D : HS. Hukuk Sözlüğü. Hukuk Sözlüğü/İngilizce S342 İflas yolu ile adi takip
1-100 HS/A. HS/1HS/2HS/3HS/4HS/5HS/6HS/7. HS/8. HS/9HS/10HS/11HS/12HS/13HS/14. HS/15HS/16HS/17HS/18HS/19HS/20HS/21HS/22HS/23HS/24HS/25HS/26HS/27. HS/28. HS/29HS/30HS/31HS/32HS/33 HS/34HS/35HS/36HS/37. HS/38. HS/39 HS/40HS/41HS/44HS/42HS/43 HS/45HS/46HS/47. HS/48. HS/49


101-200 HS/122. HS/123.
201-300 HS/202 - HS/203
300 HS/320 . HS/321 HD/342 HS/350-351 HS/352-HS/353HS/354HS/354-355 HS/356-357 HS/358-359HS/360-361 [[]] [[]] [[]]
400 HS/397HS/398HS/399HS/400HS/401HS/402HS/403 . HS.404.HS/404
500 HS/500-509. HS/510-519. HS/520-529. HS/530-539. HS/540-549.HS/550-559.HS/560-569.HS/570-579.HS/580-589.HS/590-599.
600 HS/600-609. HS/610-619. HS/620-629. HS/630-639. HS/640-649. HS/650-659. HS/660-669. HS/670-679. HS/680-689. HS/690-699. HS/698-699. HS/696-697. HS/694-695. HS/692_693. HS/690-691
700 HS/700HS/701HS/702HS/703HS/704 .HS/706HS/707HS/708HS/709HS/710HS/711HS/712HS/713HS/714HS/715 .HS/700-709HS/710-719HS/720-729HS/730-739HS/740-749HS/750-759HS/760-769HS/770-779HS/780-789HS/790-799
800 HS/800-809HS/810-819HS/820-829HS/830-839HS/840-849HS/850-859HS/860-879HS/870-879HS/880-889HS/890-899
900 HS/900-901HS/902-903-904• •HD/KısaltmalarHS/AHS//BHD/CHD/D HakHukukAdaletYargıMevzuatArzuhalİstidaDilekce

ödeyeceği parayı kaynakta keserek, kendisinin vergi dairesine yatırması işlemi;

STRATEJİ : (As.) Orduyu düşman karşısında gütme sanatı.

STRATEJİK MADDE : (As,) Harb amaçlarına yararlı ham, yarı mâmul ve mâmul maddeler. Ekseriya ambargo bu maddelere uygulanır Bazan bu maddelerın alım satımı kurallara bağlanır.

STERİL : (Tıp) 1) Mikroplardan temizlenmiş, bütün mikropları ölmüş cisim. 2) Çocuk yapma kabiliyetinin olmayışı. 3) Kısır, sonuç vermiyen.

STERİLİZE : Mikropsuzlaştırmak, Kısırlaştırmok.

STRÜKTÜR : (Fr.) Kuruluş, bünye, yapı,

SUAL : Soru. a) Parlâmentoda milletvekilleTinin Başbakandan veya Bakanlardan maddeler hakkında yazı ile veya sözle bilgi istemeleri. b) Hâkimin, mahkeme üyelerinin, Cumhuriyet savcısının tarafların veya vekillerinin ve bilirkişinin, taraflardan, şahitler veya bilirkişiden doğrudan doğruya izahat istemesi. Sual sorma yetkisi, hâkime veya mahkeme başkanına aittir (H.U. M K. 75, 230, 266, 268, 340. 231). Mahkeme üyeleri, taraflar veya Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme başkanı vasıtasiyle sual sordurmak ha'kkını h9izdirler (H.M.U.K. 233, 267, 283),

Ceza dâvası duruşmasında, Cumhuriyet savcısı müdafi ve mahkeme üyelerinin doğrudan doğruya sual sormak hakları vardır (C.M,U.K. 232, 233, 234),

SU ALTI İŞLERİ : (iş, Huk.) balik adamlık, inci, midye avcıliğı, dalyan, voli gibi deniz, göl, akarsularda ve su altında iş yapma zorunluğu olan işlere denir.

SU BASKINI : Daimî bakıma tâbi olsun olmaşın, kanal ve setleri taşkın su!arla yıkılma tehlikesine veya halkın su baskınına maruz bulunduğunu görenler, bunu derhal ilgililere veya en yakın 'jandarma ve polis dairelerine ve mahallin mülkiye âmirine haber vermeğe mecburdur. Tehlikenin aşağı bölgelere sirayeti ihtimâli varsa oralarada haber verilir (4373 Sa. Ka. Â, 5),

Su baskınında yardım : Su baskınının vuku bulduğu köy, kasaba ve lüzumunda civar köy ve kasabalar halkından 18 - 50 yaşlarındaki erkeklerden her türlü vasıtalarla yardım istenir. Yqrdım etmeyenler hakkında kanunî takibat yapılır.

Zabıta su baskını ve boğulma gibi büyük tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi halinde evlere girer ve gerekli, yardımlarda bulunur. Bu gibi olaylarda olayın mahiyeti ve sonucu hakkında bir tutanak düzenlenir (Polis Vas ve sa. Ka. 2559/20),

SUBAŞI : Osmanlım İmparator;da Şehirlerin emniyet ve' asayişi2 ni temin ile vazifeli' idarenin başı, âmiri,

SUBAY ; (fr. Officier) (AskJ Özel kanunlara göre orduya katılan, asteğmenden mareşala Kadarı rÜtbelerN Qlobiiehj aSker, Eskiden zabit.

SUBAYLARA HAKARET VE TAARRUZ : Asker ve Jandarma subaylarına karşı, hakaret ve taarruz Türk Ceza Kanununun 266/2 mad, göre cezalandırılır;

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.