muharrer tahvil. İyesinin adına kütüğe geçirilmiş borç belgiti. z

AD ÇEKME : Kur'a, çekme. ADDETMEK : Saymak, kabul etmek.

“ÂDEDİ ; Sayılabilen şey : Yumurta, limon, portakal gibi.

ADED-İ MÜRETTEP : (Es. Te.) Tam sayı.

ADE-Dİ-RÜUS : (İs. Huk.) Feraizde kişi ade- ainde, kişilerin sayısınca demektir.

ADED-İ SAHİH : (Es. Te.) Doğru sayı. ADED-İ VE MA'DUT : Sayılan şey.

ADEDİYAT-I MÜTEFAVİTE : (Es. Te.) Bireyle- ri arasında pahaca fark bulunan ve sda- yılabilen şeyler : Koyun ve karpuz gibi.

ADEDİYAT-I MÜTEKARİBE : (Es. Hk.) Birey- lsri arasında pahaca fark olmıyan ve sayılabilen şeylerdir : Yumurta ve ceviz gibi.

ÂDEM : 1. İnsan, kişi, 2. Yahudilik, Hıristiyan- lık ve İslâmlıkta ilk insanın adıdır.

ADEM : Yokluk, hiçlik, Adem sözcüğü birçok arapça sözcüklerin — başına getirilerek olumsuzlaştırmak suretiyle — tamlamalar meydana getirir. Hukuk dilinde kullanılan başlıcalarını aldık.

ADEM-İ BASİRET : (Es. Te.) Basiretsizlik. Bir şeyi kalp gözüyle göremiyen.

ADEM-İ DİKKAT : (Es. Te.) Dikkatsizlik. ADEM-İ EMNİYET : (Es, Te.) Emniyetsizlik. ADEM-İ İFA : (Es. Te.) Yapmamak, bir görevi yerine getirmemek, Bir borcu zamanında odememek. Anlaşma ödevlerini

yapmamak.

ADEMİ İFA DEFİ (Es. Te.) (Ödememezlik defi) Bir taraf borcunu ödemediği için

alnan kanma e gl enem a ln en ae yele e Ge engele eee diğer tarafın da borcunu yerine getir- mekten çekinmesine hak veren def'i.

ADEM-İ İHTİMÂL : (Es. Te.) Olamazlık.

ADEM-İ İKTİDAR : (Es. Te.) Gücü yetmezlik iktidarsızlık.

ADEM-İ İLME YEMİN : (Es. Te.) Tanık olarak o şeyi bilmediğine yemin.

ADEM-İ İMKÂN : (Es. Te.) İmkânsızlık, ola- mazlık.

ADEM-İ İMTİZAÇ : (Es. Te.) Uyuşmazlık, bağdaşmazlık, geçimsizlik.

ADEM-İ İNKITA : (Es. Te.) Kesilmezlik. ADEM-İ İNZİBAT : (Es. T.) Disiplinsizlik.

ADEM-İ İSTİKRAR : (Es. Te.) Bir halde dur- mazlık.

ADEM-İ İSTİMA : (Es. Te.) Dâvanın dinlen- memesi. Kanunların himaye etmediği bir taleple açılacak dâvalar kabul edilmez.

ADEM-İ İŞTİRAK : (Es. Te.) Katılmama, bir

kurul toplantısına, bir maça katılma- ma.

ADEM-İ İTAAT : (Es. Te.) İtaatsızlık. ADEM-İ İTİMAT : (Es. Te.) Güvensizlik. ADEM-İ İTİMAT REYİ : Güvensizlik oyu. ADEM-İ İHTİLÂF : (Es. Te.) Anlaşmazlık,

uyuşmazlık,

ADEM-İ KABUL : (Es. Te.) Kabul etmemek, Bir poliçeyi muhatabın kabulden çekin- mesi.

ADEM-İ KİFAYET : (Es. Te.) Yetmezlik, Bele- diye başkanının senelik raporuna üye-

lerin verdiği Oy.

ADEM-İ KİFAYET KARARI : (Es. Te.) Yeter- sizlik kararı.

ADEM-İ LİYAKAT : (Es. Te.) Liyakatsizlik. �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.