FANDOM


BI. Ka, C.K, C.MLU.K,

Da. - DNY.

D. Huk. - D.H.

D. Tüz. D.H.H.

DT.

Eko.

Em. Teş. Ka.

Es. Eser. Es. Huk. Es. Te, (De.)

F. $f. > Fa.

Fiz.

Fr. fr. Güm, Ka, G. ve Lok, S.V.K.

H.H, HUMK,

lc. İf. İlk.

İd. Huk, ing.

Adli Psikoloji Adli Tıp Almanca Anayasa Arapça

Argo

Askeri Ceza Kanunu Askeri Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu

Askerlik

Borçlar Kanunu

Belediye Kanunu

Ceza Kanunu

Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu

Danıştay

Devletler Hukuku

Disiplin Tüzüğü

Devletler Hususi Hukuku Deniz Ticareti

Ekonomi

Emniyet Teşkilâtı Kanunu

Eski Eesrler Kanunu Eski Hukuk

Eski Terim (Deyim) Fıkra

Farsça |

Fizik;

Fransızca

Gümrük Kanunu Grev ve Lokavt Gelir Vergisi Kanunu |

Husust Hukuk

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu |, ir İcra İflas Kanunu | MU İdare Hukuku A, Vin i iapilizce Uk On Kiİsp. İspanyolca

İş Huk. İş Hukuku

isa, İalyanca

Kaç. Ka, Kaçakçılık Kanunu

K.H, Kamu Hukuku

Lât. | Lâtince

Mad, Madde

Mec. Mecazi

M.K. : Medeni Kanun

M.M. Ka, Memurin Muhakemat Kanunu

Müz. “— Müzik |

Niz. — Nizamname

Or. De. Orman Deyimi — |

P. Vaz. Sel.K. Polis Vazife ve Selahiyet - Kanunu

Ps, - Psikoloji

R.G. Resmi Gazete

Sa, Ka, Sayılı Kanun |

Sİ. Sa, Sivil Savunma

Si. Huk, Sigorta Hukuku Siy. Siyaset �erça

Mi

eri

iüz.

T.V.K.

Uyuş. Mah.

Vd. Vs. V.U.K,

Y. - Yar. Y.B.

ssyoloji

9)

Turk Ceza Kanunu Türk Ticaret Kanunu Ticaret Kanunu

Tiyatro

Trafik

Tüzük

Türk Vatandaşlığı Kanunu. Uyuşmazlık Mahkemesi

Ve devamı Ve saire

Vergi Usul Kanunu

Yargıtay

Yargıtay İçtihadı Birleştirme �

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.