gü, tabanca gibi aletler. Bazan, bunlardan birinin kullanılmış olması öldürme kasdına delil sayılabilir.

ALETTAFSİL : Uzun uzadıya, bütün ayrıntı- lariyle,

ÂLEVİ : Hazreti Ali'ye mensup, taraftar. Bir İslâm mezhep ve inancı.

ÂLEVİLİK : Genel olarak bir mezhebin adı. Âlevilik ile Şiiliği birbiri içinde birbirinden doğmuş olarak da kabul etmek mümkün- dür. Âleviliğin doğuşunun nedeni Hazreti Ali ile Muaviyenin arasındaki çekişmeler- dir. Şiiler gibi âleviler de Hazreti Ali'yi ilk dört halifenin en değerlisi ve yücesi sayar- lar, Sonraları Şiilik, genel olarak İranlı Müs- lümanların tüm mezhebi haline geçerken, Âlevilik Irak, Kuzey Suriye ve Doğu Ana- dolu bölgelerine yayılıp yerleşmiştir. Ana- doludaki Âlevilerin çoğunluğunu, Orta As-

ya'dan İran yoluyla buraya göç eden Yö-

rükler ve Türkmenler teşkil etmektedir.


ÂLEYH : (Ar.) Karşı durum, menfi durum. Onun üzerine, ona anlamına kullanılır.

ALIKOYMA : Bir kimsenin, başka birisini ar- zusu hilâfına, kendi hâkimiyeti altına al- masıdır. Adâbi umumiye ve âmme nizamı

öleyhine işlenen suçlardandır. (T.C.K. 182, 429, 430).

ALIM SATIM : Bu konuda satış başlığında açıklama yapılmıştır.

ALIM VE SATIMA FESAT KARIŞTIRMAK : Ya- lan havadis çıkararak veya sair hiyleli va- sıtalarla umumi Pazarlar veyahut ticaret borsalarında amele ücretlerinin veya erzak veya emtia veyahut umumi pazarlarda alı- Nıp verilen veya esham borsalarında ka- bul edilen evrak ve senetlere dit piyasa- Nın artıp eksilmesine sebebiyet verenler

hakkında kovuşturma yapılır. (T.C.K, 358, 359).


�Alım satıma fesat karıştırma suçlarında 1609 sayılı kanun gereğince savcılıkça doğ- rudan doğruya işlem yapılır.

ALİVRE MUAMELELER ;: İtimada — dayanan muameleler.

ALİVRE SATIŞ : İtimada dayanarak yapılan satış. Vadeli satış,

ALKOL : (Tıp.) Mayalanmış şekerli sıvıların damıtılmasiyle elde edilen sıvıların genel adıdır.

Halk arasında ispirto da denilir.

ALKOL HASTALIKLARI : (Adli Tıp.) Alkollü içkilerin devamlı kullanılmasından meyda- na gelen ruh - akıl hastalıkları, sürekli mi- de ağrıları, karaciğer körelmesi «Siroz» ve en önemlisi değişik alkol psikozları da bu arada sayılabilir.

ALKOLİK : Alkollü içkilere ve bu içkilerin ver- diği keyif ve sarhoşluğa tutkun olan, do- layısiyle bu içkileri sık ve devamlı kullanan.

ALKOLİK DEMANS (Adli Tıp.) İçki sebebiyle ortaya çıkan bunaklığın doğurduğu hatıra kaybıdır. Hatıradaki boşluklar uydurmalar- la doldurulur.

ALKOLİZM : (Adli Tıp.) Kendini alkollü içki- lerle keyiflendirmek, sarhoş etmek eğilimi- nin önüne geçilmez bir tutku kertesine var- ması dolayısiyle alkollü içkilerin sık ve çok kullanılması. Bu durum çeşitli alkol hasta- lıklarına yol açar.

ALKOLLÜ İÇKİLER : Rakı, şarap, bira, kon- yak, viski, vermut, likör, cin, votka, rom gibi sarhoşluk veren içkilerdir. Her türlü al- kol ve alkollü içkilerin yapılması, dışarıdan getirilmesi yurt içinde satılması hükümet tekeli altındadır.

Ancak her türlü şarapla meyva şarapları- nın yapılması ve satılması 4250 sayılı al- �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.