(

ANBAR : Her türlü eşyanın muhafaza olun- duğu yer. Antrepo, depo, deppoy, hangar, kiler, mahzen ve sundurma da birer an- bardır.

AN CEHL : (Ar.) Bilmayarak.

AND : Yemin, söz verma.,

AND İÇİRME : Yemin, tahlif,

AND İÇME : Yemin etme.

ANDLAŞMA : (fr. Traite -ing. Pact). Muahe- de. İki veya daha çok devletin yetkili tem- silcileri tarafından, hukuki sonuçlar elde etmek amacıyla yapılan — mukavelelerdir. Müzakere, imza ve onaylama olarak üç devreden gecer. Ancak yetkili organın onaylamasiyle yürürlüğe girerler.

ANDLAŞMALARA KATILMA : (D.H.) Andlaş- malara iltihak. Başka devletler arasında önceden akdedilmiş bir andlaşmanın hü- kümleriyle, bir üçüncü devletin de, sonra- dan, tek taraflı bir irade beyaniyle bağ-

lanması.

ANDLAŞMALARIN AKDİ : (D.H.) Andlaşmala- rın meydana gelişi, çeşitli safhalardan ge- çen karışık işlemleri gerektirir. Bu hususta başlıca şu konular üzerinde durulabilir. 1) Andlaşmada taraflar. 2) Andlaşmanın ko- nusu. 3) İrade özgürlüğü. 4) Andlaşmala- rın hazırlanması. 5) Andlaşmaların tasdiki.

ANDLAŞMALARIN KARŞILIKLI BOZULMASI : (D.H.) Taraflar arasında yapılan yeni bir andlaşma, önceki bir andlaşmayı, doğru- dan doğruya ve açık bir şekilde kaldıra- bilir. Bu durumda andlaşma, karşılıklı bozma yolu ile kaldırılmış olur.

ANESTEZİ : (Tıp.) Dıştan ya da bedenden gelen ağrı uyarmalarının algılanmasının bir sinir hastalığı sonucu, fakat genel olarak bir cerrahi müdahale için hekimlikçe kaldırılması, acı duyma hissinin iptalidir, İki türlüdür. a) Genel anestesi bilinç va

uyanıklığın kaldırılması yolu ile bütün be- den duyum yitiminin sağlanmasıdır. b) Lo- �kal anestesi, belirli bir beden bölgesinde, ağrı Uuyarımına hassas, sinir uçlarının, Uuyuşturulması sonucu anestesi sağlanma-

sıdır. ANGARYA : (fr. corvâe - İng. forced İabor).

Bir malın menfaatından veya bir şahsır hizmetinden bedava istifade edilmesidir.

Anayasada angarya yasaktır (ANY. madde

18).

ANGARYA HAKKI : (D.H.) Bir devletin harp veya şiddetli bir buhran halinde, ülkesinde bulunan, yabancı devlet vatandaşlarına ait gemilere, uçaklara, demiryolu moalzeme- sine, taşıtlara ve askeri moksatlarla kul:

lanılabilecek her türlü eşyaya, kullanmak için el koymasıdır.

AN GIYAP : (Es. Te.) Hazır olmaksızın, gör- meksizin, gıyaben.

ANIT : 1973 tarih, 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu bu sözcüğü; Önemli tarihi olaylara sahne olan veya arkeoloji, tarih, sanat ba- kımından bir. Önemi ve özelliği bulunan, korunması ve değerlendirilmesi gerekli her türlü taşınmaz mimari eserler ve ay-

nı nitelikteki heykellerin tanımlanmasında kullanır.

ANİ : (Ar.) Bir anda oluveren, apansız.

AN İKRAR'IN SULH : (Es. Huk.) Davalının ik- rarı üzerine vâki olan sulh, barışma.

ANİLGIYAP : Arkadan, kendi yokken.

ANİMUS BELLİGERENDİ : (D.H.) Harb niyeti, harb kasti, Harbte, taraflarda mevcut Ol- duğu kabul edilen subjektif unsur.

AN İNKÂR'IN SULH : Davalının inkârı üzeri- ne vâki olan sulh.

ANİ SUÇ : İşlenmesi ve sona ermesi aynı anda olan suç. Meselâ hırsızlık. AN KARİB : (Ar.) Yakında.

ANKES : (Banka.) Bir işletmenin kasasında mevcut olan para anlamında kullanılır. Aynı zamanda emisyon bankalarının, Çi �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.