Kalem Suresi Hakka Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Mearic Suresi
Hakka Suresi/NAKİLLER - Hakka Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O Hâkka
SANNINGENS stund [skall komma]!
The Reality
Ne Hâkka?
Vad betyder Sanningens stund
What is the Reality
Ve ne bildirdi sana dirayetle? Nedir o Hâkka?
Och vad kan låta dig förstå vad Sanningens stund betyder?
Ah, what will convey unto thee what the reality is!
İnanmadı Semud-ü Âd o karıaya
[STAMMARNA] Thamud och Aad ville inte tro på det dundrande slaget.
(The tribes of) Thamud and Aad disbelieved in the judgment to come.
Amma Semud ihlâk ediliverdiler o tâgıye ile
Thamudenerna begravdes av ett jordskalv;
As for Thamud, they were destroyed by the lightning.
Ve amma Âd onlar da ihlâk ediliverdiler bir sarsar rüzgârı, azgın bir fırtına ile
och vad [stammen] Aad beträffar utplånades den av en piskande stormvind med iskyla,
And as for Aad, they were destroyed by a fierce roaring wind,
[[7. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ]]
müsellat etmişti Allah onun üzerlerine yedi gece sekiz gün husûm halinde: köklerini kesmek üzere müstemirren. Bir de görürsün ki o kavmı o müddet zarfında yıkıla kalmışlar. Ve sanki içleri kof hurma kütükleri imişler
som Han lät rasa mot dem utan uppehåll i sju nätter och åtta dagar. Där kunde man se människorna ligga utsträckta [på marken] som urgröpta palmstubbar.
7. Which He imposed on them for seven long nights and eight long days so that thou mightest have seen men lying overthrown, as they were hollow trunks of palm trees.
Bak şimdi görebilirmisin onlardan bir bekıyye
Kan du [nu] finna några spår efter dem
Canst thou (O Muhammad) see any remnant of them?
Firavin de geldi, ondan evvelkiler de, mü'tefikeler de hep o hatâ ile
Och Farao och [folken] som levde före honom och [människorna i] de ödelagda [städerna] bar [alla på en tung börda av] synd.
And Pharaoh and those before him, and the communities that were destroyed, brought error,
Hep rablarının Resulüne âsî oldular o da onları alıverdi mütezayid bir tutuş (kahir bir kabza) ile
När de satte sig upp mot sin Herres sändebud, straffade Han dem med fruktansvärd stränghet.
And they disobeyed the messenger of their Lord, therefor did He grip them with a tightening grip.
Halbuki biz o su tuğyan ettiği vakıt sizi akan gemide taşıdık
När vattenmassorna sprängde alla hinder lät Vi arken bära er.
Lo! when the waters rose, We carried you upon the ship
Onu sizlere bir anid yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye
Den skulle bli ett tecken och en påminnelse för er, som varje uppmärksam lyssnare bevarar i sitt hjärta.
That We might make it a memorial for you, and that remembering ears (that heard the story) might remember.
Çünkü sur üfürülüp de bir tek nefha
Och när domedagsbasunen ljuder - en enda gång -
And when the trumpet shall sound one blast
O yer ve dağlar yükletilip arkasından da bir çarpılış çarpıldılar mı bir daf'a
och jordytan och bergen lyfts upp och krossas i en enda stöt,
And the earth with the mountains shall be lifted up and crushed with one crash,
İşte o gün o vâkıa vukua gelmiştir
den Dagen har det kommit som måste komma.
Then, on that day will the Event befall.
Ve Semâ yarılmış o da o gün sarkmıştır,
Och himlen - som har blivit skör - skall brista
And the heaven will split asunder, for that day it will be frail.
öyle ki melekler, kenarları üzerindedir ve üstlerinde o gün rabbının Arşını sekiz hâmil olur
och änglarna [skall stiga fram] från alla håll och över dem skall åtta [bärare] den Dagen bära din Herres tron.
And the angels will be on the sides thereof, and eight will uphold the Throne of their Lord that day, above them.
O gün arz olunursunuz, öyle ki gizli bir haliniz kalmaz
Den Dagen kommer ni att undergå [rannsakan och dom] och ingenting, som ni höll hemligt, skall förbli dolt.
On that day ye will be exposed; not a secret of you will be hidden.
İşte o vakıt kitabına sağıyle irdirilmiş olan kimse der ki: ha alın okuyun kitabımı
Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: "Kom! Läs [vad som står] i min bok!
Then, as for him who is given his record in his right hand, he will say: Take, read my book!
Çünkü ben sezmiştim ki ben kavuşacağım hisabıma
Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!"
20. Surely I knew that I should have to meet my reckoning.
Artık o, hoşnud bir hayatta
Han skall leva, salig,
Then he will be in blissful state
Yüksek bir Cennettedir
i ett himmelskt paradis,
In a high Garden
Divşirimleri yakında
där [alla] frukter är [lockande] nära.
Whereof the clusters are in easy reach.
Yeyin için afiyet olsun, takdim ettiklerinize mukabil geçmiş günlerde
[Han och hans medbröder skall uppmanas:] "Ät och drick av hjärtans lust! [Detta är lönen] för de [goda handlingar] som ni sände framför er!"
(And it will be said unto those therein): Eat and drink at ease for that which ye sent on before you in past days.
Amma kitabına soliyle irdirilmiş olan da der ki: eyvah keşke erdirilmese idim kitabıma
Men den som får ta emot sin bok med vänster hand skall säga: "Ack, om jag ändå hade sluppit se min bok
But as for him who is given his record in his left hand, he will say: Oh, would that I had not been given my book
Ve vâkıf olmasa idim ne imiş? Hisabıma
och fått förbli i okunnighet om denna räkenskap över mitt [liv]!
And knew not what my reckoning!
nolurdu iş bitiren olaydı o ölüm
Om ändå detta hade varit slutet!
Oh, would that it had been death!
Hiç bir şey'e yaramadı benden yana malım
Ingen nytta har jag av allt det som jag ägde!
My wealth hath not availed me,
Mahv oldu benden saltanat-ü sâmanım
Mina argument har mist all styrka!"
My power hath gone from me.
Tutun onu hemen bağlayın onu
[Då skall befallningen ges:] "Grip honom och slå honom i en krage av järn
(It will be said): Take him and fetter him
Sonra ancak Cahîme yaslayın onu
och låt helvetets lågor sveda honom.
And then expose him to hell fire
Sonra bir zincirde, ki boyu yetmiş arşın, yollayın onu
Kedja därefter ihop honom [med andra syndare] i en kedja vars längd är sjuttio alnar;
And then insert him in a chain whereof the length is seventy cubits.
Çünkü o Allahu azîmüşşana inanmıyordu
han ville nämligen inte tro på Guds höga majestät,
Lo! he used not to believe in Allah the Tremendous,
Ve fukaranın yiyeceğine hiç bakmıyordu
och uppmanade ingen att ge den fattige att äta.
And urged not on the feeding of the wretched,
bu gün de ona yok kanı sıcak bir hısım
Därför har han här i dag ingen vän
Therefor hath he no lover here this day,
Ne de bir taam, bir «gıslîn» den başka
och får ingen annan föda än sådana motbjudande anrättningar
Nor any food save filth
Ki onu kimse yemez hatâkâr canîlerden başka.
som bara syndarna kan svälja."
Which none but sinners eat.
Artık yok, kasem ederimki gördüklerinize
VID allt det som ni kan urskilja
But nay! I swear by all that ye see
Ve görmediklerinize
och vid det som ni inte kan urskilja!
And all that ye see not
O hiç şübhesiz kerîm bir Resulün getirdiği sözdür
Förvisso är detta ett ädelt Sändebuds ord,
That it is indeed the speech of an illustrious messenger.
Ve o bir şâir sözü değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz
inte ord av en poet - få är de ting ni tror på! -
It is not poet's speech little is it that ye believe!
bir kâhin sözü de değildir, siz pek az düşünüyorsunuz
Inte heller ord av en spåman - få är de ting ni ägnar eftertanke åt!
Nor diviner's speech little is it that ye remember!
O rabbül'âlemînden bir tenzildir
[Detta är] en uppenbarelse från världarnas Herre!
It is a revelation from the Lord of the Worlds.
O bize isnaden ba'zı lâflar uydurmağa kalkışsaydı
Om han [som fått uppenbarelserna sig anförtrodda hade tillfogat] några ord och påstått att de var Våra,
And if he had invented false sayings concerning Us,
Elbette biz onu ondan dolayı yemîniyle yakalar (kuvvetle tutar hıncını alır) dık
skulle Vi ha gripit hans högra hand
We assuredly had taken him by the right hand
Sonra da ondan vetînini (iliğini) geser atardık
och sedan ha skurit upp hans kroppspulsåder.
And then severed his life artery,
O vakıt sizden hiç biriniz ona siper de olamazdınız
Ingen av er hade då kunnat rädda honom!
And not one of you could have held Us off from him.
Ve o hiç şüphesiz unutulmıyacak bir öğüddür korunacaklar için
[Denna Koran] är helt visst en påminnelse till dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen.
48. And lo! it is a warrant unto those who ward off (evil).
Bununla beraber biz biliyoruzki sizden inanmıyanlar var
Vi vet att det bland er finns de som kommer att förneka [den]
And lo! We know that some among you will deny (it).
Ve her halde o, kâfirler üzerinde bir hasrettir
och detta kommer att orsaka förnekarna [själva] bitter grämelse.
And lo! it is indeed an anguish for the disbelievers.
Ve o hiç şübhesiz hakkulyakîndir
Helt visst är den den absoluta Sanningen.
And lo! it is absolute truth.
haydi tesbih et rabbının azîm ismiyle
Prisa därför din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet!
So glorify the name of thy Tremendous Lord.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri