ADEM-İ LÜZUM : (Es. Te.) Gereksizlik, lü- zumsuzluk.

ADEM-İ MERKEZİYET SİSTEMİ : (İd. Huk.) Genel hizmetlerden bazılarının merkeze karşı bir derece — özgür olarak, fakat merkezin denetimi altında görüldüğü ida- ri sistem.

ADEM-İ MES'ULİYET : (Es. Te.) Sorumsuzluk. Fil, işlem ve kararlardan ötürü sorum- suz olmak. Hususi hukukta aslolan ku- surdan doğan sorumluluktur. Kusur bulunmazsa sorumluluk da yoktur.

ADEM-İ MEVCUDİYET : (Es. Te.) Yokluk.

ADEM-İ MUTABAKAT : (Es. Te.) Uymazlık, uyuşmazlık.

ADEM-İ MÜDAHALE : (Es. Te.) Karışmamak, prensibi, iki devlet arasındaki silâhlı ve silânsız bir anlaşmazlık ya da çatışmada, diğer devletlerin bu anlaşmazlıkta taraf tutmamak ve karışmamak kararına var- maları.

ADEM-İ RIZA : (Es. Huk.) Rıza yokluğu.

ADEM-İ RİAYET : (Es. Te.) Saygısızlık, saymama, riayetsizlik.

ADEM-İ SELÂHİYET : (Es. Te.) Yetkisizlik, bir Kurulun ya da vekilin yetkisizliği gibi.

“ADEM-İ TAHSİS : (Es. Te.) Bir geliri belli bir yer için ayırmamak. Önemli bir bütçe prensibidir. Belli yerlerden toplanan gelirin belli bir yer için ayrılmamasını anla- Mr. cr ,

ADEM-İ TAKİP : (Es. Te.) Takipsizlik, takip etmemek. Bir suç işlendiğini duyan sav- cı, kamu dâvası açılmasını gerektiren sebepler görmezse takipsizlik kararı ve- rebilir. C.M.U.K. 163/2. Keza hazırlık tahkikatı kamu dâvası açılmasını gerektiri-

“©i bir durum göstermezse adli âmir takip- sizlik kararı verir.

ADEM-İ TECAVÜZ : (D.H.) Saldırmazlık.

ADEM-İ TECAVÜZ MİSAKI : (Pact de nonag- ression.) (D. Huk.) Saldırmazlık andlaş- ması. İki ya da daha çok devletin, ara- iarında çıkacak anlaşmazlıklarda silâha

başvurmadan barış yolu ile anlaşacak- larına dair karara varmaları ve bu ka- rarı bir pakt şeklinde tesbit etmeleridir.

ADEM-İ TEDİYE : (Non palement.) Ödeme- mek. Senetteki borcun günü geldiği hal- de borçiu tarafından ödenmemesi.

ADEM-İ TESİR : (Es. Te.) Etkisizlik.

ADEM-İ VÜSUK : (Es. Te.) Gerçek olmama.

ADET : (Ar.) Sayı.

ÂDET : Gelenek, her zaman yapılan; alışılan, toplulukta ötedenberi uyulan, usül. BK. 14, 72, BO, 156, 1862, 185, 198, 208, 257, 258, 262 vd. Âdet hükmüne esas tutulur. (Mecelle 36).

ÂDET-İ AĞNAM : (Es. Huk.) Muhtelif eyalet- “lerde kendi kanunlarına göre koyun ve keçi başına alınan bir ya da yarım akça- dır.

ÂDİ : Yedi Bayağı, aşağılık. 2. Âdet olan.

ÂDİ AKİTLER : Sadece rıza beyaniyle meydana gelen akitler. Menkul alım satımı gibi. (BK. 184.)

“ÂDİ ALACAKLAR : (Crâance chirographaire.) Kanundan ya da akitten doğmuş fakat bir rehinle garanti edilmemiş ve kanuna göre imtiyazlı olmıyan alacaklar. Te- minatlı bir alacağın, teminatın satılma- “sından sonra ödenemeyip kalan kısmı da âdi olacaklar arasına girer.

ADİ İCAR : Adi kira, konusu ürünsüz yo ekime yaramıyan, taşınır ya da taşi” Bil k maz bir mal olan icardır. (B.K. 48, 2691.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.