—————————————— ——— —O0 SORGU : (fr. interrogation - ing. interrogation) İstintak. İsticvap. Suç işlemek şüphesi al- tında olan bir kimseye Yargıç, Savcı, Polis memurları tarafından, kim olduğunun, şahsi hallerinin, kendisine isnadedilen suç hakkın- da cevap verip wermiyeceğinin ve tahkikatın aydınlatılması için lüzum görülen şeylerin sorulmasıdır. Sanığın — sorguya çekilmesi yalnız ilk tahkikatta zaruridir. Hazırlık tah- kikatında sorguya zaruret yoktur (C.M.U.K.

132 - 135, 154, 156, 185, 230).

SORGU HÂKİMİ : (fr. juge d'instruction - İng. Interrogating judge) Sorgu yargıcı. Müs- tantik. Ceza Muhakemeleri Usülünde ilk tahkikatı yapmakla görevli yargıç.

SORGUYA ÇEKME : (fr. Subir une İnterroga- toire) Bir suç işlemekten sanık olan kim- seye yargıç, savcı ve kolluk görevlilerince (suça ve sanığın kimliğine ilişkin sorular so-

rulması. SORGU YARGICI : Sorgu hâkimi.

SORU : (fr. Cuestion) Sual.

SORUM : (fr. Responsabitlite) Mesuliyet.

SORUM ÇEVRESİ : Mesuliyet hududu, mükel-

lefiyet hududu.

SORUMLULUK : bilityy 1 — Mes'uliyet. Başkasına yapılan

(fr. responsabilite - ing. lia-

bir zararın buna yer veren tarafından kar- şılanması, ödenmesi. 2 — Uyulması gere- ken bir yargıya, bir kural ya da yetkili üs- tün verdiği buyruğa uyulmaması üzerine

suçlu düşme durumu.

SORUMLULUK SİGORTASI : tası,

Mesuliyet sigor-

AA A A A e RA.

|


SORUMLU SAYMAN : Mesul Muhasi SORUMSUZ : Gayrimesul. SM

SORUMSUZLUK : Mesuliyetsizli k suliyet. SORUN : (fr. Guestion) Mesele, çözülmeye, konuşulup bir son maya değeri veya gerekliği «

riyet Bavcisınin. tarafların N bilirkişi ve taraflardan, doğr açıklama istemek holkardi ;

«müdafi» ve mahkeme doğruya soru sormak hak ri

kadar geçen safhalarını kapsayan8.0.S. :

gelen (save Our souls) “cümlesin te; eden kelimelerin baş harfleridi

sı telsizle imdat isteme işaretidir.

SOSYAL : Toplumla lgili.

SOSYAL ADALET : Toplum “içind bütün fertlerin, insan olmak sıfatiyle bulundukları her türlü içtima


let.


SOSYAL GÜVENLİK :

İçtimat emi sal güvenlik. ,

SOSYALİST EKONOMİSİ. Ki Mekanizmasına, ferdin Ün Yer vermeyen, iktisadi dü �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.