HİNE SUÇLAR : Şü-

ivasi HÜRRİYET ALEY SIVASI a tehdit göstererek

hıslara karşı şiddet vey veya nümayiş ya da gürü OUA kimseyi tamamen veya kısmen siyasi Nü

larını kullanmaktan menetmek SUÇtUT (C.K.

174 ve Seçim Ka.).

itü yaparak bir

SİYASİ MÜMESSİL VE MEMURLAR : Diplo-

masi mümessil ve memurları. SİYASİ MÜNASEBETLERİN KESİLMESİ : Dip-

lomatik münasebetlerin kesilmesi. SİYASİ ÖZGÜRLÜKLER : Kişilerin yurddaş- lıklarından doğan seçme, seçilme, Sİyasi parti kurma, siyasi partilere girme, kamu hizmeti görme gibi hakları. Anayasamız ki- şi haklarını «Siyasi Haklar 54-62», «Kişi Hakları 10-34», — «Sosyal Haklar 35 - 53»

olarak üçe ayrılır.

SİYASİ PARTİ : Fırka. Toplum ve Devlet dü- zenini ve kamu faaliyetlerini, Türkiye Bü- yük Millet Meclisi üyeliği ve özel kanunla- rına göre mahalli idare seçimleri yolu ile ve belirli görüşleri yönünde yönetmek, de- netlemek ve etkilemek için sürekli çalışma amacını güden ve propagandaları açık olan kuruluşlardır.

Siyasi Partiler ister iktidarda ister muhale- demokratik siyasi hayatın vaz geçilmez unsurlarıdır.

fette olsunlar,

Siyasi partilerin Anayasa mahkemesince si- cilleri tutulur.

Her siyasi partinin bir tüzüğü mevcuttur. İl ve ilçe teşkilâtları vardır.

SİYASİ REJİM : (D. Huk.) Belirli bir sosyal grupta, idare edenlerle, idare edilenlerin genel olarak ayrılış şekline geniş anlaşma

GİRME zalim sHakhm'r


SİYASİ SUÇ : (Alm. politisches Delikt - Delit politigue - İng. political offenca salar siyasi SUÇU tanımlamamış, doktrinde ise fikir ayrılıkları vardır. Yargıtayca de bir karar kazai bir tanımlama olara mıştır. “SR

1 — Siyasi Suç, Devletin Kuruluş!

bunların faaliyetlerine karşı işlene

dir. |

devletin bağımsızlığı ile ÇO olduğu iddia edilen sahala

ülküsü. SKANDAL : Dedikodusuyla, i yankılar yaratan olaydır. SKEÇ : (Fr.) Kısa temsil.

SKELEROG : (Tıp) Doku

İn in

GKOTLAND YARD : (İng.) Londra Emniyet Müdürlüğü.

SLOGAN : (İng.) Kısa, göze çarpıcı reklâm ve propaganda SÖZÜ.

sOFTA : Medrese öğrencisi. Bu kelime za- manla, bilgisi İslâm dininin en dar kuralları içinde hapsolunup kalmış dar kafalı, muta-

asıp, cahil anlamını almıştır.

SOFU : Dinin emir ve yasaklarına eksiksizce

uyan.

SOĞUK HARB : İkinci Dünya Harbinden son- ra kullanılan bir terimdir. Gerçek bir harbe gitmeden taraflar arasında gergin “bir. ha- vanın bulunmasıdır. Aynı anlam için «sinir

harbi» «psikolojik harb» terimleri de kul-.

lanılmaktadır.

SOLCU : (ing. Leftist; socialist) 1789 Fransız İhtilâlinden kalmış bir terimdir. Cumhuriyet- Çiler, ihtilâlciler, krallığa ve kiliseye karşi olanlar, yenilik taraftarları ve ilericiler, muh- telif kurullarda ve toplantılarda daima. sol tarafta otururlardı. Bu sebepten bu fikirleri temsil edenlere solcu deniyordu. Bu gün Merkezden anarşizme kadar değişik sos-

yalist doktrinler mensupları aynı terimle ta- hımlanıyor.

SOLİST : (Fr.) Bir müzik parçasını tek başına söyliyen veya çalan sanatçı.

Ss seri i. OLO : (İta, Müz.) 1) Tek kişi tarafından ça- İlinan ya da söylenen eser. 2) Bir eserin bü-

tününde yalnız bir ses ya da âlet için yazı- lan kısım,

SOMUT ; Müşahhas,

S ONA ERME : Hitam, bitme,


SONAT : (İta. Müzik) Genel olarak tek çalgı için yazılmış, dört kısımlı müzik türü.

SONRAYA BIRAKMA : Tehir.

“SON SORUŞTURMA : Son tahkikat.

SON TAHKİKAT : (alm. Hauptverfahren - fr. Procedure principale - ing. Triale) Son so- ruşturma. İlk tahkikat ile elde edilen delil- lere göre sorgu hükiminin kararı ile açılan

ve açılma kararından hüküm verilinceye

kadar devam eden tahkikattır (CMUK. md. 491 - 205).

SON TAHKİKATIN AÇILMA KARARI : İlk tah: kikatta elde edilen neticelere. göre cezayı gerektiren bir fiil ile sanığın yeter derecede şüphe altında olduğu anlaşılırsa, sorgu hâ- 'kimi, askeri işlerde adli âmir tarafından ve- rilen karar. Kararda suçun kanuni unsurla- rı, uygulanacak kanun maddesi ve duruş- manın hangi mahkemede yapılacağı göste- rilir (C.M.U.K. 198). Sorgu hâkimi C. Sav- cısının iddianâmesiyle bağlı değildir (C.M. U.K. 199). İdare heyetinin bu yolda verdiği karara lüzumu muhakeme kararı denir.

SON TAHKİKATIN MUVAKKATEN TATİLİ KA- RARI : Son tahkikatın geçici olarak kesil- mesi, Sanığın kaybolması, veya suçu işle- : dikten sonra akıl hastalığına uğraması yü- zünden son tahkikatın yapılmasına imkân olmadığı hallerde sorgu hâkiminin vereceği Karar (C.M.U.K. 198). DERİ.

SONUÇLANDIRMA : İntaç.

SOPRANO : (Fr.) Müzikte ince kadın sesi ve- ya sesi ince olan kadın.

SORAV : Mesuliyet. �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.