ANALİTİK : Çözümleme ile ilgili. Çözümsel

ANALİZ : Bir bütünü parçalara ayırma. Bir cismin niteliğini ve niceliğini anlamak için yapılan iş.

ANALOJİ : (Fr.) Kıyas, örnekseme. Hukuk di- linde kıyas, uygulanacak hükümleri açık- ça belli olmıyan bir olaya, kendisine ben- zer durumda olan olaylar için konmuş hü- kümleri uygulamaktır.

ANAMAL : Sermaye. (fr. capital.) Artık değer elde edebilmek için gereken para ve mal.

AN'ANE : (Fr. Tradition - İng. Tradition). Gelenek. Bir toplumda mevcut ortak ahlâk görüşleri ve toplumsal — değer hükümleri, Örf ve âdet.

ANANIN BABANIN HAKLARI : (Analık ba- balık hakkı.) Ananın ve babanın ebeveyn sıfatiyle hakları genel olarak üçtür. 1. Cis- mani tedip hakkı, uslandırma hakkı. 2. İn- tifa hakkı. 3. Vasinin hâkimin izniyle yapa- bileceği işlemleri izinsiz yapmak yetkisi. (MK. 260).

ANA NİZAMNAME : Ana tüzük. Esas muka- velanâme, Ana sözleşme. Dernekler ya- sasına göre, her derneğin bir ana tüzüğü olmalıdır. Ana tüzük derneğin iç çalışma- larını, gayesini, organlarını, organların gö- rev ve yetkilerini gösterir.

ANA PARA : (Fr. Capital, Principal, Fonds - İng. Principal), Ana akça, sermaye, re'sül- mal. Ödünç verilen esas para (BK. 73, 83, 84).

ANARŞİ : (Fr.) Kişinin hiçbir. toplumsal ve siyasi otoriteye boyun eğmemesi gerekti- ğini savunan ve devlet kuruluş sistemleri- ne düşman olan politik doktrin. Devletin bütün politik ve toplumsal yapısını yık- mak isteyen bu doktrin Türk Ceza Ka. 141 ve 142. Mad. göre cezalandırılmaktadır.

ANARŞİST : Anarşi yaratan, anarşizme bağ- li olan, bu fikrin taraftarlığını yapan.

ANARŞİZM : (Fr.) Fertlerin Devlet baskısın- dan, otoritesinden uzak, kendi düşünce Ve �duygularına uygun olarak, harici bir emir ve yasak teşkilâtı olmaksızın, eşit ve hür bir. nizam içinde yaşamalarını ifade eden sosyal - siyasi bir doktrindir.

AN ASIL : (Ar.) Aslından.

ANASIR : (Ar.) Öğeler, unsurlar.

ANA SÖZLEŞME : (Huk.) Esas mukavelena- me.

ANATOMİ : (Fr. Tıp.) 1) İnsan, hayvan ve bitki yapısını doku ve özelliklerini incele- yen bilim. 2) Beden yapısı, gövde yapısı.

ANA TÜZÜK : Ana nizamname.

ANA VE BABASI BELİRSİZ ÇOCUKLAR Ana ve babası belli olmıyan çocuk, bele- diyelerce infak olunur. Ailesi zuhur ederse belediye, nafaka ile mükellef olan hısım- lardan nafaka için edilen masrafı istiyebi- Hır. (MK. 317).

ANAYAPI : Kat mülkiyetine konu olan yalnız esas yapı kısmı.

ANAYASA : (K. Huk.) Teşkilât-ı Esasiye Ka- nunu (İr. constitution, loi constitutionelle, loi organigue.) Devletin temel kuruluşunu, bu kuruluşa esas teşkil eden ideolojik pren- sipleri, kişilerin devletle olan ilişkilerinde- ki temel hak ve özgürlüklerin belirten ve anayasanın tanıdığı hak ve özgürlükierin kısıtlanmasını engelleyecek yasama ve yar- gi, sistemini kuran kanun. Bu arada, kamu kudretinin kullanılışı, — genişliği, denetimi ve devlet memurlarının statüleriyle ilgili hü- kümler de —anayasalarda yer almaktadır. Bir ülkede usulüne — uygun olarak kabul edilen hiçbir. kanun anayasaya aykırı ola- müz. Anayasaların değiştirilmesi ve kabu- lü, diğer kanunlardan değişik ve daha sıkı bir takım kurallara bağlıdır.

ANAYASA MAHKEMESİ, : (Fr. Court Consti- tutionel - İng. Constitutional Court) Anaya- sa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmün- de kararnamelerin ve Türkiye Büyük Mil- let Meclisi tüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.