ödemek olanaksızlığı içinde bulunması- dır.

ACİZLİK DEF'İ : Borçlunun mali durumunun fevkalüde bozulması halinde kanunun izin verdiği durumlarda borcunu ödemek- ten kaçınabilmesini temin eden def'i. (BK. 288, 245, 310.)

ACİZ VESİKASI : (fr. Certificat de defaut de palement - İng. A, certificate of insol- vency). Malı haczedilen borçludan ala- cağını kısmen veya tamamen tahsil ede- meyen alacaklıya, ödenemeyen miktar için verilen vesika. (İc. İf. K. 105, 143, 351, 217,279.) (MK. 450, 504, 586).

ACZE KARŞI SİGORTA : Bir alacaklı alaca- ğını, borçlunun aczi rizikosuna karşı Si- göorta ettirmesidir. Bu takdirde aksine mukavele yoksa sigortacı, ilk önce borç- lunun mallarına müracaatla bunları sat- tırarak alacağını tahsil etmesini sigorta ettiren alacaklıdan istiyebilir. (TK. 1272.)

AÇIĞA ÇIKARMA : Kadrolarda yapılan de- ğişikliklerden ötürü bazı memurların kad- ro dışı bırakılması.

AÇIĞA VURMAK : İzhar etmek.

AÇIK : (fr. deficit. - ing. deficit). a) Kadro dışı bırakılmış memur. b) Belli bir süre içinde, bir hesapta, kayıtlardaki miktar- la gerçekteki durum arasında fark bu- lunması.

1 — Bütçe açığı : Masraflara göre ge- lirlerde eksik olan miktar.

2 — Kasa açığı : Sayım neticesinde ka- sada kayıtlara göre eksik olduğu görü- len para.

3 — Bankacılıkta karşılığı olmıyan kre- diler için kullanılan deyim.

AÇIK ARTTIRMA : (fr. enchere, - ing. Auction). Satışa çıkarılan bir malın karşısında bir- kaç alıcının bulunması ve en yüksek fTi- yatı verenin malı alması usulü. Burada açıklığı temin için, satış gününün önce- den herkese duyurulması gerekir.

AÇIK BONO : Borçlunun sadece imzalayıp para yerini boş bıraktığı bono.

AÇIK CEZA EVİ : Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmıyan ve kaçışlara kar- şı engeli olmıyan ceza evidir.

AÇIK CİRO : (alm. Blancoindossament, fr. endössement eni blanc. - ing. endorsement in blank). Beyaz ciro, bir senedin ar- kasına hiçbir. kayıt koymadan sadece imza edilerek yapılan ciro.

AÇIK ÇEK : (ing. blank check). Belli bir şah- sa, emrine veya hümiline ödenmek üze- re çekilen çek. Çekin karşılığı para İle ödenir veya isteğe göre hesaba geçiri- ilr.

AÇIK DENİZ : (fr. Haute mer.) (Dev. Huk.) Bir ülkenin kara suları ötesindeki deniz. Kı- yıya paralel olarak çizilen ve belli uzak- lıktan geçen hattın (karasularının) dı- şındaki deniz. Var sayılan bu hat ile kı- yı arasındaki mesafeye karasuları denir.

AÇIK EĞLENCE YERLERİ : Yaz aylarına mah- “sus park ve bahçelerde üstü kapalı ol- mıyan tiyatro ve sinemalar çalıştırılır. Bunlara «Açık eğlence yerleri» denilir.

AÇIK EKSİLTME : Bir işin ihalesine girenler arasında en düşük fiyat teklif edenin tesbiti için yapılan ihale yöntemi.

AÇIK FATURA : Geçici fatura.

AÇIK İMZA : (Açığa imza.) Hukuken önemli bir ticari senede yazılması gerekli yazı- lar yazılmadan o senedi imza etmek.

AÇIK İRADE BEYANI : İrade açıklamasının veya hareketin, hem hukuki sonuca var- maya, hem de iradesini doğrudan doğ- ruya anlatmaya yeter olması; karşıtı üs- tü kapalı irade beyanı (açıklaması)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.