/353HS/354HS/354-355 HS/356-357 HS/358-359HS/360-361 [[]] [[]] [[]]
400 HS/397HS/398HS/399HS/400HS/401HS/402HS/403 . HS.404.HS/404
500 HS/500-509. HS/510-519. HS/520-529. HS/530-539. HS/540-549.HS/550-559.HS/560-569.HS/570-579.HS/580-589.HS/590-599.
600 HS/600-609. HS/610-619. HS/620-629. HS/630-639. HS/640-649. HS/650-659. HS/660-669. HS/670-679. HS/680-689. HS/690-699. HS/698-699. HS/696-697. HS/694-695. HS/692_693. HS/690-691
700 HS/700HS/701HS/702HS/703HS/704 .HS/706HS/707HS/708HS/709HS/710HS/711HS/712HS/713HS/714HS/715 .HS/700-709HS/710-719HS/720-729HS/730-739HS/740-749HS/750-759HS/760-769HS/770-779HS/780-789HS/790-799
800 HS/800-809HS/810-819HS/820-829HS/830-839HS/840-849HS/850-859HS/860-879HS/870-879HS/880-889HS/890-899
900 HS/900-901HS/902-903-904• •HD/KısaltmalarHS/AHS//BHD/CHD/D HakHukukAdaletYargıMevzuatArzuhalİstidaDilekce

- Karı vo koca MK. 83, 240, 2 Hısımlar M.K. 241, 345. 3 - Vesayet. MK, 346, 438.

AİLE İSMİ : (fr. Nom de famille - İng. Family name). Soyadı.

AİLE MALLARI : Aile topluluğunun menfaatlerini. ve ailenin devamını temin amacı ile ayrılmış mallar. (MK. 322, 323, 336).

AİLE MECLİSİ : Vesayet altındaki kimsenin, vasiliğe ehil, olan kan veya sıhrî hısımlarından en aşağı üç kişiden meydana gelir ve asliye mahkemesi tarafından dört sene için teşkil olunur. Karı veya koca aile meclisine aza olabilirler. (M.K. 350, 351). AİLENİN KORUNMASI : Aile müessesenin ve aileyi teşkil eden kişilerin bir takım risklere (meslek hastalıkları, iş kazaları gibi meslekî ve hastalık, analık, gebelik, malûliyet, ihtiyarlık, ölüm gibi fizyolojik risklere) karşı korunması ve dağılmasının önlenmesi. AİLE NİZAMI ALEYHİNE SUÇLAR : Aile kuruluşu esaslarına aykırı hareketler ve eş lerin karşılıklı bağlılık, yardım ve vazifele rinin bozulmasından doğan suçlar. (C.K. 237, 417, 429, 434, 436, 440, 468, 478, Ic. İf. 344). AİLE REİSİ : M.K. 318'e göre ev reisi kanuna, akde veya örfe göre ortaya çıkar. Ver gi kanunlarımız aile reisi olarak babayı kabul etmiştir. AİLE ŞİRKETİ EMVALİ : Aile şirketi malları. Bir kimsenin ölümünden sonra, mirascıların, malları taksim etmiyerek meydana getirdikleri ortaklıktır. Mirascılardan her biri, şirkete ait mallar üzerinde hep birlikte tasarruf ederler. Ortaklar şirketin borçlarından müteselsilen sorumludurlar. Bu bakımdan miras şirketine benzer. (M.K. 326, 329, için. norckli mooraflorı tomin oylemok oma. ciylo nıiros vo şahıslar hukukunun koydu. ğu hükümlere uygun olarak kurulan tosi%. Diğer tesisler gibi hükmi şahsiyeti haiz bir hukuk süjesidir. (M.K. 45, 60 ve 322). AİLE VESAYETİ : Vesayet altındaki kimsenin menfaati ve bilhassa bir şirketin veya sınai bir teşebbüsün devumı gerekiyorsa vesayetin, vesayet makamları yerine aileye bırakılması. (M.K. 348). AİLE YARDIMCISI : fr. soutien de familie). Ailenin geçimini sağlayan kimsenin (baba veya koca) ölümü veya çalışamaz hale gelmesi ile, ailenin geçimine yardımcı olan kimsedir. AİLE YARDIMI : Evli bulunan Devlet memurlarına, çalışmayan eş ve çocuklarına veri. len yardım parası (327 Sa. Ka. 202). AİLE YURDU : (fr. Asile de famille). Aile fertlerinin iaşe ve ikametini sağlamak maksadiyle ve ancQk bu maksada yetecek şümul ve vüsatte tarım ve sanayi icrasına yarıyacak ve gayrimenkullerin veyahut ikâmete yarıyacak mesken ve müştemilâtının tah sisi suretiyle kurulan aile mallarına denir. Şu hale göre aile yurdu ilgili ailenin ya da fertlerinin hayatları süresince iaşe ve ikametleri bakımından kendilerine tahsis edilmiş ve modern hayatın ekonomik değişiktiklerinden masun bir hale konulmuş melce ve mallardır. Aile yurdu ailenin ihtiyacından daha büyük olamaz. Aile yurdunda ailenin bizzat oturması ya da tarım işi yapması şarttır. (M.K. 337, 341, 344). AJAN : (Fr.) 1) Haber alma işlerinde özel özel kuruluşlar tarafından kullanılan kimse

2 ulusa ordu'ya din ve rajim konularında bozucu etkilerde bulunan gizlice görevlendirilmiş kimse 3 beden terbiyesi bölgesinde bir spor dalının yöneticisi

4 uluslararası kurumlarda devlet adına görevli yetkili kimse

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.