Ayyaş Hezeyanları : Alkol psikozlarından

biri de hissi, hayali hezeyanlardır. Çoğun- Jukla 35-40 yaşları arasında görülür. He- zeyan içinde bulunan kimse sesler işitir, kendisine küfür, hakaret ediliyor sanır. Her- kes onunla alay ediyor, öldürmek istiyor

gibi gelir.

Alkol Paranoyası ; Asıl belirtisi şiddetli kıskançlıktır. Bu gibi kimseler öfkeli, atak- tr. Kıskanclık, zehirlenme hezeyanlarında bulunur. Meselâ, ona göre karısı, kızı Tu- huş yolundadır; kendisini herkese deli, sar- hoş olarak tanıtıyorlardır. O İse her şeyi biliyor, gözüyle görüyor. Birçok şeyi bildiği için de onu zehirlemek istiyorlardır. Alkolik bir insanda bir türlü kurtulamadığı, üzerin- den atamadığı bir suçluluk duygusu vardır. İçki içmenin zararlı olduğunu, içkiden vaz- geçmemekle sevdiklerini mutsuz ettiğini bildiği halde iradesini kullanamadığı için duyduğu bu suçluluk hissi çok kez alkoliği hiç suçu olmayan eşinden intikam almaya zorlar.

ALKOL TEST : Yeni bir buluş olup bilhassa içki içip içmediğinin tesbiti gereken Şo- förlere özel tüpler içine hohlatmak suretiy- le uygulanır. «Alkoltest» ismi verilen tüp- ler sarı renkli kristallerle doldurulmuştur. Bu kristaller küçük bir alkol teması ha- linde yemyeşil olmaktadır. Tüpler bir balo- nun ucuna takılmakta ve şoförlere üfletil- inmektedir. Eğer şoför alkollü ise tüp der- hal yemyeşil olmaktadır. Tüplerde ayrıca alkol derecesini belirten işaretler konulmuş- tur.

ALKOL ZEHİRLENMESİ : (Tıp.) Kısa süre içinde fazla alkol alınması sonucunda, Vü- cutta ortaya çıkan belirtilerle anlaşılır. Baş- İlca ; bilincin yitirilmesi, komaya girme, bazan ölümle sonuçlanan kimyasal zehir- lenme, kronik alkol zehirlenmesi alkol has-

talıklarına yol açar; başka hastalıklara kar- şı vücudun direnci azalır.


�ALL RİSK : Sigortacılıkta aynı poliçe ile bir- den fazla tehlikenin (rizikonun) teminat altına” alınmasıdır.

ALONU : Bir şeye, onu uzatmak için yapılan ilâve, ek.

Ticari senetlerin arka yüzünde yapılacak muameleler için (Ciro v.s.) yer kalmadığı takdirde senedin bu yüzüne eklenecek kâ- ğıda aloni denmekte ve alonij üzerinde ya- pılacak her türlü muamele senedin arka yüzünde yapılmış addolunmaktadır (TTK. Md. 595, 613, 730).

ALTERNATİF : (Fr.) Dalgalı.

ALTERNATİF BORÇ : İçinden sadece arzu edilen biri ifa edilmek üzere birden çok eda konusu taşıyan borç. Seçme hakkı anlaşmaya göre alacaklıya, borçluya veya üçüncü bir şahsa ait olabilir. Bu seçme

hakkı kural olarak borçluya aittir. (BK. 71).

ALT GEÇİT : (Trf.) Bir karayolu veya demir-

yolunun altından geçen karayolunda, nor- mâl bir taşıtın yüklü olarak serbestçe ge- çebileceği kadar bir yükseklik temin eden köprü, menfez veya benzeri tesislerdir.

ALTIN ESASI : Belirli ağırlık ve ayarda bir

altın biriminin karşılığı olarak kâğıt para çıkarıp piyasaya sürme sistemidir. Bizde bu işi T.C. Merkez Bankası yapar.

ALTIN KARŞILIĞI AVANS : Karşılığında altın alınarak açılan kredi. Daha ziyade rehin bankaları tarafından açılan bir istihlâk kre-

disi. ALTIN KARŞILIK : Genel olarak ihraç banka-

larının tedavüle çıkardıkları banknotlura

mukabil kasalarında bulundurdukları altın miktarıdır.

ALTIN ŞARTI ; (fr. claus - or.) Bir borcun fai- zi ile birlikte altın ile veya altın kıymeti �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.