ÂDİ İÇTİMA : (İd. Huk.) Olağan toplantı. Bir derneğin Dernekler Kanununa ya da ken- di tüzüğüne göre belli zamanlarda ya- pacağı toplantılar. Bir şirket ya da bir kurulun da önceden bilinen zamanlarda yaptığı toplantılar olağan toplantıdır.

Tar UY

İFLÂS : (Faillite simple.) Şahsın kötü ni- yeti ve kusuru olmaksızın borcunu öde- yemez hale gelmiş olmasıdır. İcra İflâs Kanununda, kamu hukukuna taallüku İiti- bariyle iflâs; âdi, hileli, ve taksiratlı ol- mak üzere üç çeşittir. Âdi iflâs halinde müflise ceza verilmez. (İc. İf. Ka. 310, 311.)

İ İTİRAZ : İtiraz.

Ta E

İ KARİNELER : İspat kudreti, aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan karineler.

— Şöa

KEFİL : Borçlu iflâs ederse veya borçlu aleyhine yapılan takibat alacaklının ku- suru olmadan neticesiz kalırsa, yahut borçlu için — Türkiye'de takibat yapıla- maz bir. durum hasıl olursa, alacaklı ta- rafından kendisine müracaat edilebiie- cek olan kimsedir. (BK. 486).

KİRA : Kiraya verenin, kiracıya ücre karşılığında bir şeyin kullanılmasını ter ketme borcunu doğuran akittir. BK. 248 269. Bu kiracı için şahsi (nisbi) bir hak tır. Kiraya verenle kiracıyı ilgilendirir. Ki ra akdi tapuya şerh verilirse, kiracını:ı kira akdinden doğan şahsi (nisbi) hakk herkese karşı ileri sürülebilen ayni bi hak niteliğini kazanır. Böylece kiralanmı: gayrimenkulü satın alan bu kira akdin tanımakla mükelleftir.

ÂDİL : (Af.) Doğru, adaletten ayrılmayan dürüst iş gören.

ADİLÂNE : (Es. Te.) Doğru ve haklı işlem edercesine.

ADİLE :, İstanbul koku bugün hukukumuzda kullanılmayan ve feraizde sehimler (yani hissedarlar) toplama paylar toplamının paydaya eşit olması, bkz. avliye, reddiye,

ÂDİL FİYAT : Gerçek değere uygun fiyat. Âdil fiyat bir malın — değişme değerine eşit fiyattır.

ÂDİL ÜCRET : Ücret emeğin para olarak kar- şılığıdır. Âdil ücret emeğin gerçek değe- rine uygun ücret demektir. Âdil ücretin tahakkuk edip edemiyeceği veya hangi ekonomik sistem içinde tahakkuk ede- bileceği uzun ilmi tartışmalara konu olan bir sorundur.

ÂDİ MUHAKEME USULÜ : Kanunun özel mu-

hakeme usulüne bağlı tutmadığı bütün “dâvalarda yürütülen kovuşturma ve mu- hakeme şeklidir. (H.U.M.K. 178, 186).

ÂDİ MÜRURU ZAMAN : Alel'ade zaman aşı- mı. Hukuki anlamda, kanunların genel hükümlerine göre istisnai haller dışında bir hakkın kanun yolları ile elde edilme- sine engel olacak kadar zaman geçme- sidir.

ADİ ORTAKLIK : Bkz. Âdi şirket.

ADİ RÜŞVET : Bkz. Rüşvet.

ADİ SENET : (Fr. Acte sous seingprive) Res- mi bir makamın ya da görevlinin. katıl- madığı, özel olarak düzenlenen senet; Düzenleme ve onanması noter yasasın- daki hükümlere uygun olmıyan senetler- dir. Şekle tâbi değildir. Ancak borçlunun imzası bulunur. Senedi kendisi ya da başkası yazabilir. Bu senetle kanunen delil sayılmakla beraber, karşı tarafın inkârı halinde, senedi verenin o kişi ol- duğunu isbat gerekir.

ÂDİ ŞİRKET : (fr. socit& simple.) İki, ya da

daha fazla kimsenin ortak bir amaca

erişmek için emeklerini, mallarını ve pa- ralarını birleştirmeleridir. Bu çeşit ortaklık Ticaret Kanununda yoktur. Borçlar, Kanununda vardir. (B.K. 520 - 544).

ADİ TASFİYE : İflâsın normal tasfiye yoludur. İflâs dairesince iflâs kararının ilânı �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.