kardıkları banknotlara karşılık olarak ka- salarında bulundurdukları altın ve gümüş para toplamına da ankes denir,

ANKET : İktisadi ve ticari hayatta çok önem-çli bir istatistik —usulüdür. Tetkik edilmek istenen bir konu ile ilgili kimselere yazı ile veya sözle sual sorulur, alınan cevaplar ilmi usullerle tasnif edilerek, istatistiki ne- ticelere varılır.

ANKONSİYASYON SATIŞ : Bir malın satıl- mak ve satıldıktan sonra bedeli ödenmek üzere, bir ticaret evi ya da bir komisyon- cuya verilmesi. Kitapların satıldıktan son- ra parası alınmak üzere bir kitabevine makbuz karşılığı bırakılması.

ANLAŞMA : (fr. convention, — arrangement.) Uyuşma, itilâf. Devletlerarası mukaveleler. İki taraflı ya da çok taraflı olabilir.

ANLAŞMAZLIK : Uyuşmazlık, ihtilâf,

ANONİM ŞİRKET : (Yun.) Adsız. Bir ünvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yal- nız mamelekiyle mesul bulunan şirkettir. Ortakların — mes'uliyeti, taahhüt etmiş ol- dukları sermaye payları ile sınırlıdır. (T.K. 269).

ANORMAL SEVGİ : (Ad. ps.) Bazı kimselerin başkasının kendisine âşık olduğuna iİnan- mosıdır. Çoğu zaman mukabil cinsten bi- rinin kendisine âşık olduğuna kanaat ge- tirmektir.

ANORSİDİ - (Adli Tıp.) Doğuştan erkek bez- lerinde noksanlık.

AN SAMİM-ÜL-KALP : (Es. Te.) Gönülden, yürekten.

ANSCHLUSS : (D.H.) 1938 yılında Nazi Al- manya'nın Avusturya Cumhuriyetini İlhak etmesi bu terimle anlatılmıştır.

ANSEFALİT : (Adli Tıp.) Beyin yangısı.

ANSIZIN ÖLÜM : (Adli Tıp.) Görünüşte sağ- lam, sıhhatli bir kimsenin ansızın ölümüne id denir. Bu türlü ölümler adli müdahaleyi

A re gerektirir. Bu gibi ölümlerin şüpheli ölüm vak'ası olarak dit olduğu makamlara ih. bar edilmesi lâzımdır. (CMUK. 152), Bak. Şüpheli ölümün ihbarı.

ANSİKLOPEDİ : (Yun.) Bilgilerin bir araya toplanmasıdır. Bu tür eserlerde bilgiler ya belirli bir plâna göre ya da alfabetik sıra- ya göre dizilir. Kısaca : Ansiklopedi, top- lum için faydalı bilgileri bir araya ge- tiren kitaplara denir. Türk ünsiklopedisi İslâm ansiklopedisi, Hayat ansiklopedis

-

Fen ve Sanat ansiklopedisi, Resimli lücc ve ansiklopedi. Nebioğlu ansiklopedisi, lk- okul ansiklopedisi, Hayvanlar ansiklopedi- si, Ansiklopedik sözlük, Meydan Larus gr bi.

AN SUKUTÜN SULH : Davalının susması üze- rine vaki olan sulh.

,

ANTET : Bir kâğıt üzerine yazılmış başlık basılmış adres. Başlıklı kâğıt.

ANTİDEMOKRATİK : Demokratik — olmavar demokrasiye aykırı bulunan.

ANTİK : 1. Eski çağ ile ilgili. 2. Antika. ANTİKA : (Lât.) 1) Eski çağlardan kalma

eser. 2) Kendine özgü tuhaf halleri olan Antika adam. Antika yürüyüş.

ANTİKİTE : 1. Tarihte ilk çağ. Antik dev 2. Eski heykel, madalyon, anıt.

ANTİSEPTİK : (Fr. Tıp.) Mikropları öldürmek için kullanılan ya da bu özelliği olan

ANTİSOSYAL : Sosyal olmayan, cemiyet ŞI.

ANTLAŞMA : Devletler arasında hukuki bir ilişki doğurmak veya doğmuş olan ilişkiyi değiştirmek veya kaldırmak üzere aktedilen anlaşmadır. Le Fur Devletler arasındaki antlaşmaların konuları bakımından een önemlilerini ifade eder. Ahidname.

ANTREMAN : (Fr. Spor.) Bir spor kolunda çalışan kimsenin maç öncesi yapılan ha: zırlık çalışmaları. � �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.