Kalem Hakka

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Mearic
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O Hâkka
Haqq olan Qiyamət!
The Reality
Ne Hâkka?
Nədir haqq olan Qiyamət?
What is the Reality
Ve ne bildirdi sana dirayetle? Nedir o Hâkka?
Sən nə biləsən ki, nədir haqq olan Qiyamət?
Ah, what will convey unto thee what the reality is!
İnanmadı Semud-ü Âd o karıaya
Səmud və Ad tayfaları qəlbləri qorxuya salan Qiyaməti yalan saydılar.
(The tribes of) Thamud and Aad disbelieved in the judgment to come.
Amma Semud ihlâk ediliverdiler o tâgıye ile
Səmud tayfası qorxunc bir səslə məhv edildi.
As for Thamud, they were destroyed by the lightning.
Ve amma Âd onlar da ihlâk ediliverdiler bir sarsar rüzgârı, azgın bir fırtına ile
Ad tayfası isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi.
And as for Aad, they were destroyed by a fierce roaring wind,
[[سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ]]
müsellat etmişti Allah onun üzerlerine yedi gece sekiz gün husûm halinde: köklerini kesmek üzere müstemirren. Bir de görürsün ki o kavmı o müddet zarfında yıkıla kalmışlar. Ve sanki içleri kof hurma kütükleri imişler
Allah onu yeddi gecə, səkkiz gün fasilə vermədən onların üstündə əsdirdi. Sən orada olsaydın, o tayfanı xurma ağacının yıxılmış çürük gövdələri kimi yerə sərilmiş görərdin.
Which He imposed on them for seven long nights and eight long days so that
Bak şimdi görebilirmisin onlardan bir bekıyye
Sən onlardan qalan bir kimsəyə heç rast gəlmisənmi?
Canst thou (O Muhammad) see any remnant of them?
Firavin de geldi, ondan evvelkiler de, mü'tefikeler de hep o hatâ ile
Firon da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş kəndlər (Lut qövmü) də günah işlətmişdilər.
And Pharaoh and those before him, and the communities that were destroyed,
Hep rablarının Resulüne âsî oldular o da onları alıverdi mütezayid bir tutuş (kahir bir kabza) ile
Onlar öz Rəbbinin elçisinə asi oldular, O da onları şiddəti artan bir əzabla yaxaladı.
And they disobeyed the messenger of their Lord, therefor did He grip them
Halbuki biz o su tuğyan ettiği vakıt sizi akan gemide taşıdık
Su aşıb-daşdıqda Biz sizi üzən gəmidə daşıdıq.
Lo! when the waters rose, We carried you upon the ship
Onu sizlere bir anid yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye
Sizə bir xatırlatma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın deyə belə etdik.
That We might make it a memorial for you, and that remembering ears (that
Çünkü sur üfürülüp de bir tek nefha
Sur bircə dəfə üfürüləcəyi,
And when the trumpet shall sound one blast
O yer ve dağlar yükletilip arkasından da bir çarpılış çarpıldılar mı bir daf'a
yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman –
And the earth with the mountains shall be lifted up and crushed with one
İşte o gün o vâkıa vukua gelmiştir
həmin gün Vaqiə qopacaq.
Then, on that day will the Event befall.
Ve Semâ yarılmış o da o gün sarkmıştır,
Göy yarılacaq və həmin gün o, süst olacaqdır.
And the heaven will split asunder, for that day it will be frail.
öyle ki melekler, kenarları üzerindedir ve üstlerinde o gün rabbının Arşını sekiz hâmil olur
Mələklər isə onun ətrafında olacaqlar. O gün sənin Rəbbinin Ərşini səkkiz mələk daşıyacaqdır.
And the angels will be on the sides thereof, and eight will uphold the Th
O gün arz olunursunuz, öyle ki gizli bir haliniz kalmaz
O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir.
On that day ye will be exposed; not a secret of you will be hidden.
İşte o vakıt kitabına sağıyle irdirilmiş olan kimse der ki: ha alın okuyun kitabımı
Kitabı sağ əlinə verilən deyəcəkdir: “Budur, oxuyun kitabımı!
Then, as for him who is given his record in his right hand, he will say:
Çünkü ben sezmiştim ki ben kavuşacağım hisabıma
Mən bilirdim ki, etdiklərimin hesabına qovuşacağam”.
Surely I knew that I should have to meet my reckoning.
Artık o, hoşnud bir hayatta
O, xoşbəxt həyat sürəcəkdir –
Then he will be in blissful state
Yüksek bir Cennettedir
uca bir Cənnətdə –
In a high Garden
Divşirimleri yakında
elə bir Cənnətdə ki, onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır.
Whereof the clusters are in easy reach.
Yeyin için afiyet olsun, takdim ettiklerinize mukabil geçmiş günlerde
Onlara: “Keçmiş günlərdə etdiyiniz əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin-için!”– deyiləcəkdir
(And it will be said unto those therein): Eat and drink at ease for that
Amma kitabına soliyle irdirilmiş olan da der ki: eyvah keşke erdirilmese idim kitabıma
Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir: “Kaş kitabım mənə verilməyəydi!
But as for him who is given his record in his left hand, he will say: Oh,
Ve vâkıf olmasa idim ne imiş? Hisabıma
Hesabımdan da xəbərim olmayaydı!
And knew not what my reckoning!
nolurdu iş bitiren olaydı o ölüm
Kaş ilk ölümüm həmişəlik olaydı!
Oh, would that it had been death!
Hiç bir şey'e yaramadı benden yana malım
Var-dövlətim məni əzabdan qurtarmadı.
My wealth hath not availed me,
Mahv oldu benden saltanat-ü sâmanım
Hökmranlığım da məhv olub getdi”.
My power hath gone from me.
Tutun onu hemen bağlayın onu
Mələklərə deyiləcək: “Onu yaxalayıb zəncirləyin!
(It will be said): Take him and fetter him
Sonra ancak Cahîme yaslayın onu
Sonra da Cəhənnəmə atın!
And then expose him to hell fire
Sonra bir zincirde, ki boyu yetmiş arşın, yollayın onu
Onu uzunluğu yetmiş dirsək olan zəncirə vurun!
And then insert him in a chain whereof the length is seventy cubits.
Çünkü o Allahu azîmüşşana inanmıyordu
Çünki o, Böyük Allaha iman gətirmirdi,
Lo! he used not to believe in Allah the Tremendous,
Ve fukaranın yiyeceğine hiç bakmıyordu
və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi.
And urged not on the feeding of the wretched,
bu gün de ona yok kanı sıcak bir hısım
Bu gün burada onun üçün bir dost tapılmaz.
Therefor hath he no lover here this day,
Ne de bir taam, bir «gıslîn» den başka
Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur.
Nor any food save filth
Ki onu kimse yemez hatâkâr canîlerden başka.
Onu ancaq günahkarlar yeyər”.
Which none but sinners eat.
Artık yok, kasem ederimki gördüklerinize
And içirəm həm gördüklərinizə
But nay! I swear by all that ye see
Ve görmediklerinize
və həm də görmədiklərinizə!
And all that ye see not
O hiç şübhesiz kerîm bir Resulün getirdiği sözdür
Bu, möhtərəm bir Elçinin sözüdür.
That it is indeed the speech of an illustrious messenger.
Ve o bir şâir sözü değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz
O, şair sözü deyildir! Necə də az inanırsınız!
It is not poet's speech little is it that ye believe!
bir kâhin sözü de değildir, siz pek az düşünüyorsunuz
O, kahin sözü də deyildir! Necə də az düşünürsünüz!
Nor diviner's speech little is it that ye remember!
O rabbül'âlemînden bir tenzildir
O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən vəhy edilmişdir!
It is a revelation from the Lord of the Worlds.
O bize isnaden ba'zı lâflar uydurmağa kalkışsaydı
Əgər Muhəmməd bəzi sözləri özündən uydurub Bizə aid etsəydi,
And if he had invented false sayings concerning Us,
Elbette biz onu ondan dolayı yemîniyle yakalar (kuvvetle tutar hıncını alır) dık
Biz onu sağ əlindən yaxalayar,
We assuredly had taken him by the right hand
Sonra da ondan vetînini (iliğini) geser atardık
sonra da şah damarını kəsərdik.
And then severed his life artery,
O vakıt sizden hiç biriniz ona siper de olamazdınız
İçərinizdən heç kəs buna mane ola bilməzdi.
And not one of you could have held Us off from him.
Ve o hiç şüphesiz unutulmıyacak bir öğüddür korunacaklar için
Həqiqətən, bu Quran müttəqilər üçün bir nəsihətdir.
And lo! it is a warrant unto those who ward off (evil).
Bununla beraber biz biliyoruzki sizden inanmıyanlar var
Aranızdan Quranı yalan sayanlar olduğunu da bilirik!
And lo! We know that some among you will deny (it).
Ve her halde o, kâfirler üzerinde bir hasrettir
Həqiqətən, bu, kafirlər üçün bir peşmançılıqdır.
And lo! it is indeed an anguish for the disbelievers.
Ve o hiç şübhesiz hakkulyakîndir
Sözsüz ki, bu Quran əsl həqiqətdir.
And lo! it is absolute truth.
haydi tesbih et rabbının azîm ismiyle
Elə isə Böyük Rəbbinin adına təriflər de!
So glorify the name of thy Tremendous Lord.

Hakka Suresi/NAKİLLER - Hakka Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri