D : HS. Hukuk Sözlüğü. Hukuk Sözlüğü/İngilizce S342 İflas yolu ile adi takip
1-100 HS/A. HS/1HS/2HS/3HS/4HS/5HS/6HS/7. HS/8. HS/9HS/10HS/11HS/12HS/13HS/14. HS/15HS/16HS/17HS/18HS/19HS/20HS/21HS/22HS/23HS/24HS/25HS/26HS/27. HS/28. HS/29HS/30HS/31HS/32HS/33 HS/34HS/35HS/36HS/37. HS/38. HS/39 HS/40HS/41HS/44HS/42HS/43 HS/45HS/46HS/47. HS/48. HS/49


101-200 HS/122. HS/123.
201-300 HS/202 - HS/203
300 HS/320 . HS/321 HD/342 HS/350-351 HS/352-HS/353HS/354HS/354-355 HS/356-357 HS/358-359HS/360-361 [[]] [[]] [[]]
400 HS/397HS/398HS/399HS/400HS/401HS/402HS/403 . HS.404.HS/404
500 HS/500-509. HS/510-519. HS/520-529. HS/530-539. HS/540-549.HS/550-559.HS/560-569.HS/570-579.HS/580-589.HS/590-599.
600 HS/600-609. HS/610-619. HS/620-629. HS/630-639. HS/640-649. HS/650-659. HS/660-669. HS/670-679. HS/680-689. HS/690-699. HS/698-699. HS/696-697. HS/694-695. HS/692_693. HS/690-691
700 HS/700HS/701HS/702HS/703HS/704 .HS/706HS/707HS/708HS/709HS/710HS/711HS/712HS/713HS/714HS/715 .HS/700-709HS/710-719HS/720-729HS/730-739HS/740-749HS/750-759HS/760-769HS/770-779HS/780-789HS/790-799
800 HS/800-809HS/810-819HS/820-829HS/830-839HS/840-849HS/850-859HS/860-879HS/870-879HS/880-889HS/890-899
900 HS/900-901HS/902-903-904• •HD/KısaltmalarHS/AHS//BHD/CHD/D HakHukukAdaletYargıMevzuatArzuhalİstidaDilekce

Civar hısımlığı, birbirinin sülbünden değil de müşterek bir sulbden gelenler arasında-

ki hısımlık gibi.

Sıhri hısımlık : Dünür hısımlığı. Karı ve kocadan birbirinin kan hısımları diğerinin aynı derecede sihri hısımları olur. Evlenmenin zevali ile sıhri hısımlık zail olmaz.

(T.M.K. 17, 18).

AKREB-İ MEKNİYYAT : (Es. Huk.) Şart koşan ismin (meşrut-un leh'i) en yakınını bildirir. Bir vakfı kuran kurucu önce kendisi, sonra oğlu, daha sonra da çocuklarına ilişkinliğini tanımlar.

AKREDİTİF : (fr. acereditif.) Genel olarak, müşterilerin yahut yerli veya yabancı diğer bankaların bir kimseye açtıkları kredidir.

Özel olarak akreditif, yola çıkarılmış ticari emtiaya ait belgelerin rehnedilmesi karşılı- ğında açılan kredidir. Buna vesikalı kredi de denir. Bu yol ile ihracatçı, ithalâtçının bankasından emir ve talimat almış yerli bir bankaya, gönderme belgelerini bırakır. ve mal bedelini oradan tahsil eder.

AKREDİTİF : (Bank.) Ticari faaliyetlerin milletlerarası gelişmesinden doğan bu müessese geniş anlamda : Müvekkilin «ithalâtçı-alıcı», Vekile «Banka», muayyen şartlar altında, üçüncü bir şahsa «ihracatçı satıcı» ödemede bulunması için verdiği vekâlet olup, bu vekâlet akdinin ifasına da akreditif muamelesi denir.

AKREDİTİF ÂMİRİ : (Banka) Akreditifi açtıran şahıstır.

AKREDİTİF LEHDARI : (Banka) Lehine akreditif açılan kişidir.

AKREDİTİF MEKTUBU : Akreditifi açan bankanın, akreditifi açtığını bildiren, çoğun- lukla bankanın muhabiri vasıtası ile, bazan da doğrudan doğruya lehdara tebliğ olu- nan mektuptur. Akreditif mektubu ya da telgraflı Milletlerarası Ticaret Odasının tertiplediği örneklere uygun olarak düzenlenir.

AKREDİTİF MUKAVELENÂMESİ : Akreditif emrini veren müşteri ile banka arasında akdolunan ve bankanın müşteriye açacağı kredinin şartlarını tesbit eden mukaveledir,

AKREDİTİF NEVİLERİ : 1. Basit akreditif, 2.Belgeli akreditif. Bu da : a) müeyyet, b) gayrimüeyyet, c) dönülebilir, d) dönülemez akreditif. 3. Devir veya temliki kabil akre- ditif. 4. Kabil-i nakil akreditif. 5. Kabil-i taksim akreditif. 6. Karşılıklı akreditif. 7. Devreden akreditif.

AKREDİTİF TALEPNAMESİ : Akreditif açmak isteyen müşterinin akreditifin koşullarını ve akreditif talebini bankaya bildiren mektuptur.

AKREDİTİFTE TARAFLAR : Genellikle akreditifle ilgili iki banka ve iki şahıs vardır.

Şahıslar; akreditif âmiri «İthalâtçı - alıcı -müşteri» ve lehdarı «ihracatçı - satıcı» Ban- kalar ise âmir «akreditifi açan» ve mutavassıt «lehdarın bankası» banka olup bunlar akreditifte tarafları teşkil eder.

AKROBASİ : (Fr.) Cambazlık, tel, ip cambazlığı gibi.

AKROMOTOPSİ- : (Tıp.) Renklerin hiçbirisinin görülmemesidir. Kırmızıya yakın renklere, mora yakın renklerden daha koyu, resim tablosunu yalnız siyah, beyaz ve gri renklerden yapılmış gibi görürler. Bak. Renk körlüğü. Âma-yi elvan.

AKSAL-EB : (İs. Huk.) İslâm devrini idrak eden son baba.

AKSAM : Kısımlar, parçalar.

AKSATA ; Alış - veriş.

AKSÂYI ŞARK : Uzak doğu,

AKSEPTASYON ; (Fr.) Bir bankanın üzerine çekilen poliçeyi vadesinde ödemeyi kabul

6

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.