kol ve alkollü içkiler inhisarı kanunundaki

kayıt ve şartlar dairesinde serbesttir. Kıs- men tahammür etmiş olmakla beraber içki vasfını haiz bulunmıyan şıra ve böza gibi müddeler Tekel mevzuu dışındadır,

Alkollü içkileri satmak istiyenler Tekel İda- resinden ruhsat almaya mecburdurlar. Şa- rap ve bira satmak isteyenler bir beyan- name ile satış yerlerini Tekel İdaresine bil- dirirler

Gazino, bar, plâj gibi umuma müahsus İsti- rahat ve eğlence yerlerinde kadehle her turlu içki satılması zabıtanın tahkikatı üze- ne o yerin en büyük mülkiye âmirinin izin vermesine bağlıdır. Şarap ve bira gibi ha- fif içkiler müstesna olmak üzere kadehle rakı ve emsdâli içkiler yalnız lokanta ve ga- zinolarda verilebilir.

Genel evlerin içinde veya bulunduğu yer- lerde, belediye teşkilâtı bulunmayan yer- lerde alkollü içki satışı yapılamaz.

21 yaşından küçük olan kadın ve erkekler hic bir surette iekili yerlerde çalıştırılamaz- lar. 21 yaşından yukarı kız ve kadınların bar, kafeşantan ve bunlara benzer içki kul- lanılan yerlerde çalışabilmeleri o yerin en büyük mülkiye âmirinin iznine bağlıdır. İç- kili yerlerin açık ve kapalı bulunacağı saat- ler mahollin en büyük mülkiye âmirinin mu- vafakatı alınmak şartiyle belediyelerce ta- yın ve tesbit olunur.

Vozife halinde iken, kapanma müddeti tak- vt edilen eğlence yerlerinin şahsi menfaa- üni temin için muayyen olan vakit haricin- de çalışmasına müsaade eden zabıta me- muru meslekten çıkartılır. (Isp. İç. K. 19, 23 ve PV.SK. 7-12 Bİ. K, 15-3). (Bak. içkili yerler).

Uyuşturucu ve keyif verici maddelerle al- kollü içki kulldnmış olanlar nakil vasıtası kullanamazlar, görüldüğünde zabıtaca na-

kil vasıtası kullanmaktan men olunurlar. (6085, Sa. Ka. 31, 58 - ©), �

ALKOL PSİKOZLARI : Alkolden ileri gelen ruh psikozlarına alkol psikozları denir. Baş- hocaları şunlardır :

Deliryum tremens : Alkol zehirlenmesin- den ileri gelir. Çoğunlukla uzun süre içki içenlerde, ya da yıllarca içtikten sonro birden bırakanlarda görülür. Deliryum tre- mens nöbetinin başlıca belirtileri titreklik, çeşitli hayal görmedir. Böyle bir kimsenin elleri, bütün vücudu, dili titrer. Heyecanlı- dır, yerinde duramaz, korku içindedir. Bu- Junduğu yerde silâhlı insanlar, yılanlar, ak- repler, fareler, küçük küçük insanlar gö rür.

Deliryum tremens'te hasta kendisini mey- hanede sanarak «Rakı getir!» diye bağırır Mesleğiyle ilgili hareketler yapar, bunlar üzerinde konuşur. Meselâ şöförse direksi-

yon kullanır gibi kollarını oynatır.

Böyle bir hasta bulunduğu yeri, zamanı bil- mez, çevresindekileri de tanımaz, hikâye- ler uydurur. Meselâ, ırzına tecavüz edil- diğini, hırsızlar geldiğini söyler. Çok ter- ler, dili paslıdır, nefesi kokar, uyuyamaz. Bu belirtileri yavaş yavaş kaybolan kimse 3-6 gün içinde iyileşir. Nöbet sırasında korkuyla kendini öldürenler, düşman sana- rak karşısındakine saldıranlar da vardır.

Korsakof Psikozu : Uzun süre içki İçenler- de görülen bir çeşit bunamadır. Belirtileri şunlardır : Yeni şeyleri unutmak, bazı hü- talarda yanılmak, masallar uydurmak. Bu hastalar sakin, rahat, halinden memnun- durlar. Kollarında, bacaklarında, gözlerin de felç oldukça çok görülür; nefritler olur İyi olanlar varsa da çoğunlukla sonuç kö tüdür.

Dipsomani: : Nöbet fazla miktarda İçki mek halidir. Normal durumda gibi görünen bir kimse birden durmadan içmeye başlar İçme nöbeti günlerce sürer, Ondan sonra gene normal duruma döner, Böylece zü man zaman gelen iİçma nöbetleri görü- ür, �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.