D : HS. Hukuk Sözlüğü. Hukuk Sözlüğü/İngilizce S342 İflas yolu ile adi takip
1-100 HS/A. HS/1HS/2HS/3HS/4HS/5HS/6HS/7. HS/8. HS/9HS/10HS/11HS/12HS/13HS/14. HS/15HS/16HS/17HS/18HS/19HS/20HS/21HS/22HS/23HS/24HS/25HS/26HS/27. HS/28. HS/29HS/30HS/31HS/32HS/33 HS/34HS/35HS/36HS/37. HS/38. HS/39 HS/40HS/41HS/44HS/42HS/43 HS/45HS/46HS/47. HS/48. HS/49


101-200 HS/122. HS/123.
201-300 HS/202 - HS/203
300 HS/320 . HS/321 HD/342 HS/350-351 HS/352-HS/353HS/354HS/354-355 HS/356-357 HS/358-359HS/360-361 [[]] [[]] [[]]
400 HS/397HS/398HS/399HS/400HS/401HS/402HS/403 . HS.404.HS/404
500 HS/500-509. HS/510-519. HS/520-529. HS/530-539. HS/540-549.HS/550-559.HS/560-569.HS/570-579.HS/580-589.HS/590-599.
600 HS/600-609. HS/610-619. HS/620-629. HS/630-639. HS/640-649. HS/650-659. HS/660-669. HS/670-679. HS/680-689. HS/690-699. HS/698-699. HS/696-697. HS/694-695. HS/692_693. HS/690-691
700 HS/700HS/701HS/702HS/703HS/704 .HS/706HS/707HS/708HS/709HS/710HS/711HS/712HS/713HS/714HS/715 .HS/700-709HS/710-719HS/720-729HS/730-739HS/740-749HS/750-759HS/760-769HS/770-779HS/780-789HS/790-799
800 HS/800-809HS/810-819HS/820-829HS/830-839HS/840-849HS/850-859HS/860-879HS/870-879HS/880-889HS/890-899
900 HS/900-901HS/902-903-904• •HD/KısaltmalarHS/AHS//BHD/CHD/D HakHukukAdaletYargıMevzuatArzuhalİstidaDilekce

STAJ : (Fr.) Bazı hizmetlere yeni alınanların amelî bilgi ve melekelerini arttırmaları ve ehliyetlerini isbat etmeleri için doldurmaya mecbur oldukları devredir. Hâkimlerde, avukatlıkta bir staj devresi vardır. Süreleri kanunlarında gösterilmiştir. Poliste stajiyerlik : Polisliğe alınmış olanlar Polis Enstitüsü ilk tahsil kısmını veya Polis okullarını ikmâl edinceye kadar stajyer sayılır (3201 sa. Kg. 25). Staıyerlik süresi 6 aydan 2 seneye kadardır. 657 Sayılı 'Memurlar Yasası 54. maddesi bu devreye adaylık devresi • demiştir.

Borçlar ve İş Kanunlarında (Tecrübe müddeti) terimi kullanılmıştır.

STAJYER : Staj yapan kimse, aday, namzet.

STANDART : (Fr.) Belli bir şekle uygun olan. Belli bir şekle göre 'imâl edilmiş olan.

STANDARDİZASYON : Bazı emtianın belli şekillere uygün olarak imal edilmesi kuralı.

STARYA : (T.H.) Yükleme süresi. Astarya. Yükleme astaryası. Taşıyıcının malın gemiye yükletilmesi için, ayrı bir tazminat istemeden beklemeye mecbur olduğu müddet. Bunun bedeli navluna dahil sayılır.

STATİK BİLÂNÇO : (Banka ve ticaret) İşletmenin belli bir andaki varlıkların, alacakla- rını, borçlarını ve sermayesini, usûle uygun şekilde gösteren bir bilânçodur. Bu bilânço envanter sonucuna göre düzenlenir.

STATÜ : (Lât.) Süre gelen durum. Esas nizaMname, iç tüzük. Ana tüzük. İstatüko, statüko.

STATÜKO : Süregelen durum. Yürürlükte bulunan anlaşmalara göre olması gereken durum. Eski durum. Belli bir vaziyetin felerin, bu vaziyetin sona ermesinden ra da oldukları gibftatbik edileceklerini r terimdir. özellikle bir harb ten sonra, harbten evvelkis vaziyetin ni ıstiyen şart olur. Bu takdirde «statuquo

STATÜ NAZARİYESİ : (RH.) ortaçağda Italyan şehirlerinde «ortak hukuk) olan Roma hukuku hukumleri yaninda her sehrin ozel bir hukuku vardı. Buna (mahallî hukuk) anlamında «statutum» denirdi.«Statu nazariyesi»ne göre herkes kendi şahsı itibariyle oturduğu yerin kanunlarına (Statuta Personalia) tâbi olur. Aynî haklar da, hakkın ilgili olduğu şeyin bulunduğu yerin kanunlarına (Statuta Realia) tâbi olur.

Menkul şeyler şahsa bağlı sayıldığından «Statuta Personalia» ya, yani şahsın tâbi olduğu hukuka göre işlem görürdü,

STENO : (Yun.) Stenoğrafi kelimesinin kısaltılmışıdır. Dar yazı anlamına gelir,

STENOĞRAFİ (Yun,) Söylendiği kadar çobuk yazmak için çeşitli şekildeki çizgi ve daire halindeki işaretlerle yazma: işi, Steno, Romalılar zamanında Çiçeron'un.köleşi tarafından icadedilmiştir,

STOK : (T.H.) Ticarethane, mağaza, depo gibi yerlerde birikmiş mal, mevcut emtia,

STOPAJ : İşverenin veya yasal olarak belir, lenmiş diğer vergi sorumlularınım çalıştır, dikları kişilere veya * jstihkak ğohiplerine

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.