ve taahhüt etmek suretiyle müşterisine aç- tığı bir krediyi ifade eder.

AKSESUVAR : Temel bir nesnenin gerektirdi-

ği Öteki şeyler. Tiyatro dekorunda kullanı- lan eşya.

AKSİYON : Kendiliğinden belli olan. Müte- arife. Belit.

AKSİYON : Hisse senedi.

AKSİYONER : Bir ortaklıkta payı olan kimse, hisse sahibi, paydaş.

AKSÜLAMEL : Tepki.

AKTARAN : (fr. endosseur - ing. andoörser indorser). Bkz. Ciranta.

AKTARMA : (Tic. Huk.) (fr. virement - ing. eclearing) a) Bir gemideki yük veya yolcu- nun başka bir gemiye nakledilerek yerine götürülmesi. b) (Si. Hu.) Gemi, sigorta edilmiş bir risk sebebiyle bir ara liman ve- ya yerde durabilir ve kaptan malları bo- şaltabilir veya başka bir gemiye aktararak yerine gönderebilir. Bu halde, sigortacının sorumluluğu boşaltma ve aktarmaya Trağ- men devam eder. Eğer aktarma poliçede belirtiimeyen bir sebepten ileri geliyorsa Ve sigortacı ile özel bir anlaşma yapılma- mışsa, aktarma ile, poliçenin sona erdiği kabul edilmektedir.

AKTARMA EŞYASI : (Tic. Huk.) Bir yabancı memleketten gelip gümrük resmi verilmek- sizin Türkiye limanlarının birinden diğeri-

ne sevkolunan eşya.

AKTİF : (Tic. Huk.) Aslı lâtince olup faal can- hı, çalışkan, demektir. Hukuk ve ekonomi alanlarında değişik birçok anlamlarda kul- lanılır. Vergi hukuk ve muhasebe tekniği

bakımından aktif, bilânçonun, para ve nes- ne mevcudunu, alacakları ve mameleke dahil diğer kıymetlerin sıralandığı tarafıdır. Ticari muhasebede bilânçonun sol tarafın- da bulunan ve işletmenin kıymetler topla: � mını gösteren paranın tümü. İngi!tere'de

aktif, bilânçonun sağ yanındadır.

AKTİF HESAPLAR : lişma gücü veren hesaptır.

İşletmeye, yaşama ve ça- değerlerin kaydolunduğu

AKTİF MÜDAHALE : Ticari bir işletmenin devamlı şekilde çalışıp yaşaması ve do-

layısıyle kâr sağlaması için kendi konusun- da çalışmalar yapmasıdır.

AKTÖR : (Fr. Tiy.) Erkek oyuncu. AKTRİS : (Fr. Tiy.) Kadın oyuncu. AKTÜALİTE : Bugünkü olay veya konu.

AKTÜER : (Si. Huk.) Sigorta kuruluşlarının istatistiklere ve — ihtimallere dayanan he- saplarını hazırlayan uzman kişi.

AKUT: (Adli Tıp.) Seyri hizli olan hastalık AKVAM : Kavimler, milletler.

ALABORA : (İt. Denizcilik) 1. Bir serenin ya- tay durumdan düşey duruma getirilmesi. 2. Selâmlamak için filika küreklerinin yuka- rıya kaldırılması. 3. Denizde bir teknenin devrilip ters dönmesi : Sandal alabora ol-

du. 4. Balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması.

ALACAĞIN DÜŞMESİ : Alacağın ortadan kalk- ması; Alacağı ödeme yükümünün bitmesi, alacağın düşmesi sonucunu doğuran şey- ler, edim (ifa), yenileme (tscdit), takas, za- manaşımı, alacaklı ve borçlu sıfatının bir- leşmesi, olanaksızlık (imkânsızlık), ölüm, borçlunun aczı gibi nedenlerdir.

ALACAĞIN EVALÜASYONU : Alacağın de- ğerlendirilmesi, alacaklının alacağının ve- ya alacak hakkının muayyen bir andaki değerinin takdir edilmesi.

ALACAĞIN HACZİ : Cebri icra yolu ile takip olunan borçlunun üçüncü şahıslardaki ala- cağının, takipte bulunan alacaklı lehine � _____ lar (İH. Md. 222). Müflisin bir konkordato teklif etmesi halinde alacaklılar tasfiyeyi tatil edebilirler.

İkinci alacaklılar toplantısı : İflâs İdaresi tarafından, alacaklıların tahkikinden sonra,kısmen veya tamamen alacaklı oldukları kabul edilenlerin, iflâs idaresinin ilânla daveti üzerine toplanmalarıdır. İlân en az yirmi gün evvel yapılmalı ve ilânın birer nüshası alacaklılara gönderilmelidir. Ayrıca konkordato teklifi müzakere olunacaksa davette bu hususun da bildirilmesi lâzımdır. Toplantıya iflâs memuru veya' muavini başkanlık eder. Nisap, kararların verilmesi ve oy kullanılması hususları ilk alacaklar toplantısındaki hükümlere tâbidir.

ikinci toplanmanın yetkileri, birinciden daha geniş olup, iflâs idaresi tasfiyenin cereyan şekline ve alacaklara, borçların vaziyetine dair alacaklılar toplanmasına mufassal bir rapor verir. Alacaklılar toplanması iflâs idaresini vazifesinde bırakmak isterse bu hususta ve masanın menfaatı için zaruri gördüğü diğer hususlarda icabeden kararları verir. Bu toplanmanın kararlarına karşı da her alacaklının yedi gün içinde tetkik merciine itiraz hakkı vardır.

İkinci toplanmanın mümkün olmaması ha- linde keyfiyet bir zabıtla tesbit olunarak iflâs idaresi tasfiye bitinceye kadar işe devam eder (İİK. Md. 239). Alacaklılar ekseriyetinin isteği veya iflâs idaresinin göreceği lüzum üzerine yeniden alacaklılar toplanması için dâvet yapılabilir. Bundan sonraki toplanmalar ikinci alacaklılar toplanmasındaki hükümlere tâbidir.

ALACAKLININ TEMERRÜDÜ : Borçlu sözleş- me hükümlerine göre borcunu ödemek İS- tediği halde alacaklının kabul etmemesi ya da reddetmesi haline alacaklının temerrüdü denir. (BK. 90, 95.) Bak.: Temerrüt.

ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞ MESİ : Bir vecibeden doğan alacaklılık ile ALACAKLILAR HESABI : Bir teşebbüsün, se- nede bağlı olmayan şahıs borçlarının top- lamını ifade eder. Yani teşebbüsün kendi muhasebesinde borçlu bulunduğu şahıslar için açtığı hesaba denir.

ALACAKLILAR TOPLANTISI : İflâs masasının idare ve tasfiyesi için lüzumlu kararları vermek üzere alacaklıların yaptıkları top- lantıya denir. İlk alacaklılar toplantısı : Adi şekilde yapılacak tasfiyede İflâs Dairesinin ilânı üzerine, alacaklıların ilânda gösterilen gün (ilânı müteakip on gün içinde), yer ve saatte, iflâs memuru veya mudavinlerinden birinin başkanlığı altında toplanmalarıdır. Bu toplantıda teşkil olunacak büro, top- lantıya katılmak isteyenlerin taleplerini tet- kik ile alacaklı olduğu anlaşılanlara mü- saade ve toplantıda verilen reylerin mute- ber olup olmadığı hususundaki ihtilâfları halleder. Toplanma nisabı, bilinen alacak- ların dörtte biri olup, toplantıda bulunan alacaklılar beş kişiden az ise, alacaklıların yarısını temsil etmeleri şarttır. Kararlar mutlak ekseriyetle verilir ve Teis, reyler müsavi olduğu takdirde reyi ile bir tarafa iltihak eder. Aksi takdirde reye iştirâk ede- mez. Her alacaklının bir oy hakkı vardır. Birden fazla alacaklıyı temsil eden kimse, temsil ettiği alacaklı adedince oy kullanır. İlk alacaklılar toplantısında bir iflâs idare- si teşkil olunarak, iflâsın tasfiyesi ona ha- vale edilir. Bundan başka alacaklılar top- lanması, bilhassa müflisin san'at ve tica- retinin devamı, imalâthaneleriyle mağaza larının, perakende satış yerlerinin açılması, muallak dâvalar ve pazarlıklı satışlar hak- kında müstacel kararlar verebilir (İİK. Md 224). Alacaklılar toplanmasının kararlarına karşı her alacaklının yedi gün içinde tel- kik merciine şikâyet hakkı vardır. İlk ala- caklılar toplanması mümkün olmazsa, İflâs memuru bir zabıtla keyfiyeti tesbit ederek, İflâs Dairesi ikinci alacaklılar toplanma- sına kadar masayı idare ve tasfiyeye boş-

öze iBülnöin dial ö ös manöremniz � �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.