Alım satıma fesat karıştırma suçlarında 1609 sayılı kanun gereğince savcılıkça doğrudan doğruya işlem yapılır.

ALİVRE MUAMELELER ;: İtimada — dayanan muameleler.

ALİVRE SATIŞ : İtimada dayanarak yapılan satış. Vadeli satış,

ALKOL : (Tıp.) Mayalanmış şekerli sıvıların damıtılmasiyle elde edilen sıvıların genel adıdır.

Halk arasında ispirto da denilir.

ALKOL HASTALIKLARI : (Adli Tıp.) Alkollü içkilerin devamlı kullanılmasından meydana gelen ruh - akıl hastalıkları, sürekli mide ağrıları, karaciğer körelmesi «Siroz» ve en önemlisi değişik alkol psikozları da bu arada sayılabilir.

ALKOLİK : Alkollü içkilere ve bu içkilerin verdiği keyif ve sarhoşluğa tutkun olan, dolayısiyle bu içkileri sık ve devamlı kullanan.

ALKOLİK DEMANS (Adli Tıp.) İçki sebebiyle ortaya çıkan bunaklığın doğurduğu hatıra kaybıdır. Hatıradaki boşluklar uydurmalarla doldurulur.

ALKOLİZM : (Adli Tıp.) Kendini alkollü içkilerle keyiflendirmek, sarhoş etmek eğiliminin önüne geçilmez bir tutku kertesine varması dolayısiyle alkollü içkilerin sık ve çok kullanılması. Bu durum çeşitli alkol hastalıklarına yol açar.

ALKOLLÜ İÇKİLER : Rakı, şarap, bira, konyak, viski, vermut, likör, cin, votka, rom gibi sarhoşluk veren içkilerdir. Her türlü alkol ve alkollü içkilerin yapılması, dışarıdan getirilmesi yurt içinde satılması hükümet tekeli altındadır.

Ancak her türlü şarapla meyva şarapları- nın yapılması ve satılması 4250 sayılı alALENEN CİNSİ MÜNASEBET : Örneğin park- ta alenen cinsel münasebet suçu. (T.C.K. 419).

ALENEN HAYASIZCA VAZ'I HAREKET : Ede- be muhalif surette halka görünmek, yahut söz, şarkı ve sair suretle halkım edep ve nezahetine tecavüz. (T.C.K. 419, 576).

ÂLENİ : (Ar.) Açık, meydanda, herkese açık.

ALENİ (açık) ARTIRMA : (Fr. enchöre.) Pey ve tekliflerin herkesin iştirak edebileceği rakipler önünde alenen sürülmesi ile yapılan arttırma ve eksiltme (lc. İf. 114, 119 2490/41) Bkz. Açık artırma.

ALENİ CELSE : Açık celse. Açık oturum, gizli olmayan toplantı. Mahkemelerde celselerin herkese açık olması kaidedir.

ALENİ MUHAKEME : (Es. Huk.) Gizli olma- yan, herkes tarafından dinlenilebilen, açık yargılama.

ALENİ SATIŞ : Herkesin müşteri olabileceği açık artırma ile yapılan satış, açık satış.

ALENİYET : (Fr. Publicit6 - İng. Publicity). Alenilik, açıklık, sarahat.

ALENİYET PRENSİBİ : (fr. Principe de publicit& - ing. The prensiple of publicity). Açık- lik prensibi. Yasama, yürütme ve yarg organlarının çalışmalarında, kanunda aks yazılmamışsa açıklık esastır. Bu yolla kamunun bu organlara güveni sağlanmış olur

0) Anayasaya göre, yasama meclislerinin oturumları açıktır. b) Mahkemelerde du- ruşmaların açık yapılması esastır. (C.MU

K.' 373, 'H.M.U.K. 149), c) Resmi siciller herkes tetkik edebilir.

ÂLET ; Kendiliğinden etkisi olmıyarak ancak eylem sonucunun meydana gelmesine vasıta olan şeydir.

ÂLET-İ CARİHA : (Es. Te) (Er. Arme tranchante). Yaralayıcı araçlar, Bıçak, kama, sün- �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.