AÇIK KAMBİYO SENEDİ : Kambiyo senedi te- davüle çıkarılırken bütün unsurları tam olmayabilir; örneğin meblağ düzenlenme- miş olabilir ve taraflar kendi aralarında- ki anlaşmaya uygun olarak bu eksik kı- sımları sonradan doldurabilirler (TK. 592).

AÇIK KAPI POLİTİKASI : Dış ticarette devlet- lerin hiçbir kayıt koymamaları prensi- bi.

AÇIK KREDİ ; Krediyi alanın kişisel itibarın- den başka, diğer bir karşılık aranmadan acılan kredi. Bu kredi şekli Bankalar ta- rafından pek az kullanılan usuldür. Bu tür krediye en yüksek faiz haddi uygu- lanır.

AÇIK KUVERTÜR : (Si. Hu.) Denizde taşıma sigortalarında, sigortacı, bazı yollar ve- ya bazı ticari emtia için bütün yararları yahut bütün yüklemleri, tespit edilen ya da ilerde kararlaştırılacak fiyatlarla ga- ranti etmeyi taahhüt eder. Garanti sı- nırları içinde olan yollamalar meydana geldikçe, sigortalı sigortacıya haber ve- rir ve zaman zaman pullu poliçeler kesi- lir. Ancak sigortacılar bir gemideki, ga- ranti edilen menfaatlerin en yüksek nok- tasını daima tespit ettirirler.

AÇIKLAMA : İfşa, beyan, söyleme, izahat, şerh.

AÇIKLIK İLKESİ : Özel hukukta açıklık pren- sibi, resmi sicillerin herkesin veya İlgi- lilerin incelemelerine açık tutulması (TK. 37. MK. 928).

AÇIK MAAŞI : Açığa çıkarılan memurun baş- ka bir kadroya atanıncaya kadar maaşı- nın belli bir kısmını açıktan alması,

AÇIK OTURUM : Herkese açık olan oturum, Bir sorun'un tartışıldığı ve istiyenlerin katılabileceği oturum. Münazara.

AÇIK OYLAMA : Bak. Oy çeşitleri

AÇIK POLİÇE : (Tic. Huk.) Nakliyat sigorta. larında kullanılan bir poliçe tipidir. Sigorta ettirenin yaptırdığı bir poliçe ile başka başka zamanlarda yollayacağı değişik malldr sigorta edilmiş olur.

AÇIK PUSULA : Sigorta hukukunda götüre- çek gemisi henüz tesbit edilmemiş bir malı, belli bir bedele kadar sigorta eden sigortacının yaptığı anlaşmadır. Burada, “bir mal belli bir bedelle, ilerde taşına- cağı gemi içinde sigortalanmış olur.

AÇIK SATIŞ : Aleni satış. Açık, meydanda, herkese açık satış (BK. 225)

AÇIK SENET : Tamamı veya bir bölümü dol- - durulup borçlu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen bir belgedir.

AÇIK ŞEHİR : Ville ouverte.) Harp sırasında düşmanın karadan, denizden, veya ha- vadan yapacağı işgal hareketlerine kar- ŞI dayanabilmek için maddi savunma va- “sıtası olmıyan ve içerisinde hiçbir as- keri hedef bulunmayan şehir.

AÇIKTAN SATIŞ : Akit yapılırken satılan şey satıcının elinde değildir. Ancak belirli bir süre içinde — malı teslim edeceğini taahhüt eder.

AÇILAN KÖPRÜ : (Trf.) Tehlike ve ihbar işa-

retidir. Üçgen şeklinde, çevresi kırmızı! renkte, açık bir köprü resmi İle belirtil- miştir.

AÇILIŞ BİLÂNÇOSU : Hesap dönemi başın- i daki durumu tesbit eden bilânçodur.

ASİ İZNE BAĞLİ YERLER : Otel, gazino, kahvehane, meyhane, içkili lokanta, diğer içkili yerler, bar, tiyatro, sinema , Umuma mahsus istirahat yerle- ası önceden polis tarafından kika üzerine O yerin en bü- irinin vereceği izno bağ- yılan bu gibi yerleri


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.