Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.397
pages
Mehmed Ali'ye Safahat : Hala mı Boğuşmak? Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Yeis Yok!
Merhum üstad Mehmet Akif 75/46. âyeti 1328 (1912) yılının 17 Mayıs günü kaleme almış, daha sonra 1334 (1918) yılının Aralık ayında aynı âyetten ilham alarak bu şiiri yazmıştır:
Şiir Metni Güncel Türkçesi İngilizce tercüme Osmanlıca

"Birbirinize de girmeyin ki, ma´neviyâtınız sarsılmasın, devletiniz gitmesin."

Kur'an-ı Kerim - 75/46


Sen! Ben! Desin efrâd, aradan vahdeti kaldır;

Milletler için işte kıyâmet o zamandır.

Mâzilere in, mahşer-i edvârı bütün gez:

Kânûn-i İlâhî, göreceksin ki, değişmez:


Târih, o bizim eştiğimiz kanlı harâbe,

Saklar sayısız lâhd ile milyonla kitâbe,

Taşlar ki biner parçadır üstünde zemînin,

Ma´nâ-yı perîşânı birer nakş-ı cebînin!

Eczâsını birleştirebildinse elinle.

Gel, şimdi o elfâz-ı perâkendeyi dinle.

"Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvâm;

Encâma bu âhengi veren aynı serencâm!"

Ey zâir-i âvâre, işittin ya! Demek ki:

Birmiş bütün ümmetlerin esbâb-ı helâki.


Lâkin, bilemem, doğru mudur eylemek işhâd

Mâzîleri, mâzîdeki milletleri? Heyhât!

Bir nesle ki eyyâmı asırlarca vekâyi ;

Etmek ne demek vaktini târîh ile zâyi´?

Boştur, hele ibret diye a´mâkı tecessüs,

Âyât-ı İlâhî dolu âfâk ile enfüs.

Bunlarda tecellî eden esrâra bakanlar,

Ümmetler için rûh-i bekâ nerdedir, anlar.

Bilmem neye bel bağlıyarak hayr umuyorduk

Bizler ki o âyâta bütün göz yumuyorduk?

Dünyâda nasîhat mi olur Şark´a müessir?

Binlerce musîbet,´ yine hâib, yine hâsir!


Ey millet-i merhûme, güneş battı... Uyansan!

Hâlâ mı, hükûmetleri, dünyâları sarsan,

Seylâbelerin sesleri, âfâkın enîni,

A´sâra süren uykun için gelmede ninni?

Efrâdı hemen milyar olur bir sürü akvâm,

Te´mîmin-i bekâ nâmına eyler durur ikdâm.

Bambaşka iken her birinin ırkı, lisânı,

Ahlâkı, telâkkîleri, iklîmi, cihânı,

Yekpâre kesilmiş tutulan gâye için de,

Vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde!

Post üstüne hem kavgaların hepsi nihâyet,

Hâlâ mı boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezâlet!

Hürriyeti aldık!? dediler, gaybe inandık;

Eyvah, bu baziçede bizler yine yandık!?

Cem'iyyete bir fırka dedik, tefrika çıktı;

Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı.

Turan İli? namıyla bir efsane edindik;

Efsane, fakat gaye!? deyip az mı didindik?

Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda?

Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda!


İstanbul Kanunievvel 1334

"Birbirinize de girmeyin ki, maneviyatınız sarsılmasın devletiniz gitmesin"75/46 (1)


Sen ben desin fertler, aradan birliği kaldır;

Milletler için işte kıyamet o zamandır.

Geçmiş zamanlara in, devirler mahşerini bütün gez

Allah'ın kanunu, göreceksin ki değişmez.


Tarih, o bizim eştiğimiz kanlı harabe,

Saklar sayısız mezar ile taşlarda milyonla kitabe

Taşlar ki hepsi de bin parça olmuş üstünde yeryüzünün

Her parçası perişan anlamını taşır bir alın yazısının,

Parçaları birleştirebildinse elinle.

Gel, şimdi o parça parça sözleri dinle:

"Her çukur bir ümmet, şu yatanlar bütün kavimler;

Bütün ümmet ve kavimleri birlikte bu sonuca götüren aynı macera'

Ey şaşkın ziyaretçi, işittin ya! Demek ki:

Birmiş bütün ümmetlerin yok oluş sebepleri.


Fakat, bilemem, doğru mudur şahit göstermek

Geçmişi, geçmişteki milletleri? Ne yazık!

Bir neslin ki günleri yüzyıllara sığan olaylarla doludur;

yaktini tarih ile boşa harcamak ne demektir ?

Üstelik ibret için geçmişin derinliklerini yoklamak boştur,

Canlı ve cansızlar dünyası Allah'ın ayetleriyle doludur.

Bunlarda görünen sırlara bakanlar,

Ümmetler için beka ruhu nerdedir, anlar.

Bilmem neye bel bağlayarak hayr umuyorduk,

Bizler ki o ayetlere bütün göz yumuyorduk?

Var mıdır dünyada Doğu'ya tesir edecek bir öğüt?

Hiç bir kazanca yol açmadı yaşanan binlerce felâket!


Ey acınası millet, güneş battı... Uyansan!

Hâlâ mı, hükümetleri, dünyaları sarsan,

Sellerin sesleri, ufukların inlemeleri,

Yüzyıllarca süren uykun için gelmede ninni?

Nüfusu hemen bir milyara varan bir sürü kavimler

Sonsuza dek hayat bulmak için gayretle çalışır.

Bambaşka iken her birinin ırkı, dili,

Ahlâkı, fikirleri, iklimi, dünyası.

Tek vücût haline gelmiş varılacak gaye için de,

Birlikten eser yok bizdeki bir avuç halkın içinde!

Post kapmak için kavgaların hepsi nihayet;

Hâlâ mı boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezalet!

"Hürriyeti aldık!" (2) dediler, bu görünmeyen şeye inandık, "Eyvah, bu oyunda bizler yine yandık!" (3)

Cemiyet'i partiye dönüştürelim dedik (4) ayrılık çıktı;

Sapasağlam iken milletin temel direklerini yıktı.

"Turan İli" adıyla bir masal edindik;

"Masal, fakat gaye!" (5) deyip az mı didindik?

Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda?

Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda!


İstanbul, Aralık 1918


(1) Enfâl süresi, 46. âyetin bir kısmı.

(2) II. Meşrutiyet'in ilânına işaret edilmektedir.

(3) Ziya Paşa'nın "Eyvah, bu bâzîçede bizler yine yandık!

Zira ki ziyan, ortada bilmem ne kazandık.

"Beytinden iktibas edilmiştir.

(4) Burada ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin parti

haline dönüşmesi ve sonraki parti mücadeleleri kastedilmektedir.

(5) Burada Ziya Gökalp'in Kızılelma (1913) şürindeki

şu mısraları hatırlanmalıdır


Kızılelma yok mu? Şüphesiz vardır;

Fakat onun semti başka diyardır...

Zemini mefkure, semâsı hayâl...

Bir gün gerçek, fakat şimdi masal...Your spirit isn’t shaked when you don’t wade into each other, your polity don’t fall.

You might say I have an assurance, remove break union; It is time for the Judgement of Nations here. In past times, transfers all hindsight MAHŞERINI God's law, you will see that change.

We ruin our bloody history Stores countless grave stones with inscriptions million Stones that have been on the earth a thousand pieces, all of which Every part of your letter is a means miserable, Did you com bine parts of the Come on, now I listen to it piece by piece lyrics: "Every hole is a nation, lies on all the tribes; Nation, and the same adventure that lead to that conclusion with all the tribes' O bewildered visitor, I have made either! This means that: You were all reasons for the destruction of the Ummah.

But, I do not know, Is it right to show a witness History, the nations of the past? What a pity! Days of a generation that is full of events that fit the centuries; What does it mean?Whith historie date that waste. Moreover, the depths of the past to examine lesson is empty, Live and lifeless world is full of verses of God. In these, the secrets of ministers appear, O Muse spirit of survival for the Ummah, understands. I do not know what it hoped relying Khayr That we mere coming to ignore those verses. Is there an admonition to the world that will affect the East? I did not lead to a gain in the bane of thousands!

O pathetic folks, the sun went down ... Wake up! Do you still, governments, world-shaking, Floods, sounds, moaning horizons, Centuries-long slumber to come to the lullaby? Just a lot of up to one billion population of the tribes Works diligently to find life forever. While each one completely different race, language, Ethics, ideas, climate, the world. One body has become a destination for the purpose, Unity does not work with us, in a handful of people! Post to grab all of them finally fights; Do you still wrestle? What negligence, what a disgrace! "We have received Freedom!" (2) they said, believed that the invisible things, "Alas, we still burnt in this game!" (3) Turn it into the party said the Society (4) separation output; Destroyed the main pillars of the nation was in perfect health. "Turan Province" we have acquired the name of a fairy tale; "Fairy tales, but the goal!" (5) Do you say I've been trying at least? How many home now in this cause did not say goodbye? Those whageve the country the pain at hand to Turkey! Do not have a red apple? There is no doubt; But his district to another realm ... Aim floor, dream scheme ... One day the truth, but now the fairy tale ="vertical-align: top;"|Buraya

Buraya

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

'Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi