bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. (Anayasa 15).

ARAMA BÜLTENİ : Zabıta, adalet ve diğer devlet daireleri tarafından bütün yurtta aranması istenen;

A) Kaybolan veya evsafı malüm eşyüa,

B) Kaybolan ve firar halinde bulunan şa- hıslar.

«Arama bülteni» ile bütün adalet ve zabıta makamlarına bildirilir. Bu bültenler her karakolda sıra numarası altında demirbaş olarak saklanır. Her memur hariçte vazifeye çıkarken bültenlerde aranması istenen hususlar hakkında not alır ve vazifesi sırasında bilcümle iş ve eğlence yerlerine, otel- isre, saklanma ve barınma imkânı veren yerlere giderek veya yolda bulunduğu sı- rada karşılaştığı şahıslara ve dükkânlardaki eşyalara dikkat etmek, fakat muhiti rahatsız etmemek ve muhatabına hissettirmemek suretiyle aranan eşya ve şahısların bulunmasına — çalışır. Eşya ve şahıslara, benzerine tesadüf edildiğinde karakola getirilip esaslı incelemeler yaptırılır.

ARAMADA EŞYANIN ZAPTI : Arama sonun- da yapılmakta olam tahkikatla ilgisi bulunmayan, fakat diğer bir suçun işlendiği Şüphesini uyandırabilecek olan eşya bulunursa bu eşya geçici olarak zaptolunur ve keyfiyet C. Savcılığına bildirilir. (C.M.U.K. 100),

Bu suretle zaptolunan eşyanın tam bir defteri yapılır. Değişmesini önlemek üzere bu eşya resmi mühürle mühürlenir. (C.M,U,K, 101).

ARAMA EMRİ : Yetkili dairece verilmiş arama yapilmasına izin veren kararın yazılı bulunduğu belge. Arama kanunun müsaade ettiği müstesna haller dışında, ancak arama kararı olduğu taktirde yapılabilir.


�ARAMA İZNİ : Kaçakçılık konusunda evler- de ve müştemilâtında yapılacak aramalar- da mahallin en büyük — mülkiye âmirinin yazılı izni alınır bu izin arama kararı ma- hiyetindedir (1918 Sa. Ka. Mad. 8).

ARAMA KARARI : Aramaya karar verme yet- kisi hâkime aittir. Ancak gecikmesinde zarar umulan hallerde Cumhuriyet Savcıları ve Savcılarının muavini sıfatiyle emirlerini icraya memur olan zabıta memurları arama yapabilirler. (C.M.U.K. 97).

ARAMA KARARI İÇİN YAZI : (Cumhuriyet Savcılığına) : Katil suçundan sanık olarak yakalanan as- lan...... İli.... halen de........ mahallesi...... . sokak no da oturur see... e ver.ie msi KARAL LARA yapar) (veya: boşta gezer). ..................... Oğlu: ...ecsen WA Das ani e TOĞUMİLUN eee vaar. nın suçta kullandığı tabancanın evinde saklanmış olduğu şüphesi olduğundan suç delili bu tabancanın elde edilmesi için adı geçenin evinde arama yapılması kararı alınmasına ön olmanızı arzederim.

UZ NA LADI ARAMA SONU TUTANAĞI : .../.../19... günü

SL ale RA, » CON Ven eee LL LL Adındaki | şahsı öldürmekten sanık için ilçenin ............ı mahallesinde (Oturur; ............ Güle ve ees.A e İŞİ YAPITI sira Kan ks skala asla OĞUL ee sa aaa a rene KAR doğumlu ...ese ee SN LAN e SN nun suçta kul-

landığı tabancanın elde edilmesi maksadiy- la ©. Savcılığı kanaliyle alınan hâkim ge- reğince SOO! ..seis serra de aşağıda imzaları bulunanlar muvacehesinde, usulüne. göre yapılan arama sırasında, sanığa ait oldu- ğu kendi ifadesiyle anlaşılan bir 7,65 Bret- ta marka tabanca ile 6 adet mermi ve ayrı- ca suçla ilgisi olmayan, 6186 sayılı kanu- na göre bulundurulması suç teşkil eden 26 santim uzunluğunda kama elde edilmiş, silâh ve mermiler kanuni gereği yapılmak �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.