İKTİSA : (Ar.) Giyme, giyinme.

İKTİSABİ MüRüR-ü ZAMAN : Kazandırıcı zamanaşımı. Bir hakkın, kanunen tayin olu- nan şartlar altında muayyen zamanın geçmesi ile kazanılması hali, yani müruruzaman ile bir hakkın kazanılması. (MK. 638 - 640, 701, 704, 909).

İKTİSADİ COĞRAFYA : Yeryüzünde yaşayan insan topluluklarının iktisadî faaliyetlerinden bahseden, başka bir ifade ile yeryüzü ile iktisadî faaliyetler arasındaki karşılıklı tesir ve münasebetleri tetkik eden bir ilimdir.

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ : KİT'ler. Sermayelerinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte devlete (Genel ve katma bütçeli idarelere) ait olan, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan teşebbüslerdir. 440 sayılı '(İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve iştirakleri hakkında kanun»a göre bu kuruluşların ayırıcı özellikleri vardır.

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ MEMURLARİYLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI : iktisadî Devlet Teşekkülleri memurlarının naklinde : lüzum unsuru ile sınıf ve derece de muadelet aranır. (D. 5. 27.12.1965 tarih, E. 1965/1668, 1965/3482).

İKTİSADİ İŞLETME : ihtiyacı karşılamak ve ayni zamanda gelir sağlamak maksadiyle faaliyet gösteren, mal veya hizmet şeklinde iktisadî kıymet istihsal eden işletmelere denir. İşletme iktisadının mevzuu iktisadî işletmelerdir.

İKTİSADÎ YETERLİK : Devletin kendi kendisine ekonomik bakımından yetmesi, otarşi.

İKTİSAM : (Ar.) (Ar.) Bölmek, taksim etmek.

İKTİSAP : (Es. Te.) (fr. Acquisition - İng. Acquisition) Bir şeyin mülkiyetini ya da bir memuriyette bir rütbe almak. Kazanmak, • elde etmek, mal edinmek, edinim.

İKTİSAP YOLLARI : Gayrimenkul üzerindeki bir hakkın iktisabı tescil ile mümkündür. Bir alacak hakkının iktisabı için yazılı şek le riayet şarttır. Mameleke ait bütün haklar ve mallar miras yolu ile iktisab olunabiiir. Şahsa bağlı hakların temliki caiz olmayıp, mıras yolu ile de intikal etmezler. Menkûl ve gayrimenkûl malların iktisabı aslî ve fer'î olur. Menkûllerin fer'î iktisabı; başkasının iktisabettiğini ondan iktisab etmektir. Mülkiyetli imikali için teslim şarttır. Menkûllerin asli iktisabı; başka bir kimsenin delaletine lüzum olmadan malın mülkiyetini elde etmektir. Bununda bir çok yolları vardır. İhraz, Lükata, hukukî tağyir, iktisabi müruruzaman vs. gibi. Gayrimenkûllerde fer'î iktisap : Gayrimenkûl mülkiyetini devreden akitler resmî şekilde yapılmalıdır. Fer'î iktisapta tescil şarttır. Mülkiyet tescil ile intikal eder. Gayrimenküllerde aslî iktisap yolları; işgal, yeni arazi teşekkülü, arazi kayması, adî ve fevkalâde müruruzamandır. ama

İKTİSAP ZAMANAŞIMI : İktisabî mururuza• man. Kazandırıcı zaman aşımı.

İKTİSAT : 1) Ekonomi, 2) Harcamada hesapII olma, 3) İktisat ilmî.

İKTİSAT İLMİ : Servet ilmi. Servet temini ve kullanılması ile ilgili beşerî- faaliyetleri tetkik eden ve bunlar arasındaki münasebetle-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.