Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, ola- ğanüstü hallerde, — sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde ka- rarnamelerin şekil ve esas bakımından Ana- yasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mah- kemesinde dava açılamaz (Anayasa 147).

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla ya- pılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerin- de ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil ba- Kımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri- nin beşte biri tarafından istenebilir. Kanu- nun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def'i yoluyla da ile- ri sürülemez.

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahke-

mesi, Yargıtay, — Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Baş- savcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hâkimler ve Savcılık Yüksek Kurulu ve Sa- yıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle il- gili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuri- yet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı vekili yapar.

Yüce Divan kararları kesindir.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir (Anayasa 146).

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YET- KİLERİ : Cumhurbaşkanını, Bakanlar Ku: rulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divün sıfatıyla yargılar (Anayasa 148). Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açık- lanamaz (Anayasa 153).

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARLARI Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açık- lanamaz.

Anayasa Mahkemesi bir kanun ve kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yolaçacak biçimde hüküm tesis edemez.

Kanun, kdnun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yü- rürlükten kalkar. Gereken hallerde Anaya- sa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazete'de yayımlan- dığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelen- diği durumlarda Türkiye Büyük Millet Mec- lisi, iptal kararının ortaya çıkardığı huku- ki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini görüşüp karara bağlar.

İptal kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gaze- te'de hemen yayımlanır ve yasama, yürür me ve yargı organlarını, idare makamları-

nı, gerçek ve tüzel kişileri bağlar (Anayd SA 153).

ANAYASANIN İHLÂLİ : Anayasa hükümler ne aykırı hüreket demektir.

ANAYOL : (Trf.) Üzerindeki trafik, kesişti yollara nazaran hakiki veya itibari olarak daha fazla olan ve diğer yollardaki taşi! lara bu yoldaki trafiğe yol vermeleri vey”

beklemeleri işaretlerle belirtilmiş olan K7 rayoludur. � �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.