ANTREPO : Vergi ve resimleri ödenmemi gümrüğe tâbi malların muhafazası için kurulan depo.

ANTROPOLOJİ : (Fr.) Genel antropoloji, in ganların harici ve maddi teşekküllerini inceler. Cezai antropoloji ise suçun sebep ve âmillerini bulmak maksadiyle ,suçluların bedeni teşekküllerini ve harici vasıfları- nı inceleyen bir bilimdir.

Geçen yüzyıl ortalarında Lombrozo tarad- fından bahis konusu edilmiştir.

Antropoloji bilimi son zamanlarda gelişerek antropopsikoloji adi verilen bir bilime dönüşmüştür. Bu bilime göre de suç olayının sebep Ve menşeini insanların bedeni ve ruhsal teşekkülündeki ilkelik ve tereddilerde aramalıdır.

ANTROPOMETRİ : (Er.) Poliste. İnsan bedeninin, özellikle kafa tasına ölçü oranlarını ölçerek incelemektir.

Bu usulün hüviyet tetkiki işlerinde kullanılabileceği kanaatına varan Fransız bilim adamı Bertiyon — vücut ölçülerini alarak (Baş, kol, parmak, ayak parmağı gibi) kişinin kimliğini tesbit etmekte idi : Sonraları bu usulün; 1) Değişmezlik, 2) Birbirine ben- zemezlik, 3) Devamlılık, 4) Tasnif kabiliyeti olmadığından terk edildiği görülmüştür.

ANÜS : Kalın barsağın, doğru barsak denen son kısmındaki ÇıkIŞ deliği.Serç, makat.

AN YED : (Es. Te.) Elden ele.

APAŞ : (Fr.) Külhanbeyi, boş gezer, hayta anlamına gelir.

APEL : (İng. Appeal). Baş vurma, yalvarma, daha yüksek mahkemeye (makama) başvurma. Çağırma, çekicilik.

APSE : (Tıp.) Hayvansal dokularda cerahat, irin, toplanması.

APTAL : (Arg.) Kişilik yapısı Ve dolayısiyle akli zekâsı gelişmemiş olan, ebleh, salak, budala, serseri karşılığı kullanılır. Terim olarak 2-3 yaşındaki Çocuk zekasına sahip kimse. AR : (Ar.) Utanma, ar.

AR : (Fr.) Sanat.

ÂR : 1. Reyler;, oylar, fikirler. 2. Süsleyen, bezeyen.

ARA (alm, Ünterbrechung - fr. Interrubtion - ing. Iİnterruptlon; İnterval), Fasıla. Kimi nedenlerle duruşmanın bir süre bırakılması ile yeniden başlaması arasmda kalan Zza- man,

ARABA SATIŞI : Noterlikçe yapılan satış ge- çerlidir. Ancak satışı yapan taraf yalnız arabayı teslimle değil, trafik kaydının da alıcı adına aktarması için gerekli işlemleri yapmakla mükelleftir. Yapılacak ihtarna- meye rağmen bu görevinden kaçıyorsa alan kimse mahkemeye baş vurarak sözleşme- nin geçersiz sayılmasına karar verilmesini istiyebilir. Ayrıca satış tarihine kadar olan birikmiş vergi borçlarını ödememişse alı- cı borçları yatırıp, satıcıya karşı bu miktar için alacak dâvâsı açabilir. Alıcı kendi adına kayıt yaptırmıyorsa satıcı Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tescilin yapılmasına karar verilmesini isteyebilir.

ARA BİLÂNÇO : (Ticaret.) Bir hesap dönemi içinde, herhangi bir tarihle belli edilmiş bir süre bakımından düzenlenen ve bu ta-

rihi taşıyan bilânçoya «Ara Bilânço» denilir.

ARACI : (fr. intermödiacire - ing. middleman). Mutavassıt. Yapımcı, üretici ile tüketici arasına girerek her ikisini de dokuncalan- dıracak bir tutum ve davranışla kendisine yarar sağlayan kişi.

ARACI BANKA : (Es. Te.) Mutavassıt ban- ka, akreditife dayanarak lehdarın bulun- duğu memlekette ödeme yapan veya ak- reditife dayanan poliçeye kabul imzası koyan bankadır. Bu banka akreditifi açan bankanın muhabiri veya lehdarın bankası olabilir. �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.