ÂMME MASRAFLARI : Kamu giderleri, kamu tüzel kişilerinin giderleri, devlet giderleri.

ÂMME MENFAATI : (fr. utilit& publigue.) (Ka- mu menfaatı, kamu yararı.) Halkın ihti- yaçları veya milli birlik ve devlet egemen- fiğiyle ilgili, halka, devlete yararlı çıkar- lardır. ki, bunların, takdiri kanun koyucu ile mahkemelere aittir. Bak. Kamu yararı.

ÂMME MÜESSESELERİ : Kamu kuruluşları. Belli bir kamu hizmeti görmekle ödevli ve devlete veyahut diğer bir kamu idaresine bağlı kamu tüzel kişisi, tüzel kişiliği haiz, âmme hizmeti teşkilâtı.

ÂAMMENİN HİZMETİNE AİT İŞARETLERİ KOY- MAMAK VEYA BOZMAK : Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan bazı ame- liyat ve bu maksatla konan işaretten mü- tevellit tehlikeyi önlemek için nizamına uy- gun şekilde işaret ve mania koymamak veya konanları mahallinden keyfi surette kaldırmak veya değiştirmek suçtur. (T.C.K.

555). ÂMMENİN İTİMADI : Bak. Aleniyet prensibi.

ÂMMENİN İTİMADI ALEYHİNDE CÜRÜMLER : Paralarda, itibari âmme kâğıtlarında veya kıymetli damgalarda sahtekârlık, devlete

git mühürler ve damgolarla sair alâmetle-

rin taklidi, evrakta sahtekârlık, hüviyet CÜZ- danı, nüfus tezkeresi, pasaport, ruhsatna- me, ilmühaber, şahadetname ve beyanna- melerde sahtekârlık, ticaret ve sanayie ve müzayedeye hile ve fesat karıştırmak cü- rümleri, âmmenin itimadı aleyhinde suçlar- dan olup kendi başlıkları altında izah edil- miştir. (T.C.K. 316, 368). Piyango biletleri de itibari âmme kâğıtlarındandır.

ÂMMENİN NİZAMI (KAMU DÜZENİ) ALEY- HİNDE KABAHATLAR : (CK.) Selâhiyettar mercilerin emirlerine itaatsizlik, cürmü haber vermekte zühül, neşriyata, matbaa- ciliık sanatının icrasına ve matbu evrak neşir Ve tevziine, ilânlar tâlikine müteallik

suhsatsız temaşa yerleri ve sair umuma �

mahsus yerler açmak dilencilik, halkı ra- hatsız eden hareketlere dit kabahatler bu

neviden suçlar olup kendi başlıkları altın- da izah edilmiştir (T.C.K. 526, 584).

ÂMME (KAMU) NİN SELÂMETİ ALEYHİNE CÜRÜMLER : Yangın, su baskını, gark ve sair büyük tehlikelere müteallik, nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhinde, umumun sıhhatine, yenilecek ve içilecek şeylere müteallik cürümler bu neviden olup, kendi başlıkları altında izah edilmiştir (T.C.K.

369, 413).

ÂMMENİN SELÂMETİNE MÜTEALLİK KABA- HATLAR : Bakınız. Kamu selâmeti ile ilgi- li kabahatlar. (CK. 549, 566).

ÂMME NİZAMI : (fr. ördre public.) Kamu düzeni.

ÂMME NİZAMI : Bir ülkede kamu hizmetle- rinin iyi yapılmasını, Devletin emniyet ve âsayişini ve fertler arasındaki ilişkilerde huzuru ve ahlâk kurallarına uygunluğunu sağlamaya yarayan ve kişilerin iradeleri ve anlaşmaları ile ihlâli mümkün bulun- mıyan kural ve kuruluşların hepsini ifade eder.

ÂMME SEKTÖRÜ : Genel ve katma bütçeli idarelerle özel idareler ve belediyelere bağ- li bulunan kuruluşlarla ,sermayesinin tümü devlet tarafından verilerek kurulan ekono- mik oluşlardır. Yönetim ve denetimi 3460 sayılı kanun hükümlerine bağlı kuruluşlar, özel kanunlarla kurulan bankalar ve diğer kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası devletin veya yukarıda yazılı kurumların elinde bulunan kuruluşlar ve bunların aynı oranda iştirakleriyle ortaya çıkan kurum- lar 224 ve 440 sayılı kanunlarla kamu sek- törünü teşkil ederler. (224 S.K. Md. 1.)

ÂMME SİGORTASI : Kamu tüzel kişilerinin sigortacı olarak yaptıkları sigorta.

ÂMME TEŞEBBÜSLERİ : (Kamu Teşebbüs- leri.) Devlet, İl ve Belediyelerce kurulan teşebbüslerdir. �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.