ARAZİ-İ MEKTUME : (Es. Huk.) Gizli arazi saklı arazi, Hazineye Beytulmale haber verilmeden kullanılan nizasız (mahlül) veya müstehlik'i tapu arazi,

ARAZİ-İ ÖŞRİYE : (Es. Huk.) Ziraat olundukça her sene hasılatından boeytüssadaka'ya

konmak üzere öşür alınan yerler.

ARAZİ-İ MEMLUKE : (Es. Huk.) Kimsenin izin ve rızasına lüzum kalmadan maliki tarafından tasarruf edilen, üzerine her türlü bina İnşa ve bağ, bahçe yapılabilen yerlerdir

ARAZİ-İ METRÜKE : (Es. Huk.) Halkın kullan- ması İçin terkedilmiş arazi. Umuma ait yerler, meydanlar, pazar yerleri, meralar, yaylalar, kışlaklar arazi'i metrükedendir.

ARAZİ-İ MEVAT : (Es. Huk.) Köy ve kasaba gibi mamur yerlerden yarım saat uzakta bulunan, kimsenin tasarrufunda bulunmı- yan ve halka terk ve tahsis kılınmış taşlık, pınarlık, kıraç mahallerdir.

ARAZİ-İ MEVKUFE : (Es. Huk.) Arazi kanununa göre devlete ült geliri (beylik geliri) bir cihete tahsis olunan yer. Vakf olunmuş arazi

ARAZİ-İ MEZRUA : (Es. Huk.) Ekili arazi.

ARAZİ-İ MUĞTENEME : (Es. Huk.) Ganimet olorak alınan arazi.

ARAZİ-İ MUHTEREKE : (Es. Huk.) Kiracısı tarafından, üzerine bina yapılmak veya araç dikilmek üzere senelik bir bedelle kiraya verilen arazi, Kiracı kendi kira bedelini her sene arazi sahibine vererek o araziyi devamli olarak elinde bulundurur,

ARAZİ-İ MUKATAA ; (Es. Huk.) Maktu (Gö- türü) bir vergiye bağlanmış arazi,

ARAZİ-İ MURFAKA (Es. Huk.) Sokaklarda oturulan yerler ile caddelerde boş bırakılanyerler. Yolculara ayrılmak Üzere bırakılmış konak yerleri, Kervansaray yerleri, � ARAZİ-İ MÜLKİYE : (Es. Huk.) Hükümet arazisi, mülk arazisi,

ARAZİ-İ MÜŞTEREKE : (Es. Huk.) Şayian tasarruf olunan yer. Ortak mülkiyet şeklinde sahip olunan arazi.

ARAZİ-İ SELİHA : (Es. Huk.) Çıplak tarla demektir.

ARAZİ-İ SULTANİYE : (Es. Huk.) Arazi-i erriye ve arazi-i haraciye,

ARAZİ-İ UKRİYE : (Es. Huk.) Vergiye bağlı olup, sahiplerinin kudretsizliği yüzünden boş kalan, bu Süretle hâsılatından belli kısmı devlete, bir kısmı ise ukr namiyle sahiplerine verilmek üzere devletçe çiftçilere bırakılmış mülk yerler.

ARAZİ MEMURU : Eski arazi kanununda devleti temsil eden memur.

ARAZİNİN KAYMASI : Toprağın yerinin ka ması sınırının değiştirilmesini gerektirmez böylece bir taşınmaz üzerine geçmiş olan toprak ve başka şeyler için sürüklentiler ve bileşime dair hükümler uygulanır (MK 637, 700).

ARAZİ TAHRİRİ : Arazi yazımı.

ARAZİ TAŞITI : (Trf.) Karayollarında — yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla beraber bütün tekerlekleri muharrik olan veya olabilen motörlü taşıtlardır. Bunlar kayıt, tescil ve mali mükellefiyet bakımından taşıma durumlarına uyan taşıt gibi muamele görürler,

ARAZİ TERKİ : (D.Huk.) Toprak bırakmak Bir devletin başka bir devlet lehine, bir kısım arazi üzerinde hâkimiyetinden vazgeçmesi, Bu terketme bir savaş sonu olabileceği gibi, barış içinde müzakereler sonun- da da olabilir. Bırakılan arazide oturan halk, o araziyi eline geçiren devletin yurt- �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.