1) Umumi emniyet nezaretindeki şahısların oturdukları yerlerde,

2) Geceleyin herkesin girip çıkabildiği umu- mi mahallerde,

3) Mahkümların toplanma — veya sığınma veya suç ile elde edilen eşyayı saklama mahallerinde,

4) Gizli kumar yerleriyle genel evler gibi polisce maruf olan yerlerde,

5) Meşhut suçlarda,

6) Geciktirilmesinde zarar olan hallerde ve kaçan bir mevkuf veya mahpusun tek- rar yakalanması için meskende. (CMUK.

96).

Gece vakit, güneş batmasından bir saat sonra başlar, doğmasından bir saat evveline kadar devam eder.

Yargıç veya C. Savcısı hazır olmaksızın meskenierde veya iş görmeye mahsus yer- lerde kapalı yerlerde arama yapabilmek için o mahallin ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişinin bulunması lâzım- dır. Gece vakti arama yapılması caiz olan hallerde iki kişi bulunmasına lüzum yoktur.

Arama bir evde yapılacaksa girişe göre sağdan başlanır. Bina iki katli ise yine bu usulle önce alt kat, sonra üst katta arama yapılır.

Arama muamelesine tabi yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulundurulur. Kendisi bulunmazsa mümessili veya mümeyyiz hısımlarından biri, bunlar yoksa kendisi ile birlikte sakin olan bir kimse veya komşusu aramada muhakkak bulundurulur. Zilyed hakkındaki hükmün gece vakti aramaya cevaz verilen hallerde tatbikine lüzum yoktur. Arama sonunda bir zabit varakası tanzim edilir. (C.M.U,K, 98.)

Aramanın sonunda aramaya maruz kalan kimseye talebi üzerine neden dolayı ara- ma yapıldığını gösterir bir varaka verilir.

Aramaya maruz kalan kimsenin talebi üze- rine, zaptolunan veya emniyet altına alınan eşyanın müfredatını havi bir defter ve Şayet şüpheyi çeken bir şey elde edilmemişse bunu belirten bir vesika verilir.

Kanunda yazılı. muayyen usul ve şartlar haricinde arama yapmak suçtur. Harp ge- mileri dahil olmak üzere askeri hizmetlere mahsus yerlerde zabıta arama ve zabit yapamaz. Buralarda — yapılacak aramalar hâkim veya C. Savcısının talep ve iştirakiyle askeri hizmetlere mahsus yerler, ordu ile alâkası olmıyan kimseler tarafından münhasıran işgal edildiği takdirde umumi hükümlere göre arama yapılır. (C.M.U.K. 97).

(Anayasa M. 16) kanunla yetkili merci'in emri olmadıkça konutlarda arama yapıla- maz,

Serseri ve sabıkalılarda ve suç işlemeyo yarıyan her türlü vasıtaları (Zabıta şüphe üzerine bu kabil şahısların üzerini arayabilir.) Polis alır ve bunlardan suç konusu olanları evrakı ile adalete ve diğerleri ait olduğu makamlara verilir (2559 P.K.S.K. M. 9. E.).

Şahısların üzerinde arama yapılacaksa Oo kişi duvara doğru —cevrilir arama yapan kimse sağ ayağını üzeri aranan kimsenin iki bacağı arasına sakarak o'nun saldırısına karşı korunma tedbiri alır.

Kaçakçılıkta arama kendi kısmında açık- lanmıştır.

Anayasa'ya göre : Kanunun açıkça göster- diği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; Milli güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca � �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.