lar (İİK. Md. 222). Müflisin bir konkordato teklif etmesi halinde alacaklılar tasfiyeyi tatil edebilirler.

İkinci alacaklılar toplantısı : İflâs İdaresi tarafından, alacaklıların tahkikinden sonra, kısmen veya tamamen alacaklı oldukları kabul edilenlerin, iflâs idaresinin ilânla daveti üzerine toplanmalarıdır. İlân en az yirmi gün evvel yapılmalı ve ilânın birer nüshası alacaklılara gönderilmelidir. Ayrıca konkordato teklifi müzakere olunacaksa davstte bu hususun da bildirilmesi lâzımdır. Toplantıya iflâs memuru veya muavini başkanlık eder. Nisap, kararların verilmesi ve oy kullanılması hususları ilk alacaklılar toplantısındaki hükümlere tâbidir.

İkinci toplanmanın yetkileri, birinciden daha geniş olup, iflâs idaresi tasfiyenin cereyan şekline ve alacaklara, borçların vaziyetine dair alacaklılar toplanmasına mufassal bir rapor verir. Alacaklılar toplanması iflâs idaresini vazifesinde bırakmak

isterse bu hususta ve masanın menfaatı için zaruri gördüğü diğer hususlarda icabeden kararları verir. Bu toplanmanın kararlarına karşı da her alacaklının yedi gün içinde tetkik merciine itiraz hakkı vardır.

İkinci toplanmanın mümkün olmaması ha- linde keyfiyet bir zabıtla tesbit olunarak iflâs idaresi tasfiye bitinceye kadar İşe devam eder (İİK. Md. 239). Alacaklılar ekseriyetinin isteği veya iflâs idaresinin göreceği lüzum üzerine yeniden alacaklılar toplanması için dâvet yapılabilir. Bundan sonraki toplanmalar ikinci alacaklılar toplanmasındaki hükümlere tâbidir.

ALACAKLININ TEMERRÜDÜ : Borçlu sözleş-

me hükümlerine göre borcunu ödemek İs- tediği halde alacaklının kabul etmemesi ya da reddetmesi haline alacaklının temerrüdü denir. (BK. 90, 95.) Bak.: Temerrüt.

ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞ- MESİ : Bir vecibeden doğan alacaklılık ile

borçluluk sıfatının ayni kimsede birleşmesi demektir. Bu durumda borç düşer. (B.K. 116).

ALACAK SENEDİ : (Fr. Titre de er&ance - İng. A bili of debt). Bir kimsenin başka bir kimseden belli bir parayı veya bir şeyi alacaklı olduğunu bildiren ve borçlu tarafından imza edilmiş bulunan yazılı belge.

ALACAK ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI : Bir ala- caktan, yalnızca yararlanmayı gerektiren hak. Müstakil bir nitelik göstermez. Daima dolayısiyle meydana gelen bir haktır. Temliki kabil almıyan alacaklar üzerinde tesis edilemez.

ALACAK ÜZERİNE REHİN HAKKI : Bir alacak üzerinde tesis edilen rehnin rehin alan alacaklıya verdiği haktır. (MK. 853, 868).

“ALÂİM-İ HAYATİYE-İ CERHİYE : (Tıp) Vücutta açılan yaralardan mütevellit hayat âölü- met ve işaretleridir. ki, bu bize başlıca ÜÇ vasıf bildirir. 1. Kan gelmesi : Hayatta olan kimsenin vücudunda açılan yaradan kan gelir, ölüden gelmez.

2. Pıhtılaşma : Ölünün kanı pıhtılaşmaz. Cesedin yanında kan pıhtılaşmışsa o kimse yaralanarak öldürülmüştür.

3. Yara dudaklarının birbirinden ayrılmış olmasıdır. Yaşayan kimsenin yara duüdak- ları açılır. Ölüde hayatiyet kalmadığından yara dudakları açılmaz.

ALÂMET : Bir yere ne maksatla konulmuş ise ona delâlet eder. İşaret, İz.

ALÂMET-İ FARİKA : (Margue döposde). Üze- rine konduğu şeyin, özelliklerini, kime dit olduğunu, nerede ve nasıl yapıldığını anlatan özel işaretlerdir. Sahibinin alâmeti farika üzerindeki hakları kanunun himayesi altındadır. Usulüne göre tescil edilmiş bir alâmeti farikayı başkaları kullanamaz.

(Tic. Ka, 4 ve 139). � �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.