ÂMME DÂVASI : (fr. action publigue.) Kamu dâvası. Cumhuriyet Savcısının iddianamey- le mahkemelere veya talepnameyle sorgu hâkimliğine açmış olduğu dava. (CMUK. 147, 170.) Bak. Kamu davası.

ÂMME EMLÂKİ : (Es. Te.) Kamu taşınmaz malları,

ÂMME HAKLARI : (Kamu hakları.) Âmme hu- kuku kurallarından doğan haklar.

ÂMME HİZMETİ : (fr. service publigue.) Bir Âmme (Kamu) idaresi ya da kurumu tara- findan doğrudan doğruya, ya da diğer özel müesseseler tarafından böyle bir idarenin denetimi altında, kamu yararına ve kamu ihtiyaçlarını gidermek için yapılan hiz- met.

ÂMME (KAMU) HİZMETLERİNDEN MAHRU- MİYET CEZASI : Âmme hizmetlerinden mahrumiyet cezası müebbet veya muvak- kat olur.

Müebbed mahrumiyet

1 — Seçmek veya seçilmekten ve sair siya- si haklarından,

2 — Devlet, Vilâyet, Belediye ve Köy tara- fından veya bunların teftiş ve murakabesi oltimda bulunan — müesseseler tarafından verilen bilcümle memuriyet ve hizmetler- den,

3 — Devlet ve selâhiyetli ilmi encümenler tarafından tevcih olunan rütbe, ünvan, ni- şan ve madalyalardan,

4 — Yukarıda beyan edilenlerin bahsettiği moli ve fahri her türlü hukuktan,

5 — Mahküm olan kimsenin Medeni Ka- nunca çocukları üzerindeki velâyet ve ve sayete müteallik bir hizmette bulunmaktan,

6 — Yukarıdaki bentlerde beyan edilen her türlü hakları, ünvanları, rütbeleri, nişanla- rı, sıfatları hizmet ve memuriyetleri ihraz ehliyetinden — mahrumiyet hususlarıdır. (T.C.K. 25). � ÂMME HUKUKU : (fr. droit publigue - ing, Public law). Kamu hukuku. Devletin teş- kilâtını, devlet sıfatile gösterdiği faaliyetle- ri ve haiz olduğu yetkileri ve bu teşkilâtın kurulması ve faaliyetlerin ifası dolayısiyle devletle şahıslar arasında huüsüle gelen büğ ve münasebetleri tanzim ve şahsın devlet karşısında haiz olduğu hak ve yet- kileri tayin eden hukuk şubesi olup, ana- yasa, idare ,ceza, moliye, devletlerarası hukuku ile usul hukukunun bir kısmını da içine alır.

ÂMME HÜKMİ ŞAHIŞLARI : (İd. Huk.) Kamu tüzel kişileri, kamu hizmetleri görmek üze- re ve kamu usüllerine göre kurulmuş tü- zel kişiler.

ÂMME HÜKMİ ŞAHISLARININ MALLARI - (id, Huk.) Devlet, Belediye, İl ve Köyler gibi âmme hükmi şahıslarının malları, nehirler yollar, caddeler, alanlar bu mallardan sa yılır.

ÂMME İDARESİ : (Kamu Huk.) Kamu yöneti- mi. Bir bölgede oturan vatandaşların or- tak ihtiyaçlarını gidermek üzere düzenle- nen kamu kuruluşları ve yönetim usulleri Belediye, il, ilçe; köy.

ÂMME İKTİDARI : Kamu gücü, kamu kudre- ti, kamu erki, Kural koyma ve emretme, za- bıta, silâh ve mali kudret gibi devletin ve onun namına diğer idare kamu kişilerinin taşıdıkları kudretlerin toplamı.

ÂMME İNTİZAMI : Kamu düzeni. Kamu in tizamı. Kamu hizmetlerinin görülmesinde kamu yararı ile ilgili mevzuatın yürütülme sinde hiç bir aksamanın olmaması, kamu intizamı deyimiyle anlatılır.

Kamu düzenini devlet kadroları ve diğer ka-

mu kuruluşları sağlar. ÂMME KUDRETİ : Kamu erki, âmme iktida- ri. Kamu iktidarı, hâkimiyet.

ÂMME MALLARI : Kamu tüzel kişilerinin ma!- ları. Bak. Âmme hükmi şahıslarının malla: rı. �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.