İLK

AAA

So e Er ir hastalık veya kaza SIrd-

ar yapılacak ba- rilen ad. İlk yar- iması gerekli- erilecek

İLK YARDIM : B sında doktor gelinceye kad kım, alınacak tedbirlere VE dımın up bilimine uygun yapı dir. Çünkü yanlış yapılacak bir İş, V Le yanlış bir ilâç, hasta YA da Te uğra yanın hayatını tehlikeye koyabilir.

i ilk yar- İlk yardım malzemesi : Her evde İlk Y

in bazı ilâç Ve malzemele-

dım hizmetleri iÇ ya

e bunların bir kutu Ve

rin bulunması V yerlerde

ilk yardım çantası içinde serin

muhafazası, saklanması lâzımdır.

Motorlu taşıtlardu, bulundurulması mecbu- |

ri olan ilk yardım çantası sarsıntıya dayd-

nabilecek şekilde yapılmış ve yerleştirilmiş

nde her an kullanılmaya elverişli

olacak; İÇİ i deler

ve evsafı bozulmamış ilâç ve mad

bulunacaktır.

Karayolları Trafik Tüzüğüne bağlı (1) sayılı | cetvele göre bu maddeler : 1 — Sargı bez- leri, 2 — Gazlı bez, 3 — Tentürdiyot, 4 — İdrofil pamuk, 5 — Saf aikol, 6 — Oksijen- | li su, Z — Kan durdurmak için. lâstik tüp veya sargı, 8 — Bu malzemenin nasıl kul- lanilacağına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanmış tarifnâme vardır. İlk yardıma giden personel kazaya uğra- yanın durumuna göre hareket etmeli ka- zazedeyi duruma göre sırt üstü ya da yüz üstü yere yatırıp Önce rahatını sağlamalı-

dır.

İLK YARDIMDA FAYDALI BİLGİLER : 1 — Ya- ralılar; yaralarının tehlikeli olup olmadığı anlaşılıncaya kadar, başı vücudunun hiza- sında olmak üzere, rahat bir yerde, sırt üs-

Hukuk Sözlüğü


tü yatırılmalıdır.


Ol m Yaralılar; mümkün olduğu kadar, sı- * cak ve sakin tutulmalı, kesin bir zorunluk olmadıkça hareket ettirilmemeli, taşınması gerekenler itina ile taşınmalıdır.

3 — Yaralıların, toz topraktan korunmaları için mümkünse üzerleri örtülmeli, ağızları- na toz toprak kaçmışsa iyice temizlenip, nefes almaları kolaylaştırılmalıdır.

4 — Kusan ya da tam olarak kendine gel- memiş olan veya karnından yaralanmış bu- lunan bir kimseye ağızdan hiç bir şey ve-

rilmemelidir.

İLK YARDIM HAKKINDA KISA BİLGİLER : Za- bıtanın yaralanmalarda yapacağı ilk yar- dım etrafta bulabilirse yaraya tentürdiyot sürerek ve steril «Mikropsuz» bir pansu-

la yarayı sarıp en yakın

hastaneye sevk el-

man Mmalzemesiy sağlık merkezi veya mektir.

Kırık yeri sert bir cisimle, tah-

Kırık. varsa : ? derhal hastaneye dö- *

ta parçası gibi, Sarıp türülmelidir.

Kanamalarda; kanayan yerin üst kısmın-

dar bir bandla boğmalı. ve konduğu td azıp acele hastaneye gö”

TİZ

hi de bir yere y türmelidir.

Bayılmalarda; Sıkı yerleri; «Kemer, kravat,

ceket, yelek ve pantalon gibi mak; hastayı hafif başaşağı tirmek, açık havaya arzetmek lâzımdır.

yerleri» 90”

duruma 9€“

mek

Zehirli ısırmalarda : İsırilan yer! eN ba (emilen kan tükürülür), Üzerinden boğm ' visi yapti

amonyak sürmek ve serlim teda mak gerekir.

Ânsiklopedik

Enn İLM Burun kanamalarında : Buruna varsa gaz- hı, bezle, Şayet gazli bezi yoksa pamukla tampon yapılır. ş *Bu komi mi Ö len syonların görevi Mesleğe girmek nleri KR in evrakı Uzerinde kanuni vasıfları

haiz Elektrik - çarpmasında : Hostanın kalb SİUP olmadıklarını tetkik etmektir

 : un kalbini | — v :

kuv /etlendirece eksi ; arılacak son ü k enjeksiyonlar yapılır. RNeLER A a göre adayın polis olup gina dair bir kar keş Or verilir. Bu ka-

Yanıklarda :-Pansuman yapılır, Tar Bakanlığa sunulur Tâ . Tâyin

SEDAN NEN ME vazelin,

zeytinyağı gibi şeyler sürülür, hasta bir sağ- | — YOPilir. Bakanlıkça lik merkezine götürülür ş

Suda boğulma ©) Sebep, neden. Bir olayın

a : Hastayı başaşağı getir- mek, ciğerlerindeki suyu boşaltmak, sun'i nefes aldırmak lâzımdır.

meyd i ydana gelmesinde Tolü olan etken

İLLETSİZ İKTİSAP : Sebepsiz mal KİM Elekt hasıl olan fazlalık oranı Tl vermeyi icabettirir.

edinme,

Asılmada : Derhal asılmada kullanılan ipi nda ge-

| I . : ebepsizlik Se epsiz I mal edin

Mide yoluyla zehirlenmelerde zehirlenen ki- Ru İlsisiz He Şiyi kusturmak için bir cisim ile boğazı gı- cıklamak ve tentürdiyotla zehirlenmede ni de, nişastalı su içirmek veya ekmek içi ye-

dirmek suretiyle takviye edilmelidir

İLLİ : (Es, Te.) Sebebe ait, nedensel,

İLLİYET :

Ss Te Neden ! Sonuca bağla an Yı

İLLİYET : (fr. Cousalit& - ing. Casual relation) (Es. Te.) Nedensellik. İlliyet rabıtası, Casu- alite. Bir neticeyi meydana getiren fiil ve hareketle o netice; arasındaki bağ.

İLLE İl Özel | A BANKASI : İD! Özel İdareleriyle, Bele- ye ve Köy İdarelerinin ve bu kuracakları birlikleri adı bağlı,

İdarelerin iç geçen idarelere tüzel kişiliği hai

iz olan veya olmıya va katma bütçeli idare v e bütçeli idare ve ilgili konularla uğ lerinde Özel huku

e kurumların imar | İLLÜZYON : (Fr. A. Tıp.) Zihin bozuklukların- kurumların imar işleriyle |

dandır. Şahısta idrak kabiliyeti azalmıştır. raşmak ve bütün işlem- | İllüzyon, alıcı | Mz Bek | VE hükümleriyle bu kanu- Vi g Mak üzere 13 Haziran 1945 ta- MR, 4759 Sayılı kanun! tüzel kişiliği tur.

organlarımıza gelen bütün ihsasların yanlış tefsiridir. Bir kediyi görüp köpek sanmak, hayvan sesini insan sesi sanmak gibi idrak kusuru.


ni | a İller Bankası adiyle

haiz olmak üzere kurulmuş- İ


LM-İ FERAİZ : (Es. Huk.) Eski hukuktaki mi-

ras hükümleri. Tereke ile ilgili haklardan ve

Müdür y KOMİSYONU : Emniyet | terekenin nasıl bölüşüleceğinden bahseden

hai "Ya mMuavinleri veya bunların yeri: | ilim.

azi 5 ;

be Ml 9Jörenlerin başkanlığı altında Şu- |

ön Bine Veya şeflerinden veyahut bunla- © Vazife görenlerden teşkil olunur.


İLM-İ FIKIH : (İs. Huk.) Umumi anlamda, in- sanın kendi leh ve aleyhindeki hükümleri bilmek için hasıl ettiği meleke. Hususi an-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.