ARACILIK : (fr. agent -ing. agency). Tavas- sut. İş verenle işçi arasında mutavassıt şahsa «Aracı» denir. Aracı umumiyetle kendi namına ve başkaları hesabına ücret mukabilinde ticari muamele yapar.

ARAÇ : 1) Vasıta, istenilen sonuca varmak için kullanılan şey, 2) Kişiler ya da şeyler arasında bağlantı görevini yapan, 3) Tra- fik Tüzüğüne göre : Karayolunda hareket edebilen motörlü ve motörsüz taşıtlardır.

ARAÇLARIN NET AĞIRLIĞI : (Trf.) a) Trafik emniyeti bakımından : Bir aracın trafiğe çıkarılabilmesi için lüzumlu yedek parça, teçhizat ve akaryakıt ile birlikte yüksek ağırlığıdır. b) Mali mükellefiyet bakımın- dan : Bir aracın Trafik Tüzüğüne göre ye- dek malzeme ve takımları hariç yüksüz ağırlığıdır. Şu kadarki bu araçlara, bunları imâl eden fabrikalarca izafe edilmiş bulu- nan ağırlıklar da net ağırlık olarak kabul edilebilir.

ARADUVARI : (Mur mitoyen) Müşterek du- var, iki taşınmazın sınırını birbirinden ayı- ran duvar. Müşterek duvar.

ARA KARARI : (alm. im Laufe einer Haupt- verhandlung ergehende Entscheidungen - fr. Ordonnance - ing. Resolution; decision; constancy). Hukuk ve ceza mahkemelerin- de, dâvayı sona erdirmeyen, ancak, soruş- turmayı kolaylaştıran ve sonuç hazırlıyan, geçici olarak alınması gerekli görülen ka- rarlardır. Yalnız bu kararlar için kanuni yollara gidilemez. Esas hükümle birlikte temyiz edilirler.

ARAK RESMİ : Osmanlı İmparatorluğunda rakıdan alınan vergiye verilen isim.

ARAKÇI : (Arg.) Hırsız.

ARA LİMANI : Geminin hareket ettiği liman ile varacağı liman arasındaki limanlar, Bazı Mecburi sebeplerle gemi ara limanında kalmak zorunda ise, kalma masrafları gemi, yük ve navlun arasında. paylaşılır. �

ARAMA : (fr. perquisition - ing. search.) a)Bir suç işlemek şüphesi altında olan bir kimsenin evinde, iş yerinde delil aranması veya gerektiğinde sanığın yakalanması için kabul edilmiş bir tedbirdir. Arama emrini hâkim verir. Ancak gecikmenin zararlı olabileceği hallerde savcı veya emniyet memurları da bu işi yapabilirler (CMUK, 94),

b) (D.H.) Taharri. Durdurma ve arama. Bir gemi hakkında bilinmesi gereken hususları tesbit için yapılır. Durdurma neticesinde kâfi bilgi alınamazsa, aramaya geçilir. Ara ma, kaptan, yolcu ve gemi adamlarının sorguya çekilmesi, vesikaların gerçeğe uygun olup olmadıklarının incelenmesi ve yükün muayenesidir. Neticede gemi bırakılır veya zaptolunur. c) Vergi hukukunda arama, ihbar veya incelemeler sonunda sorumlu- nun vergi kaçırdığına delalet eden belirtiler bulunursa, mükellefin veya ilgili görülen diğer kimselerin, iş yerinde, evinde ve üzerinde arama yapılabilir. Ancak bunun için yetkili mali mercilerin bir yazı ile yetki sulh yargıcından bir arama kararı istemeleri ve yargıcın da bunu vermiş olması şarttır.

ARAMA : Arama, suç delillerini ve suçla ilgili olanları elde etmek için meskenlerde iş yerlerinde ve insanlar üzerinde kanunun tarifi dairesinde yapılan araştırmaya denir (C.M.U.K. 94). Arama kararını, selühiyet! yargıç verir. Bu itibarla bir suç dolayısiyle arama — yapabilmek için yargıctan kara! alınmış olması lâzımdır. (Anayasa 15).

Gecikmesinde zarar olan hadiselerde yar- giçtan karar almaksızın C. Savcıları ve Savcıların muavini sıfatiyle emirlerini İcraya memur olan zabıta memurları arama yapabilirler. (C.M.U.K. 97).

Arama genel olarak gündüz yapılır. Ancak aşağıdaki hallerde gece olsa dahi arama yapılır. �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.