D : HS. Hukuk Sözlüğü. Hukuk Sözlüğü/İngilizce S342 İflas yolu ile adi takip
1-100 HS/A. HS/1HS/2HS/3HS/4HS/5HS/6HS/7. HS/8. HS/9HS/10HS/11HS/12HS/13HS/14. HS/15HS/16HS/17HS/18HS/19HS/20HS/21HS/22HS/23HS/24HS/25HS/26HS/27. HS/28. HS/29HS/30HS/31HS/32HS/33 HS/34HS/35HS/36HS/37. HS/38. HS/39 HS/40HS/41HS/44HS/42HS/43 HS/45HS/46HS/47. HS/48. HS/49


101-200 HS/122. HS/123.
201-300 HS/202 - HS/203
300 HS/320 . HS/321 HD/342 HS/350-351 HS/352-HS/353HS/354HS/354-355 HS/356-357 HS/358-359HS/360-361 [[]] [[]] [[]]
400 HS/397HS/398HS/399HS/400HS/401HS/402HS/403 . HS.404.HS/404
500 HS/500-509. HS/510-519. HS/520-529. HS/530-539. HS/540-549.HS/550-559.HS/560-569.HS/570-579.HS/580-589.HS/590-599.
600 HS/600-609. HS/610-619. HS/620-629. HS/630-639. HS/640-649. HS/650-659. HS/660-669. HS/670-679. HS/680-689. HS/690-699. HS/698-699. HS/696-697. HS/694-695. HS/692_693. HS/690-691
700 HS/700HS/701HS/702HS/703HS/704 .HS/706HS/707HS/708HS/709HS/710HS/711HS/712HS/713HS/714HS/715 .HS/700-709HS/710-719HS/720-729HS/730-739HS/740-749HS/750-759HS/760-769HS/770-779HS/780-789HS/790-799
800 HS/800-809HS/810-819HS/820-829HS/830-839HS/840-849HS/850-859HS/860-879HS/870-879HS/880-889HS/890-899
900 HS/900-901HS/902-903-904• •HD/KısaltmalarHS/AHS//BHD/CHD/D HakHukukAdaletYargıMevzuatArzuhalİstidaDilekce

AKDİ İKAMETGAH : (MK.) Mukavelede taraf larca «qkdi ikametgâh» olarak gösterileı yer.

AKDÎ KUSUR : (Es. Te.) Akdî bir yükümür kasten veya savsama suretiyle bozulması. AKD-i MECLİS : (Es. Huk.) Meclis kurma, nuşmak üzere toplanma. AKDİ MESULİYET : (Es. Te.) Akit veya mu- kavele ile yüklenilen vecibelerin yerine getirilmesi ya da eksik ifasından doğan mesuliyettir. Muavin kişilerin mesuliyeti de akdî bir mesuliyettir. AKDİ MUVALÂT : (Mevlâllk akdî.) İslâm hukukunda evlât edinmeyi andıran akittir. İslâmda evlât edinme kurumu yoktur. AKDİ MUVAZAA : (Es. Huk). Hibe ve sadaka gibi teberrulardan olmayıp, iki taraftan ivaz verilerek yapılan akit : satış, trampa gibi. AKD-I MUVAZAA : (Es. Huk.) Akit yapılırken tarafların asıl maksadı gizlemek suretiyle yapılan ve gerçeğe uymayan işlem ve hareketlerdir. Örneğin âkitler arasında yapı lan bir bağış işinin resmî işlemlerde satış gösterilmesi, satış miktarını hakikî miktardan az yada çok göstermek gibi. Sözleşmede danışık. AKDİN BUTLANI : (Es. Te.) Akdin çürüklüğü, hükümsüzlüğü. Esasa veya şekle ait kanunî şart (koşul» lora uygun olmayarak yapılan bir akit hükümsüzdür. AKDİN DOĞUŞU : Akdin ,ın'ikadl. AKDİ NESEP : Evlât edinen ile evlât edinilen arasındaki nesep ilişkisi. AKDİN FESHİ : Sözleşmenin bozulması. Be lirli bir nokta üzerinde birleşen iradelerin sonradan bozulup ayrılmaları. İstiyerek veya her hangi bir sebeple mevcut bir akdin ortadan kaldırılması (BK. 106, 249, 265, 288, 194, 339). iş Kanunu'na göre bu süre işçinin hizmet süresine göre değişir. AKDİN İCRA EDİLMEMİŞ OLMASI : Karşılıklı taahhütleri ihtiva eden bir akitte 'taraflardan birinin, karşı tarafın taahhüdünü yerine getirmemesine dayanarak defi'de bulunmasıdır. Bu gibi defilere bilhassa satış ve trampa akitlerinde rastlanır. AKDİN İHLALİ : Akitten doğan borcun ifa edilmemesinden veya eksik ifa edilrhesinden doğan har. AKDİN İNİKAD ETTİĞİ AN : Akdin tam ola. rak vukubulduğu, teşekkül ettiği an. AKDİN İNİKADI : Bir akdin bütün hukukî yönleriyle meydana- gelmesi, tamamlanmaSi, doğması. AKDİN İN'İKAD YERİ : Bir akdin tam olarak «şekil ve şartlarına uygun» teşekkül ettiği yerdir. AKDİN KONUSU : Akdin mevzuu. AKDİN MEVZUU : Sözleşmenin konusu. Akdin konusu. Bir akdin teşekkülü için var olması lâzım gelen bir unsurdur. Konusuz akid olmaz. Akitte konu, bir şeyi yapmak veya yapmamak, vermek veya vermemek şeklinde görülür. Bir akdin mevzuu kanu nun gösterdiği sınırlar içinde serbestçe tayin olunur (BK. 19, 20, 92, 149). AKDİN NEVİLERİ : Akdin muhtelif nevileri vardır. Hukukî mahiyetlerine göre : 1. Aslî akit : Borcun bütün unsurları tayin ve tesbit edilerek kesin ve son şekilde yapılıp bitmiş akit, Tapu memuru huzurunda yapılan resmî senet gibi. 2. İhzarî akit : Bir akdin ileride yapılacağı taahhüdüdür. Bunun diğer adı akit yapma vaadi'dir. BK. 22, Meriyetlerine göre : 1. Borç akitleri : Borç ilişkileri doğuran akitlerdir. Borç ve ticaret hukukuna ilişkin akitler gibi. 2. Medenî hukuk akitleri : Aile, miras ve aynî haklarla ilgili akitlerdir. Şekillerine göre : 1. Adî akitler : Şekle bağlı olmadan rıza beya nıyle ortaya çıkan akitlerdir. Menkul alım satımı gibi. (BK. 184), 2. şekli akitler : Ak- din tamam olması için rıza beyanından başka bir de şekle lüzum gösteren akitlerdir. Gayrimenkul alım - satımı (BK. 213). Bağışlama taahhüdü (BK. 238). Kefalet (BK. 484 gibi). 3. Merasimil akitler : Evlendirme memuru huzurunda sual ve cevaba müstenit bir merasim içinde yapılan evlenme akdidir. (MK. 108, 109.) Evlenme akdi kanunî merasimi içinde yapılmazsa hiç meydana gelmemiş sayılır. İvazlarına gö.re : 1. Karşılıklı akitler : Her iki tarafa borç yükleyen akitlerdir. Kira (BK. 248), hizmet (BK. 313) ve müt., istisna (BK. 355) ve müt., akitleri gibi. Eğer her iki tarafa herhalde borç yüklüyorsa tam karşılıklı akitler denir. (BK. 81, 106). Yahut bir taraf borç altına girdiği halde diğer taraf ancak bazı durumlarda borçlanıyorsa eksik karşılıklı akit denir (BK. 299, 300, 301). 2. Karşılıksız akitler : Hibe ve kefâlet akitlerinde olduğu gibi yalnız bir tek edim mevcut oldn akitlerdir. (BK. 234, 483). Borcun konusu ve ereğine göre : 1) Mülkiyetin nakli ereğini güden akitler Alım - satım (BK. 182, 231), trampa (BK. 232 - 233), Bağışlama taahhüdü (BK. 238) gibi. 2) Kullandırma ereği güden akitler : Bu akitlerin yerine getirilmesi ancak bir şeyin kullanılması ile mümkündür. Adî kira (BK. 248, 269), hasılat kirası (BK. 270, 298), ariyet (BK. 299, 305), ödünç (BK. 306, 312) gibi. 3) İş gördürme ereği güden akitler : Bunların yerine getirilmesi ancak bir tarafın belli bir iş görmesi ile mümkündür. Hizmet (BK. 313, 354), istisna (BK. 355, 371), akdi gibi. Hizmet akdi : Bir kimsenin diğerine, belli veya belirsiz bir zamanda iş gör meyi karşı tarafın da ona bir ücret vermeyi yüklenmesidir. İstisna akdi ise : Bir ücret karşılığında bir şeyin yapılmasını kapsıyan akittir. Burada esas olan iş değil yapılan sonuçtur. 4) Teminat ereği güden akitler : Buraya kefölet akdi girer. (BK. 483, 503). Rehin akdi de bu kategoriye gi- rer. Ancak aynî bir hak doğurduğundan MK.'ca düzenlenmiştir. 5) Tesadüf ve talih akitleri : Kumar ve bahis akitleri (BK. 504, 506), kaydı hayat ile irat ve ölünceye kadar bakma akitleri (BK. 507, 519) bu kısma girer. 6) Ortaklık akitleri : (BK. 520 - 541) nci maddelerle düzenlenen adî şirket 110 Ticaret Kanununda düzenlenen şirketler dahildir. AKDİN ŞEKLİ : Sözleşmenin biçimi demektir. Akitler genel olarak belli bir şekle bağlı değildir. Yazılı biçim akitlerde şart değildir. Kanun yazılı şekli şart koymamışsa, akit söz ile de meydana gelebilir. Medenî Kanun, Borçlar Kanunu ve diğer bazı akitleri yazılı şekle bağlamıştır. Bu durumlarda akdin sıhhatli olabilmesi için yazılı olması şarttır (BK. 163). AKDİ TEMSİL : Akitten doğan temsil. Vekâşet, Şirket, hizmet gibi bir akde müsteniden, başkası namına bir hukukî muamele yapmak. AKIB : (Es. Huk.) Erkek çocukların erkek ve kız çocukları. AKIBET : Bir iş veya hareketin sonu, sonucu. AKIL : (fr. Raison). İnsanı iyiye götüren, kötü şeylerden yasaklayan melekedir. Medenî Kanunumuz akıl yerine mümeyyiz ve temyiz kudreti sözcüklerini kullanmıştır. ÂKILLE : Bir cinayetten doğan diyeti ödemeyi üzerine alan asabe, aşiret veya ehli divan. AKIL HASTALIĞI : (Fr. Maladie mentole). suçun işlendiği zaman sanığın akıl durumundan şüphe edilen hallerde aklî durumunun tesbit edilmesi gerekir. Akıl hastalığında kişinin, algılama, yorumlama, düşünme işlemlerinde aksilik ya da aksaklık olan durumlar, bu hastalıklarda aklın tümünün, yitirilmesi mutlak gerekli olmadığından, çoğunlukla belirli bazı yeteneklerjnin aksaması, konuyla ilişkisi olmayana şaşırtıcı gelebilir. Bütün öteki işlemler doğru olduğu halde, sadece gerçek dl-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.