AÇIMLAMA : Açıklamak, şerh etmek, izah etmek.

AÇMA : (Orman terimi). Gerek yanık orman sahasında ve gerekse ormanların sair ağaçlı yerlerinde mevcut ağaçların ke- silmesi, sökülmesi, budanması, boğulma- sı gibi yollarla elde edilen yerlerle; or- man içindeki ağaçlıklardan, düzlüklerden faydalanmak suretiyle orman örtüsü kal- dırılarak elde olunan orman toprakları- dır. (6831).

AD : (alm. name. - fr. nom). İsim, kişileri ve eşyayı anlatmaya ve birbirinden ayırma- ya yarar. 1. Öz ad aynı soydan gelenleri birbirinden ayırmaya yarar. 2. Soyadı kanuna göre Öz ad'dan sonra taşınma- sı zorunlu olup, soyları birbirinden ayırd- etmiye yarar. (MK. 25, 26, 264/3).

ADA : (alm. İnsel, fr. il). (Coğ.) 1. Dört yanı su ile çevrilmiş kara parçası.

2. Tapu terimi olarak, yol, meydan, de- niz, nehir gibi tapuya tescil edilmiyen kamu yerleri ile çevrili ve içinde bir ya da birkaç parsel bulunan sahadır.

ÂDAB : Edeb'in çoğuludur. Terbiye, güzel ah- lâk, iyi davranış demektir. Usul, erkân tarz anlamına da kullanılır. (BK. 19, 20, 65, 155, 161, 226, 319, 411).

ÂDABA MUGAYERET : Ahlâk ve edep dışı, - terbiyeye ve içtimai ahlâka aykırılık.

ÂDAB-I UMUMİYE : Örf. âdetlerle ve kanun- larla meydana gelmiş genel ahlâk kural- “ları. Sağtöre.

ÂDÂB-I UMUMİYE VE AİLE NİZAMI ALEYHİN- DE CÜRÜMLER : Türk ceza Kanununa göre “Cebren ırza geçmek, küçükleri baştan çıkarmak ve iffete taarruz etmek, kız, ka- din ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, zina, nesep cürümleri bu neviden suçlar olup kendi başlıklarında izah edilmiştir. (T.C.K. 414, 447).

ADALET : (fr. Justice.) Başkalarının hakkını tanımak, icabını yapmak demektir. İn- sanların tabii hakları vardır. Bunların yanında da cemiyetlerin (toplumun) tayin ettiği bir takım hak mefhumları bulunur. Adalet kelimesi iki mânada kullanılır.

1) Kaide veya kanunlarla mukayyet va- zife ve haklara aittir.

2) Vicdanımızın hükümlerine göre ortaya çıkan haklara aittir.

ADALET BAKANLIĞI : Adliye Vekâleti. Vazife- leri ve Teşkilâtı ayrı ayrı bir kaç ka- nunla düzenlenmiştir. Adalet işleri ile görevli bütün mekanizmanın çalışmasını düzenleyen bakanlıktır. Bakanlık, mahke- meler, icra daireleri ve savcılıklar üze- rinde denetleme yetkisine sahiptir. An- cak mahkemeler, karar yönünden bağım- sız olduğundan, bu denetleme onların hüküm ve kararlarına etki yapmaz, De- netleme tamamen idari bakımdandır. Ba-

kanlık aynı şekilde noterler, avukatlar ve dâva vekilleri üzerinde de mürakabe hakkına sahiptir. Noterlikler kurar ve noterler tâyin eder. Avukatlık Kanunu gereğince avukatlara ve dâva vekilleri- rine izin kâğıdı verir. Ceza ve tevkif ev- leri açmak ve yönetmek de bu Bakan- lığın görevleri arasındadır. Ayrıca Bakan- lik şartlı salıverme işlerine, ceza dâvala- rının başka mahkemeye nakli işlerine bakar ve Özel Aflar için Meclise başvur- mak gibi sahalarda da çalışır.

ADALET DİVANI : (D.H.) Milletlerarası Daimi Adalet Divanı. 1920 de Lahey'de kurul- Uştur. Milletler Cemiyetinin lağvı ile niyetin Genel Kurulu, Milletlerarası “Adalet Divanının da ilgasına ka- rmiştir. Bu teşkilât yerine 26 Hazi- 1945 tarihinde Sanfransisko'da imza “Milletler Arası Adalet Divanı adı ile yeni bir Milletler Arası Mahkeme kurulmuştur. �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.